Lê Ngọc Triết , Nguyễn Thị Thúy Lựu * , Nguyễn Văn Pha Trần Văn Phú

* Tác giả liên hệ (nttluu@ctu.edu.vn)

Abstract

Can Tho University (CTU) is the country's leading center for training, scientific research and technology transfer, making an effective contribution to the cause of high-quality human resource training, talent fostering and development. Scientific development serves the socio-economic development of the Mekong Delta and the country. Paying attention to and developing party members among students is very necessary and important, in order to supplement young human resources that are both socialist-minded and vocationally proficient for the provinces and cities of the Region in particular and the country in general. Based on the content of students' awareness and striving to become party members, the paper clarifies the current situation and proposes a number of key solutions to raise awareness and promote the process of striving to become The Communist Party of Vietnam’s member of students at Can Tho University.

Keywords: Student, awareness, striving, The Communist Party of Vietnam’s member, Can Tho University

Tóm tắt

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của quốc gia. Việc quan tâm, phát triển đảng viên trong sinh viên là rất cần thiết và quan trọng, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” cho các tỉnh, thành phố của Vùng nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở nội hàm về vấn đề nhận thức và phấn đấu trở thành đảng viên của sinh viên, bài tham luận làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy quá trình phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Từ khóa: sinh viên, nhận thức, phấn đấu, đảng viên, Đại học Cần Thơ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ban chấp hành trung ương Đảng. (2022). Nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (số 21/NQ-TW).
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-21-nqtw-ngay-1662022-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tang-cuong-cung-co-xay-8631

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ. (2021). Chỉ thị về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

Đảng uỷ Trường Đại học Cần Thơ. (2023). Báo cáo số liệu phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đảng uỷ Trường Đại học Cần Thơ. (2023). Báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Học viện báo chí và Tuyên truyền. (2009). Văn kiện hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội.

Minh, Hồ. Chí. (2011). Toàn tập, tập 15. Chính trị quốc gia Hà Nội.

Ngọc, & Huỳnh. (2023). Nâng cao hiệu quả phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ.
https://baocantho.com.vn/nang-cao-hieu-qua-phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-sinh-vien-o-tp-can-tho-a165166.html