Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra tính tuân thủ của bài nộp đối với tất cả các mục sau đây và bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  • Sự phù hợp với mục đích - phạm vi của Tạp chí.
  • Sự tuân thủ các chính sách gửi bài, phản biện, biên tập của Tạp chí.
  • Sự phù hợp với thể lệ bài viết của Tạp chí.
  • Tác giả sử dụng mẫu bản thảo để chuẩn bị bài viết.

Tải mẫu bản thảo (Phần A | Phần B | Phần C | Phần D) và Bài mẫu đã xuất bản của tạp chí để chuẩn bị bài viết.