Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ xin cảm ơn thầy/cô, các nhà khoa học đã chấp nhận lời mời phản biện của Tạp chí. Quá trình phản biện được thực hiện qua 3 bước:

        - Bước 1: Chấp nhận lời mời

        - Bước 2: Phản biện bài viết

        - Bước 3: Xem lại bài sửa của tác giả 

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây