Lưu Trọng Hiếu * , Cao Hoàng Long , Phạm Duy Đức , Trần Minh Mẫn , Lê Hồng Phước Trần Lê Trung Chánh

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lưu Trọng Hiếu (email: luutronghieu@ctu.edu.vn)

Abstract

The study presents a device to support acupuncture teaching practice for students in Ethnic Medicine through computer vision techniques. The device includes a commercial camera, and an embedded computer Raspberry Pi which is connected to a computer monitor. The software was programmed in Python based on the OpenCV library platform, Ubuntu operating system. The system can measure the insertion angle, needle depth, and insertion velocity. The results show that the system gives high accuracy with small errors. The device has been approved by the scientific council of Can Tho University of Medicine and Pharmacy and it is being used for teaching and evaluation compared with the traditional teaching method.

Keywords: Acupuncture model, computer vision, Raspberry Pi 4, teaching support.

Tóm tắt

Nghiên cứu trình bày mô hình hỗ trợ giảng dạy thực hành châm cứu cho sinh viên ngành Y học dân tộc bằng kỹ thuật thị giác máy tính. Mô hình gồm một máy ảnh thương mại, một máy tính nhúng Raspberry Pi có thể kết nối tới màn hình máy tính. Phần mềm được thiết kế bằng Python trên nền tảng thư viện OpenCV, trên hệ điều hành Ubuntu.  Hệ thống có thể đo được góc châm, độ sâu của kim và vận tốc khi châm. Kết quả cho thấy hệ thống cho độ chính xác cao với các sai số nhỏ. Nghiên cứu đã được hội đồng khoa học trường đại học Y Dược Cần Thơ thông qua và đang được sử dụng giảng dạy để đánh giá ưu điểm của thiết bị so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Từ khóa: Mô hình châm cứu,, , phục vụ giảng dạy, Raspberry Pi, thị giác máy tính.

Article Details

Tài liệu tham khảo

Jin, W. L., Won, M. J., Lee, I. S., Seo, Y. J., Ryu, H. S., & Chae, Y. B. (2014). Development of acupuncture manipulation education system. Journal of Acupuncture Research, 31(4), 11–19.

Jing, L., & Mary, X, W. (2011). Ideas of standardization evaluation on acupuncture skills: enlightened by quantitative appraisal of surgical skills in Europe and North America. Acupuncture Research. 36(6), 449–452.

Jing, L., Lawrence, E. M. G., Mary. X. W., Ronny, B., & Heather, C. (2013) Perceptual motor features of expert acupuncture lifting-thrusting skills. Acupuncture in Medicine, 31(2), 172–177.

Lee, I. S., Lee, Y. S., Park, H. J., Lee, H., & Chae, Y. (2015). Evaluation of phantom-based education system for acupuncture manipulation. PLoS One, 10(2), e0117992.

Lewis, J. P. (1995). Fast normalized cross-correlation. In Proceedings of Vision Interface, pp 120–123.

Liu, L. Xu., Fan, W., Yang, H. Y., & Tang, W. C. (2021). Three-dimensional finger motion tracking during needling: A solution for the kinematic analysis of acupuncture manipulation. Journal of Visualized Experiments: Jove, (176).

Liu, T. (2009). Acupuncture: what underlies needle administration? Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 6(2), 185–193.

Peng, M., Qi Zh., Yuan, J., Jun, J., Hai, D. G., Fu, B. W., & Zhen, G. Yan. (2013). Quantitative assessment of expert’s lifting-thrusting manipulation in acupuncture based on haptic device. Applied Mechanics and Materials, 397, 2507–2510.

Davis, R. T., Churchill, D. L., Badger, G. J., Dunn, J., & Langevin, H. M. (2012). A new method for quantifying the needling component of acupuncture treatments. Acupuncture in Medicine, 30(2), 113-119.

Sung, G. Sh., & Inn, Ch. Im. (2010). Satisfaction level of clinical practice and related variables for students in the department of radiology. The Journal of the Korea Contents Association, 10(9), 276–284.

Ted, J. K. (2002). Acupuncture: theory, efficacy, and practice. Annals of internal medicine, 136(5), 374–383. DOI: 10.7326/0003-4819-136-5-200203050-00010.

World Health Organization. (2002). Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials.

Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(11) 1330-1334. doi: 10.1109/34.888718.