Lê Minh Lý * , Hồ Thị Ngọc Thảo Nguyễn Thị Phương Mai

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lê Minh Lý (email: minhly@ctu.edu.vn)

Abstract

The study was carried out to determine the varieties and age levels of rootstock, sizes of shoot tip, and pretreatment with suitable concentrations of NAA for in vivo micrografting of Nam Roi pomelo (Citrus grandis cv. ‘nam roi’). The experiments were arranged in a completely randomized design with two factors. The survival rate and growth of micrografted shoots were recorded at each 3-day interval for 30 days. The results showed that the success rate for in vivo micrografting was low in three age levels (7, 11, and 15-day-old seedlings) and five varieties of rootstock seedling (‘Long’ pomelo, king mandarin, sour orange, lemon, and Citrus japonica). Micrografting with 15-day-old rootstock seedlings was at a low success rate, probably due to the development of woody tissues. Applying one drop of distilled water on the cut end of epicotyl of sour orange (11 and 7-day-old seedlings) before placing the scion resulted in a highly successful micrografting rate (16.7 and 10% respectively). This rate was higher than that of other rootstocks or pretreatment with one drop of NAA 0,2-0,4 mg/L. It can be achieved in micrografted plants when using scion with 2 leaf primordia by placing the excised scion in contact with the vascular ring on the bottom of the L-shaped cut end of the rootstock, sour orange (11 and 7-day-old seedlings. This technique can be applied to produce virus-free Nam Roi pomelo plants.

Keywords: In vivo micrografting, NAA Pommelo, rootstock, shoot tip

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giống và tuổi gốc ghép, kích thước chồi ghép và nồng độ NAA phù hợp cho vi ghép bưởi Năm roi trong điều kiện in vivo. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên hai nhân tố, tỷ lệ sống (TLS) và sự sinh trưởng của chồi ghép được ghi nhận 3 ngày/lần trong 30 ngày. Kết quả cho thấy:TLS của chồi bưởi Năm roi ghép trên gốc cam Mật, bưởi Lông, cam Sành, Hạnh, Chanh ở 7, 11 và 15 ngày tuổi đều thấp; gốc ghép 7 và 11 ngày tuổi (lõi chưa hóa gỗ) thích hợp cho vi ghép. Tiền xử lý một giọt nước cất vào mặt cắt ngang gốc cam Mật-11 và 7 ngày tuổi trước khi đặt chồi ghép cho TLS là 16,7 và 10% cao hơn so các gốc ghép khác cũng như so với tiền xử lý NAA 0,2 và 0,4 mg/L; Với kỹ thuật đặt chồi vào góc vết cắt chữ L trên gốc ghép, TLS của chồi 4 lá sơ khởi ghép gốc cam Mật-11 ngày tuổi và chồi 2 lá sơ khởi ghép gốc cam Mật-7 ngày tuổi đạt 20 và 13,3%.

Từ khóa: Bưởi Năm Roi, đỉnh sinh trưởng, NAA, vi ghép in vivo

Article Details

Tài liệu tham khảo

Abbas, M., Khan, M. M., Fatima, B., Iftikhar, Y., Mughal, S. M., Jaskani, M. J., Khan I. A. & Abbas, H. (2008). Elimination of Citrus tristeza closterovirus (CTV) and production of certified citrus plants through shoot – tip micrografting. Pak. J. Bot, 40(3), 1301-1312.

Balliu A. & Sallaku, G. (2017). Exogenous auxin improves root morphology and restores growth of grafted cucumber seedlings. Hort. Sci. (Prague), 44, 82–90. doi:10.17221/53/2016-hortsci

Chand, L., Sharma, S. & Kajla, S. (2016). Effect of rootstock and age of seedling on success of in vitro shoot tip grafting in Kinnow mandarin. Indian Journal of Horticulture, 73(1), 8 – 12.

Darikova, J. A., Savva, Y. V., Vaganov, E. A., Grachev, A. M., & Kuznetsova, G.V. (2011). Grafts of woody plants and the problem of incompatibility between scion and rootstock (a review). J. Siberian Federal Univ. Biology 1, 54-63.

Duệ, P. V. (2005). Giáo trình Kỹ thuật trồng cây ăn quả, NXB Hà Nội

Nhựt, D. T. (2007). Công nghệ sinh học thực vật, NXB Nông nghiệp.

George, E. F., Hall, M. A., & De Klerk, G. J. (2008). Plant propagation by tissue culture (3rd ed). The Netherland, The Back Ground Springer.

Goldschmidt, E. E. (2014). Plant grafting: new mechanisms, evolutionary implications. Front. Plant Sci., 5, 727. doi: 10.3389/fpls.2014.00727

Juarez, J., Aleza, P., & Navarro, L. (2015). Applications of citrus shoot-tip grafting in vitro. Acta Hort., 1065, 635-642.

Le, M. L. (2019). Studies on in vivo micrografting in Citrus and its application to recover virus-free cultivars. (Doctoral dissertation). Kyushu University.

Le, M. L., Sakai, K., Mizunoe, Y., Ozaki, Y., & Wakana, A. (2020). Evaluation of seedlings from 11 Citrus accessions for in vivo micrografting. The Horticulture Journal, 89(1), 1–11. Doi : 10.2503/hortj.UTD-094

Le, M. L., Sakai, K., Mizunoe, Y., Kajiwara, K., Kajihara, S., & Wakana, A. (2021). Elimination of Citrus Tristeza Virus from Triploid Pummelo Cultivar [Citrus maxima (Burm.) Merr.] by In Vivo Micrografting on Seedlings of Three Citrus Cultivars. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 66(1), 29 – 35.

Morinaga, K., & Ikeda, F. (1990). The effects photosynthetic of several rootstocks product, and growth on photosynthesis of young Satsuma distribution of mandarin tree. J. Japan. Soc. Hort. Sci., 59, 29-34.

Navarro, L., Roistacher, C. , & Murashige, T. (1975). Improvement of shoot – tip grafting in vitro for virus – free citrus. Journal of the American Society for Horticultural Science, 100(5), 471 – 479.

Nghi, N. Q., & Trinh, B. V. (2020). Factors affecting the profit of Nam Roi Pomelo farmers in Binh Minh Town, Vinh Long province. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 2(11), 853 – 856.

Ogata, T. & Yamanaka, S. (2021). In vivo micrografting to eliminate Passiflora Latent Virus from infected Passion Ffuit plants. The Horticulture Journal, 90(3), 280 – 285.

Sanabam, R., Handique, P. T., & Huidrom, S. (2015). Micro-shoot tip grafting as tool for production of disease free foundation block of Citrus reticulata Blanco ‘Khasi’ mandarin. Acta Hortic., 1065, 643-647.

Muthan, B., Rathore, T. S., & Rai, V. R. (2006). Factors influencing in vivo and in vitro micrografting of sandalwood (Santalum album L.): An endangered tree species. Journal of Forest Research, 11(3), 147 – 151.

Singh, B., Sharma, S., Rani, G., Hallan, V., Zaidi, A. A., Virk, G. S., & Nagpal, A. (2008). In vitro micrografting for production of Indian citrus ringspot virus (ICRSV) – free plants of kinnow mandarin (Citrus nobilis Lour × C. deliciosa Tenora). Plant Biotechnology Reports, 2(2), 137 – 143.

Thimmappaiah, Puthra, G. T., & Anil, S. R. (2002). In vitro grafting of cashew (Anacardium occidentale L.). Sci. Hort., 92, 177–182.