Quay lại chi tiết bài viết Vi ghép bưởi năm roi (Citrus grandis cv. ‘nam roi’) trong điều kiện in vivo Tải xuống Tải PDF