Lê Văn Khoa * , Trần Văn Dũng , Trần Huỳnh Khanh Nguyễn Minh Đông

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lê Văn Khoa (email: lvkhoa@ctu.edu.vn)

Abstract

The impact of naturally pedological processes and soil uses have changed the soil characteristics finally influencing soil productivity. The research evaluates the changes in soil subunits via the morphological and soil characteristics of soil profiles as a basis for effective land use in Moc Hoa district, Long An province. Data documentation and soil survey by determined routine with 20 augers of 2 m depth, 3 typical soil profiles, 15 surface soil samples, and 30 interviews on production activities were implemented. The result of modification and adjusting the soil map at the scale of 1/25,000 justified two major soil groups: Gleysols and Plinthosols with 5 soil subunits classified. Compared to the soil distribution map in 2016, strong acid sulfate soil increased by 1.2%, shallow potential acid sulfate soil was changed into medium one, it occupied 97,6%. The soil profile is strongly differentiated and consists of acid sulfate soil, iron concretion horizon, and sulfidic materials. Cultivation soil horizon accumulated with the decomposed and half-decomposed organic matter occupied 64%. These changes represent the soil resource still potential for cultivation. Suitable cropping patterns and good soil management are needed to study for soil exploitation and effective land use on agricultural production in Moc Hoa district, Long An province.

Keywords: Soil characteristics, Soil classification, Major soil groups, Moc Hoa - Long An

Tóm tắt

Những tác động của các tiến trình tự nhiên và sử dụng đất làm thay đổi đặc tính đất. Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi đơn vị bản đồ đất thông qua đặc tính và hình thái phẫu diện đất làm cơ sở cho sử dụng đất đai hiệu quả. Tổng hợp tư liệu, khảo sát đất theo tuyến với 20 điểm khoan sâu 2 m, 3 phẫu diện đất điển hình, 15 mẫu đất tầng mặt và 30 phiếu điều tra được thực hiện. Kết quả chỉnh lý bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 có 2 nhóm đất chính được xác lập gồm Gleysols (đất phù sa mới)  và Plinthosols (đất phù sa cổ) với 5 đơn vị bản đồ đất. So với bản đồ đất 2016, đất phèn hoạt động nặng tăng 1,2%; đất phèn tiềm tàng nông thay đổi thành phèn tiềm tàng trung bình chiếm 97,6%. Phẫu diện đất được phân hóa mạnh có tầng phèn, tầng kết von và tầng chứa vật liệu sinh phèn. Tầng đất canh tác có nhiều chất hữu cơ chiếm gần 64%. Với sự thay đổi này thể hiện đất đai còn tiềm năng cho canh tác. Sử dụng đất và biện pháp quản lý phù hợp cần được nghiên cứu thực hiện để khai thác và sử dụng đất hiệu quả tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Từ khóa: Phân loại đất, Nhóm đất chính, Mộc Hóa - Long An, Đặc tính đất

Article Details

Tiểu sử tác giả

Trần Văn Dũng, BM Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

Trưởng BM Khoa học đất

Trần Huỳnh Khanh, BM Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

Nghiên cứu viên, BM Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

Nguyễn Minh Đông, BM Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ

Giảng viên 

Tài liệu tham khảo

Bộ môn Khoa học đất. (2016). Báo cáo cập nhật Bản đồ phân bố đất tỉnh Long An, tỷ lệ 1/25.000. Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Tài liệu lưu hành nội bộ.

Cassman, K. G. (1995). Yield decline and nitrogen balance in Long-term experiments on continuous, irrigated rice system in the tropics. In Sustainable Management of Soils, R. Lal and B. A. Stewart (eds.). Lewiston Publ., CRC Press Inc., Michigan, USA.

Evans, R. D., & Belnap, J. (1999). Long‐term consequences of disturbance on nitrogen dynamics in an arid ecosystem. Ecology, 80(1), 150-160.

FAO-UNESCO. (2006). World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports No. 103, Rome.

FAO. (2006). Guidelines for soil description (4th ed.), Food and Agriculture

Ogranization of the United Nations, Rome.

Kollmorgen Instruments Corporation. (1990). Munsell Soil Color Charts. Baltimor, USA.

Khoa, L. V. (2010). Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý. Nhà xuất bản Giáo dục.

Noble, A. D., & Ruaysoongnern, S. (2002). The role of indigenous technology and science in rehabilitating degraded light textured soils using high activity clays and bioremediation. International Water Management Institute (IWMI) and Khon Kaen University (KKU), Thailand.

Olk, D. C., Cassman, K. G., Randall, E. W., Kinchesh, P., Sanger, L. J., & Anderson, J. M. (1996). Changes in chemical properties of organic matter with intensified rice cropping in tropical lowland soil. European Journal of Soil Science, 47(3), 293-303.

Pape, T., & Legger, D. (1994). Manual for soil description and classification. Wageningen Agricultural University.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. (2021). Bản đồ hành chính và hiện trạng thủy lợi. Tài liệu nội bộ.

UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. (2022). Báo cáo đề xuất nội dung thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giữa UBND huyện Mộc Hóa với Trường Đại học Cần Thơ. Số 638/BC-UBND, ngày 29/3/2022.