Nguyễn Tấn Được * Lê Thị Mỹ Huyền

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Tấn Được (email: ntduoc@ntt.edu.vn)

Abstract

Dose calibrator is an indispensable instrument in nuclear medicine. Therefore, quality control of dose calibrator is routine work, which decisively contributes to treatment and diagnostic affection. The International Atomic Energy Agency, and The American Association of Physicists in Medicine have released instructions for dose calibrator quality control. In this paper, these instructions were applied for quality control of the dose calibrator which is equipped in Medical Physics Laboratory at Nguyen Tat Thanh University. The procedures include accuracy and precision test, check of reproducibility, background response, and linearity response. The results implied that the device passed the IAEA standard for educational, research, and even clinical use. The method described in this paper could be applied to similar devices used in nuclear medicine clinics.

Keywords: Dose calibrator, nuclear medicine, QC, quality control

Tóm tắt

Máy đo hoạt độ phóng xạ (dose calibrator) là thiết bị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong khoa y học hạt nhân. Do đó, kiểm soát chất lượng (QC) cho dose calibrator là công việc thường xuyên, có đóng góp quyết định đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (The International Atomic Energy Agency), và Hiệp hội Vật lý Y khoa Hoa Kỳ (The American Association of Physicists in Medicine) đã đưa ra các hướng dẫn cho QC dose calibrator. Trong nghiên cứu sau đây, các hướng dẫn này được áp dụng để kiểm soát chất lượng cho dose calibrator được trang bị tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Y khoa, thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Các bài QC gồm: đo độ chính xác và độ chụm, độ tái lập, đáp ứng phông phóng xạ và đáp ứng tuyến tính. Kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị hiện đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra. Phương pháp được mô tả trong nghiên cứu này có thể áp dụng để kiểm soát chất lượng cho các thiết bị tương tự tại các cơ sở y học hạt nhân.

Từ khóa: Y học hạt nhân, kiểm soát chất lượng, QC, máy đo hoạt độ phóng xạ

Article Details

Tài liệu tham khảo

AAPM. (2012). The selection, use, calibration, and quality assurance of radionuclide calibrators used in nuclear medicine. Maryland, United States: AAPM Report(181).

Bailey, D. L., Hofman, M. S., Forwood, N. J., O’Keefe, G. J., Scott, A. M., van Wyngaardt, W. M., . . . Francis, R. J. (2018). Accuracy of dose calibrators for 68Ga PET imaging: unexpected findings in a multicenter clinical pretrial assessment. Journal of Nuclear Medicine, 59(4), 636-638.

Bauwens, M., Pooters, I., Cobben, R., Visser, M., Schnerr, R., Mottaghy, F., . . . Wierts, R. (2019). A comparison of four radionuclide dose calibrators using various radionuclides and measurement geometries clinically used in nuclear medicine. Physica Medica, 60, 14-21.

Bergeron, D. E., & Cessna, J. T. (2018). An update on “dose calibrator” settings for nuclides used in nuclear medicine. Nuclear medicine communications, 39(6), 500.

Camoni, L., Rep, S., Santos, A., & Attard, M. J. E. T. s. G. (2017). Quality Control of Nuclear Medicine Instrumentation and Protocol Standardisation.

Capintec, I. (2010). CRC-55t Owner’s Manual. In (pp. 48): Ramsey, New Jersey: Capintec, Inc.

Cherry, S. R., Sorenson, J. A., & Phelps, M. E. (2012). Physics in nuclear medicine e-Book: Elsevier Health Sciences.

Japan Atomic Energy Agency. (2011). Nuclear Data Center. Retrieved from https://wwwndc.jaea.go.jp/NuC/

Mo, L., Reinhard, M., Davies, J., Alexiev, D., & Baldock, C. (2006). Calibration of the Capintec CRC-712M dose calibrator for 18F. Applied radiation and isotopes, 64(4), 485-489.

Nazaroh. (2021). Statistical methods for quality control of dose calibrator in nuclear medicine. Paper presented at the AIP Conference Proceedings.

Siegel, J. A., Zimmerman, B. E., Kodimer, K., Dell, M. A., & Simon, W. E. (2004). Accurate dose calibrator activity measurement of 90Y-ibritumomab tiuxetan. Journal of Nuclear Medicine, 45(3), 450-454.

IAEA. (1991). Quality control of nuclear medicine instruments 1991. IAEA-TECDOC-206. In: International Atomic Energy Agency Vienna.

IAEA. (2013). Roles and responsibilities, and education and training requirements for clinically qualified medical physicists: Internat. Atomic Energy Agency.

Tuấn, H. A., & Điệp, Đ. N. (2022). Đánh giá hiện trạng và triển vọng ứng dụng công nghệ y học hạt nhân ở Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 64(1).