Trần Ngọc Chi , Trương Trọng Ngôn * Lê Việt Dũng

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trương Trọng Ngôn (email: ttngon@ctu.edu.vn)

Abstract

Hybridization and grafting in plants are methods to improve varieties. Reciprocal grafting treatments were carried out on chili (Capsicum spp.) between Hiem_Sung and Ca_Hiem at different ages and length of rootstock. The results showed that there was a change in the color of scion in Sung_Hiem, Hiem_Sung and Ca_Hiem. For fruit, the treatments for grafting of Sung_Hiem at the age of 50-20, 60-20, and 60-25, rootstock-influenced scion by increasing number of fruits. Analysis of gene sequence  “CaOvate” related to fruit shape and some agronomic traits of scion showed that scion is similar to variety used for scion, this showed that rootstock does not influence agronomic traits of scion at this gene region.

Keywords: Agronomy, Capsicum, Graft, , Rootstock, Scion, SNP marker

Tóm tắt

Lai và ghép trên cây trồng là những biện pháp nhằm cải thiện giống. Thí nghiệm tiến hành ghép thuận nghịch 2 cặp giống ớt hiểm và sừng, cà và hiểm ở các độ tuổi gốc ghép và độ dài gốc ghép khác nhau. Kết quả cho thấy có sự thay đổi màu bao phấn của cây ghép so với cành ghép ở các cặp ghép sừng-hiểm, hiểm-sừng và cà-hiểm. Đối với các tính trạng trái, cặp ghép sừng-hiểm ở các độ tuổi 50-20, 60-20 và 60-25 có sự ảnh hưởng của gốc ghép sừng làm tăng khối lượng trái cây ghép nhiều hơn. Kết quả giải trình tự vùng gen CaOvate liên quan hình dạng trái nhận thấy cành ghép hầu như tương tự với giống làm cành, điều này cho thấy gốc ghép chưa làm ảnh hưởng đến các đặc điểm nông học trên cành ghép tại vùng gen này.

Từ khóa: cành ghép, gốc ghép, ghép, dấu SNP, nông học, ớt

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bora, G. C., Devi, J., Gogoi, S., Bhattaryya, A., Deka, A., & Paswan, L. (2009). Screening of Chilli genotypes for yield and component traits in the North East India. Proceedings of the ICH held at Bangalore wef Nov. 9–12, 2009, Abst. No. 1-1p34, pp 44.

Colla, G., Rouphael, Y., Cardarelli, M., Temperini, O., Rea, E., Salerno, A., & Pierandrei, F. (2008). Influence of grafting on yield and fruit quality of pepper (Capsicum annuum L.) grown under greenhouse conditions. Acta Hortic, 782, 359-364. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.782.45

Donas-Ucles, Jiménez-Luna, F., Gongora-Corral, J. A., Perez-Madrid, D., Verde-Fernández, D., & Camacho-Ferre, F. (2014). Influence of three rootstocks on yield and commercial quality of “Italian Sweet” pepper. Ciênc. Agrotec., Lavras, 38(6), 538-545. https://doi.org/10.1590/S1413-70542014000600002

Doyle, J. L., & Doyle, J. J. (1990). Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus (12), 13-15.

Ganapathy, M., Lakshmanan, A., & Selvarasuvasuki M. (2015). Refined method of pure genomic DNA isolation from forskohlii (Willd) Briq. An Endangered medicinal plant (pp. 208-216). Life Science Archieves.vol 1.

Goldschmidt, E. E. (2014). Plant grafting: new mechanisms, evolutionary implication. Review article. Frontiers in Plant science, doi: 10.3389/fpls.2014.00727. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00727

Hirata, Y., Noguchi, T., Kita, M., Kan, T., & Ledoux, L. (1995). Graft transformation and its mechanism in higher plants. Modification of gene expression and non-Mendelain inheritance, 325-340.

Jang, Y., J. Moon, J. Lee, S.G. Lee, S.Y. Kim, and C. Chun. (2013). Effects of different rootstocks on fruit quality of grafted pepper (Capsicum annuum L.). Korean J. Hort. Sci. Technol., 31, 687-699. https://doi.org/10.7235/hort.2013.13047

Leal-Ferna´ndeza, Godoy-Herna´ndeza, H., Nu´n˜ez-Colı´na, C. A., Anaya-Lo´peza, J. L., Villalobos-Reyesa, S., & Castellanos, J. Z. (2013). Morphological response and fruit yield of sweet pepper (Capsicum annuum L.) grafted onto different commercial rootstocks. Vol. 29, No. 1. https://doi.org/10.1080/01448765.2012.746063

Mudge, K., Janick, J., Scofield, S., & Goldschmidt, E. E. (2009). A history of
grafting. Hortic. Rev., 35, 437–493. doi: 10.1002/9780470593776.ch9

Ohta, Y. (1991). Graft-transformation, the mechanism for graft-induced genetic changes in higher plants. Euphytica, 55, 91-99. https://doi.org/10.1007/BF00022565

Sanger, N. S., & Coulson, A. R. (1977). DNA sequencing with chainterminating inhibitors (pp.5463-5467). Proceedings of the National Academy Sciences. USA, 74 (12). https://doi.org/10.1073/pnas.74.12.5463

Thủy, V. T. B, Ba, T. T., & Thịnh, Đ. P. (2014). Ảnh hưởng của bốn loại gốc ghép ớt đến sinh trưởng và năng suất ớt sừng vàng Châu Phi (Capsicum spp.). Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 35, 31 - 37.

Tsaballa, A., Athanasiadis, C., Pasentsis, K., Ganopoulos, I., Obeidat, I. N., & Tsaftaris, A. (2013). Molecular studies of inheritable grafting induced changes in pepper (Capsicum annuum) fruit shape. Scientia Horticulture, 149, 2-8. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.06.018

White T. J., Bruns, T., Lee, S., & Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics (pp. 315-322). In PCR protocols a guide to methods and applications. Academic Press, San Diego. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-372180-8.50042-1

Wu, R., Wang, X., Lin, Y., Ma, Y., Liu, G., & Yu, X. (2013). Inter-species grafting caused extensive and heritable alterations of DNA methylation in Solanaceaeplants. PLoS ONE 8:1995. DOI:10.1371/journal.pone.006199