Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của gốc ghép lên đặc tính nông sinh học ở trái ớt (Capsicum spp.) lên cành ghép Tải xuống Tải PDF