Nguyễn Quốc Khương , Nguyễn Đoàn Quốc Duy , Tran Ngoc Huu Lê Vĩnh Thúc *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lê Vĩnh Thúc (email: lvthuc@ctu.edu.vn)

Abstract

The objective of this study was to determine the proper concentration of spraying naphthalene acetic acid (NAA) to obtain the highest growth and yield of black sesame (Sesamum indicum L.). A field experiment was conducted in a randomized complete block design with six treatments and five replications in O Mon district, Can Tho city. Treatments included (i) control (no spraying NAA, spraying tap water), (ii) spraying NAA at concentration of 25 ppm, (iii) spraying NAA at concentration of 50 ppm, (iv) spraying NAA at concentration of 75 ppm, (v) spraying NAA at concentration of 100 ppm and (vi) spraying NAA at concentration of 150 ppm. The results showed that spraying NAA at concentration of 50 ppm contributed to increase the number of leaves per plant, content of chlorophyll a, content of chlorophyll total, percentage of fulfil capsule, concentration of N, P in leaves, number of capsules per plant, dry biomass and grain yield of black sesame.

Keywords: Alluvial soil in dyke, black sesame, naphthalene acetic acid, Sesamum indicum L.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ naphthalene acetic acid (NAA) phù hợp cho sinh trưởng và năng suất mè cao nhất. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với sáu nghiệm thức, năm lặp lại, mỗi lặp lại 25 m2 tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Các nghiệm thức thí nghiệm bao gồm (i) không phun NAA (đối chứng, phun nước), (ii) phun NAA với nồng độ 25 ppm, (iii) phun NAA với nồng độ 50 ppm, (iv) phun NAA với nồng độ 75 ppm, (v) phun NAA với nồng độ 100 ppm và (vi) phun NAA với nồng độ 150 ppm. Kết quả cho thấy phun bổ sung naphthalene acetic acid với nồng độ 50 ppm đã góp phần tăng số lá/cây, chlorophyll a, chlorophyll tổng, tỉ lệ đậu trái mè, hàm lượng dinh dưỡng N, P trong lá, số trái/cây, sinh khối khô và năng suất hạt mè.

Từ khóa: Đất phù sa không được bồi, mè đen, naphthalene acetic acid, Sesamum indicum L.

Article Details

Tài liệu tham khảo

Adam, A. G., & Jahan, N. (2011). Effects of naphthalene acetic acid on yield attributes and yield of two varieties of rice (Oryza sativa L.). Bangladesh Journal of Botany, 40(1), 97-100.

Houba, V. J. G., Novozamsky, I., Temminghof, E. J. M. (1997). Soil and Plant Analysis, Part 5. Department of Soil Science and Plant Nutrition. Wageningen Agricultural University. The Netherlands.

Jahan, M. A. H. S., Hossain, A., Jaime, A., Da Silva, T., El Sabagh, A., Rashid, M. H., & Barutçular, C. (2019). Effect of naphthaleneacetic acid on root and plant growth and yield of ten irrigated wheat genotypes. Pakistan Journal of Botany, 51(2), 451-459.

Liang, P., Xing, X. H., Zhou, Q., Han, L. L., Tian, Y. D., Zhang, G. Z., ... & Jiang, H. D. (2011). Effect of NAA on growth and photosynthetic characteristic of soybean seedling under drought and re-watering. Soybean Science, 30(1), 50-55.

Moran, R. (1982). Formulae for determination of chlorophyllous pigments extracted with N, N-dimethylformamide. Plant Physiology69(6), 1376-1381.

Niên giám thống kê, 2016. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ năm 2017. Nhà xuất bản thống kê. Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Prakash, P. (2001). Indian Medicinal plants, Forgotten Healers, A guide to ayurvedic herbal medicine pp. 229-230.

Rajesh, K., Narender Reddy, S., Pratap Kumar Reddy, A., & Gopal Singh, B. (2014). Effect of plant growth regulating compounds on chlorophyll, photosynthetic rate and yield of green gram. International Journal of Development Research, 4, 1110-1112.

Siddik, A., Shirazy, B. J., Islam, M. M., Hoque, A., & Haque, M. (2016). Combined effect of nitrogen and NAA on the yield of Sesame (Sesamum indicum L.). Scientia, 13(1), 1-9.

Singh, M., John, S. A., Rout, S., & Patra, S. S. (2015). Effect of GA3 and NAA on growth and quality of garden pea (Pisum sativum L.) cv. Arkel. Bioscan, 10(3), 381-383.

Trần Thị Hồng Thắm, 2016. Nghiên cứu phát triển cây vừng trong hệ thống canh tác có lúa vùng đất xám Đồng Tháp Mười. Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, ngày 11-12/8/2016, Cần Thơ. Nhà xuất bản Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội, 722-728.

Võ Quang Sáng, Hồ Minh Tấn và Nguyễn Quang Thạch (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.