Lê Thị Kim Tuyến , Nguyễn Thị Vân Anh , Nguyễn Thị Kiều Oanh * , Quách Tuyết Anh , Chế Công Hậu Phạm Đức Anh

* Tác giả liên hệ (nguyenkieuoanh.namlam@gmail.com)

Abstract

The study was conducted at the same broiler farm in Tien Giang province to evaluate the antibody titer (Ab) of three chicken breeds including tre, noi, and Minh Du, after vaccination against Gumboro (IBD) and Newcastle (ND) diseases. A total of 300 serum samples were collected to test the Ab against IBD and ND by ELISA at 1, 28, 35, 49, and 63 days of age. Minh Du breed had higher maternally derived antibody IBD than noi and tre chickens (p<0.05). However, tre breed had better and more stable IBDV Ab than noi and Minh Du throughout the experimental period. After 14 days of vaccination with Newcastle vaccine, the NDV Ab of Minh Du, noi, and tre breeds were 8,625, 7,654, and 6,062 (titer) (p<0.05). Similarly, at 28 days after vaccination, the NDV Ab of Minh Du breeds was higher than tre and noi breeds (p<0.05). In summary, the immune response to Gumboro and Newcastle disease prevention between the three chicken breeds achieved the average protection standard.

Keywords: Antibody titers, backyard chickens, ELISA, Gumboro, Newcastle, vaccine

Tóm tắt

Nghiên cứu đã được thực hiện tại cùng một trại chăn nuôi ở tỉnh Tiền Giang nhằm đánh giá hiệu giá kháng thể (HGKT) của gà tre, gà nòi và gà Minh Dư sau khi chủng vaccine phòng bệnh Gumboro (IBD) và Newcaslte (ND). Có 300 mẫu huyết thanh được xét nghiệm ELISA để xác định HGKT kháng virus IBD (IBDV) và virus ND (NDV) của cả 3 giống gà lúc 1, 28, 35, 49 và 63 ngày tuổi. Trong đó, Gà Minh Dư có HGKT kháng IBDV mẹ truyền cao hơn gà nòi và gà tre (p<0,05). Tuy nhiên, gà tre có HGKT kháng IBDV ổn định hơn gà nòi và gà Minh Dư trong suốt thí nghiệm. Sau 14 ngày chủng vaccine phòng Newcastle, HGKT kháng NDV của gà Minh Dư, nòi và tre lần lượt là 8.625, 7.654 và 6.062 (titer) (p<0,05). Tương tự, vào 28 ngày sau tiêm, HGKT kháng NDV của giống gà Minh Dư vẫn cao hơn gà tre và gà nòi (p<0,05). Tóm lại, cả ba giống gà đều đáp ứng miễn dịch tốt và đạt  chuẩn trung bình bảo hộ với vaccine phòng bệnh IBD và ND trong thí nghiệm.

Từ khóa: ELISA, gà thả vườn, Gumboro, hiệu giá kháng thể, Newcasltle, vaccine

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ashash, U., Noach, C., Perelman, B., Costello, C., Sansalone, P., Brazil, T., & Raviv, Z. (2019). In Ovo and Day of Hatch Application of a Live Infectious Bursal Disease Virus Vaccine to Commercial Broilers. Avian Diseases, 63(4), 713.
https://doi.org/10.1637/aviandiseases-D-19-00087

Bermudez, A. J. (2008). Principles of disease prevention: Diagnosis and Control. Diseases of poultry (12nd ed). Blackwell publishing Press, Ames, Iowa.

Bích, T. N., Rõ, N. T., Khánh N. P., & Liễu, T. T. H. (2014). Khảo sát khả năng đáp ứng miễn dịch đối với vaccine newcastle trên một số giống Gà thả vườn. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, (CĐ Nông nghiệp), 128-132. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/2006

Cục thú y. (2005). Hệ thống văn bản - Trang Thông tin điện tử Cục Thú Y (cucthuy.gov.vn)

De Wit, J. J., & Deventer, A. (1998). Gumboro disease: estimation of optimal time of vaccination by the deventer formula. Deventer, the Netherlands: Animal Health Service . https://www.researchgate.net/publication/265266339_gumboro_disease_estimation_of_optimal_time_of_vaccination_by_the_deventer_formula

De Wit, J. J., Heijmans, J. F., Mekkes, D. R., & Van Loon, A. A. (2001). Validation of five commercially available ELISAs for the detection of antibodies against infectious bursal disease virus (serotype 1). Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A, 30(5), 543–549. https://doi.org/10.1080/03079450120078743

Dey, S., Pathak, D. C., Ramamurthy, N., Maity, H. K., & Chellappa, M. M. (2019). Infectious bursal disease virus in chickens: Prevalence, impact, and management strategies. Veterinary Medicine : Research and Reports, 10, 85–97. https://doi.org/10.2147/VMRR.S185159

Dortmans, J. C. F. M., Peeters, B. P. H., & Koch, G. (2012). Newcastle disease virus outbreaks: Vaccine mismatch or inadequate application? Veterinary Microbiology, 160(1), 17–22. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2012.05.003

Eterradossi, N., & Saif, Y. M. (2013). Infectious Bursal Disease. In Diseases of Poultry (pp. 219–246). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119421481.ch7

Gomes, L., Ashash, U., Banet-Noach, C., Finger, A., & Neto, R. J. P. (2015). A field study on broiler flocks in Brazil to evalua zootechnical parameters, molecular epidemiology, and condemnation index with the use of Live IBD Vaccine versus HVT-IBD Vector Vaccine. 1. Retrieved September 29, 2018, fromhttp://www.wvpa.net/pdfs/articles/WVPC-2015-AB_058.pdf

IDEXX Laboratories. (2015). IDEXX interpret titer. https://learn.idexx.com/learn

Ingrao, F., Rauw, F., Steensels, M., van den Berg, T., & Lambrecht, B. (2017). Early immune responses and profiling of cell-mediated immunity-associated gene expression in response to rHVT-IBD vaccination. Vaccine, 36. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.12.059

Khoa, D. V. A., Tuoi, N. T. H., Thuy, N. T. D., Okamoto, S., Kawabe, K., Khang, N. T. K., Giang, N. T., & Shimogigri, T. (2019a). Growth performance and morphology of in 28-84 day-old Vietnamese local noi chicken. Biotech. Anim. Husb., 35(3), 301-10. https://doi.org/10.2298/BAH1903301K

Lazarus, D., Pasmanik-Chor, M., Gutter, B., Gallili, G., Barbakov, M., Krispel, S., & Pitcovski, J. (2008). Attenuation of very virulent infectious bursal disease virus and comparison of full sequences of virulent and attenuated strains. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A, 37(2), 151–159. https://doi.org/10.1080/03079450801910206

Legese L., Wakjira B., Teshome T., Woldemichael D.N., Waktole H., Regassa, F., & Tufa, T. B. (2022). Comparative Immunogenicity Evaluation of Two Infectious Bursal Disease Vacxins Commonly Used in Broiler Chickens in Ethiopia. Veterinary Medicine: Research and Reports. 13: 31-38. doi.org/10.2147/VMRR.S346659.

Le Gros, F. X., Dancer, A., Giacomini, C., Pizzoni, L., Bublot, M., Graziani, M., & Prandini, F. (2009). Field efficacy trial of a novel HVT-IBD vector vaccine for 1-day-old broilers. Vaccine, 27(4), 592–596. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.10.094

Maas, R. A., Venema, S., Oei, H. L., Pol, J. M., Claassen, I. J., & Huurne, A. A. (2001). Efficacy of inactivated infectious bursal disease (IBD) vaccines: Comparison of serology with protection of progeny chickens against IBD virus strains of varying virulence. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A, 30(4), 345–354. https://doi.org/10.1080/03079450120066359

Müller, H., Mundt, E., Eterradossi, N., & Islam, M. R. (2012). Current status of vaccines against infectious bursal disease. Avian Pathology: Journal of the W.V.P.A, 41(2), 133–139. https://doi.org/10.1080/03079457.2012.661403

Nguyễn, T. K. O., Nguyễn, M. H., Nguyễn, V. Đ., & Quách, T. A. (2022). Đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin nhược độc phòng bệnh Gumboro khi áp dụng cho gà con mới nở tại trạm ấp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, 21(2), Article 2. https://doi.org/10.52997/jad.4.02.2022

Oanh, N. T. K., Nga, N. T. T., & Anh, Q. T. (2023). Đánh giá đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine nhược độc chủng M.B. phòng bệnh Gumboro trên gà ác. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(2), 69-75. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.066

OIE. (2009). “Chapter 2.3.14. Newcastle disease”, OIE Terrestrial Manual 2009, pp. 576-589.

Quách, T. A., Lê, T. H., Nguyễn, M. H., & Lê, T. T. A. (2018). Field assessment of the efficacy of M.B., LIBDV and Winterfield 2512 strain vaccines against infectious bursal disease in chickens. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển, 17(6), 15-23. https://doi.org/10.52997/jad.3.06.2018

Ray, S. M., Ashash, U., & Muthukumar, S. (2021). A field study on the evaluation of day-of-hatch and in grow-out application of live infectious bursal disease virus vaccine in broiler chickens. Poultry Science, 100(8), 100:101252 https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101252

Singh, N. K., Dey, S., Madhan Mohan, C., Mohan Kataria, J., & Vakharia, V. N. (2010). Evaluation of four enzyme linked immunosorbent assays for the detection of antibodies to infectious bursal disease in chickens. Journal of Virological Methods, 165(2), 277–282. https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.02.008.

Zammerini, D., (2020). Monitoring and sampling in poultry. h ttps://learn.idexx.com/learn