Nguyễn Diệu Ái , Nguyễn Thị Kim Hà , Nguyễn Thanh Phương Đỗ Thị Thanh Hương *

* Tác giả liên hệ (dtthuong@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was aimed at determining the effects of acidic sulfate water having different pH values in combination with salinities on growth performance, survival rate, feed conversion rate (FCR) and digestive enzyme activities of striped catfish (Pangasinodon hypophthalmus) at fingerling stage. The experiment was randomly designed with three pH levels (5.5, 6.5 and 7.5) combined with three salinity levels (3‰, 6‰ and 9‰). After 60 days of cultivation, the effects of salinity and pH on striped catfish were found at different levels. Specifically, pH 5.5 and salinities of 6 and 9‰ considerably affected the fish growth performance and FCR. Fish in the pH 6.5 and 3‰ groups had the highest body weight and length, DWG and SGR, with the lowest FCR (p<0.05). The survival rates of fish were influenced in conditions of pH 5.5 - 6‰ and pH 5.5 - 9‰. Tripsin activity elevated at pH 7.5-3‰ while the chymotrypsin activity decreased at pH 5.5 in both 6 and 9‰. Additionally, amylase activity increased in groups of 6 and 9‰. In conclusion, striped catfish fingerlings can grow better in low acidic sulfate pH 6.5 and salinity of 3‰.

Keywords: Acidic sulfate water, growth performance, pH, striped catfish, salinity

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nước phèn ở các mức pH khác nhau kết hợp với độ mặn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR và enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasinodon hypophthalmus) giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên ở 3 mức pH (5,5, 6,5 và 7,5) kết hợp với 3 mức độ mặn (3‰, 6‰ và 9‰). Kết quả sau 60 ngày nuôi cho thấy nước phèn và độ mặn có ảnh hưởng đến cá ở các mức độ khác nhau. Môi trường pH 5,5 và độ mặn 6 và 9‰ làm giảm tăng trưởng, tăng FCR ở cá. Cá ở nhóm pH 6,5 và nhóm độ mặn 3‰ có khối lượng, chiều dài, DWG và SGR cao nhất và FCR thấp nhất (p<0,05). Tỷ lệ sống của cá chỉ bị ảnh hưởng ở nghiệm thức pH 5,5 - 6‰ và pH 5,5-9‰. Hoạt tính enzyme tiêu hóa trypsin tăng ở pH 7,5-3‰ và chymotrypsin giảm ở pH 5,5 kết hợp độ mặn 6 và 9‰, hoạt tính amylase tăng ở độ mặn 6 và 9‰. Từ đó cho thấy cá tra có khả năng tăng trưởng tốt trong môi trường nhiễm phèn pH 6,5 và nhiễm mặn nhẹ 3‰.

Từ khóa: Cá tra, độ mặn, nước phèn, pH, tăng trưởng

Article Details

Tài liệu tham khảo

APHA. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater (23rd edition). American Public Health Association, Washington DC.

Abbink, W., Garcia, A. B., Roques, J. A. C., Partridge, G. J., Kloet, K., & Schneider, O. (2012). The effect of temperature and pH on the growth and physiological response of juvenile yellowtail kingfish Seriola lalandi in recirculating aquaculture systems. Aquaculture, 330, 130-135. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.11.043.

Ái, N. D. (chưa công bố). Ảnh hưởng của nước phèn và độ mặn lên sinh lý, tăng trưởng và enzym tiêu hóa của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) (Luận văn thạc sĩ). Trường Đại học Cần Thơ.

Bath, R. N., & Eddy, F. B. (1979). Salt and water balance in rainbow trout (Salmo gairdneri) rapidly transferred from fresh water to sea water. Journal of Experimental Biology, 83(1), 193-202.
https://doi.org/10.1242/jeb.83.1.193.

Bernfeld, P. (1951). Enzymes of starch degradation and synthesis. Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology, 12, 379-428. https://doi.org/10.1002/9780470122570.ch7

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Tóm tắt kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài Nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (2000). Chất lượng nước – Xác định nhôm – Phương pháp đo phổ dùng Pyrocatechol tím (TCVN 6623: 2000; ISO 10566: 1994).

Boeuf, G., & Payan, P. (2001). How should salinity influence fish growth? Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology, 130(4), 411-423. https://doi.org/10.1016/S1532-0456(01)00268-X

Bôi, N. V. Q., Anh, N. L. A., & Lương, N. T. (2020). Ảnh hưởng của xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan đến hoạt động ương-nuôi cá tra tại Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 4, 2-9.

Botté, A., Zaidi, M., Guery, J., Fichet, D., & Leignel, V. (2022). Aluminium in aquatic environments: abundance and ecotoxicological impacts. Aquatic Ecology, 56(3), 751-773. https://doi.org/10.1007/s10452-021-09936-4

Boyd, C. E. (1998). Water quality for pond aquaculture. Auburn, Alabama. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5407-3_4

Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72(1-2), 248-254.
https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3

Brown, D. J. A., & Sadler, K. (1989). Fish survival in acid waters. In: Moris, R., Taylor, E. W., Brown, D. J. A., & Brown, J. A. (Eds), Acid toxicity and aquatic animals. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511983344.004

Cục Trồng trọt (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn). (2017). Đất nhiễm phèn, mặn tài Đồng Bằng Sông Cửu Long. http://www.cuctrongtrot.gov.vn/TinTuc/Index/3611

Dent, D. L., & Pons, L. J. (1995). A world perspective on acid sulfate soils. Geoderma, 67(3-4), 263-276.
https://doi.org/10.1016/0016-7061(95)00013-E

EPA (Environmental Protection Agency, USA). (1986). Quality criteria for water. Office of Water Regulations Standards Washington, DC 20460. Water, EPA 440/5-84-001.

Gostomski, F. (1990). The toxicity of aluminum to aquatic species in the US. Environmental Geochemistry and Health, 12(1), 51-54. https://doi.org/10.1007/BF01734047

Ha, T. T. (2023). Ảnh hưởng của nước phèn và độ mặn lên sinh lý và tăng trưởng của dòng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) chịu mặn (Luận văn thạc sĩ). Đại học Cần Thơ.

Ha, N. T. K., Em, N. T., Ngoc, N. M., Takagi, Y., Phuong, N. T., & Huong, D. T. T. (2021). Effects of salinity on growth performance, survival rate, digestive enzyme activities and physiological parameters of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) at larval stage. Can Tho University Journal of Science, 13, 1-9. https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2021.011

Ha, N. T. K., Ha, T. T., Loi, N. T., Yen, D. T., & Huong, D. T. T. (2023). Effects of combined acidic sulfate water and salinity on the growth, survival and digestive enzyme activities of a salinity-tolerant striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) strain at the fingerling stage. AACL Bioflux, 16(3), 1459-1470.

Ha, N. T. K., Thang, L. H., Em, N. T., Giang, T. T., Phuong, N. T., & Huong, D. T. T. (2022). Effects of acidic sulfate water on growth, survival, and digestive enzyme activities of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings. AACL Bioflux, 15(2), 819-829.

Hai, D. M., Yen, D. T., Liem, P. T., Tam, B. M., Son, V. N., Huong, D. T. T., Hang, B. T. B., Tran, N. T. N., Hieu, D. Q., Kestemont, P., Phuong, T. N., & Farnir, F. (2022). Selective breeding of saline tolerant striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) for sustainable catfish farming in climate vulnerable Mekong Delta, Vietnam. Aquaculture Reports, 25, 101263. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2022.101263

Hamed, S. S., Jiddawi, N. S., & Poj, B. (2016). Effect of salinity levels on growth, feed utilization, body composition and digestive enzymes activities of juvenile silver pompano Trachinotus blochii. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(6), 279-283.

Hieu, D. Q. (2022). Impact of salinity on striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and strategies to improve its adaptation to brackish water (Doctoral dissertation). University of Namur, Belgium.

Hương, Đ. T. T., & Quyên, T. N. T. (2012). Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển phôi và điều hòa áp suất thẩm thấu của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở giai đoạn cá bột đến hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (21b), 29-37.

Hương, Đ. T. T., & Trinh, N. T. (2013). Ảnh hưởng của độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá lóc (Channa striata). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 247-254. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/49

Hương, Đ. T. T., Kỳ, T. M., Hà, N. T. K., Em, N. T., Takagi Yasuaki., & Phương, N. T. (2020). Ảnh hưởng của độ mặn lên chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và hoạt tính men tiêu hóa của cá lóc (Channa striata) giai đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(1), 11-19. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2020.002

Ibrahim, A., Narayanan, M., Salman, K., & Mohamed, S. (2020). The effect of freshwater acidification in the tissues of Cyprinus carpio. Global Journal of Zoology, 5(1), 009-015. https://doi.org/10.17352/gjz.000014

Jahan, A., Nipa, T. T., Islam, S. M., Uddin, M. H., Islam, M. S., & Shahjahan, M. (2019). Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) could be suitable for coastal aquaculture. Journal of Applied Ichthyology, 35(4), 994-1003. https://doi.org/10.1111/jai.13918

Khaing, M. M. (2021). Effects of elevated salinities on the feed utilization, growth performance and meat quality of the striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) from large juvenile to sub-adult stage (Master’s thesis). Can Tho University, Viet Nam.

Khang, N., Ung, P. D., & Dung, B. T. N. (1998). Soil resources of Vietnam-Orient to land sustainable use. In Conference on integrated nutrition management to improve yield and quality of agricultural products in Vietnam-Challenges and opportunities. Nha Trang, Vietnam.

Laurent, P., Wilkie, M. P., Chevalier, C., & Wood, C. M. (2000). The effect of highly alkaline water (pH 9.5) on the morphology and morphometry of chloride cells and pavement cells in the gills of the freshwater rainbow trout: relationship to ionic transport and ammonia excretion. Canadian journal of zoology, 78(2), 307-319.
https://doi.org/10.1139/z99-207

Lefevre, S., Jensen, F. B., Huong, D. T. T., Wang, T., Phuong, N. T., & Bayley, M. (2011). Effects of nitrite exposure on functional haemoglobin levels, bimodal respiration, and swimming performance in the facultative air breathing fish Pangasianodon hypophthalmus. Aquatic Toxicology, 104(1-2), 86-93. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2011.03.019

Lopes, J. M., Silva, L. V. F., & Baldisserotto, B. (2001). Survival and growth of silver catfish larvae exposed to different water pH. Aquaculture International, 9, 73-80. https://doi.org/10.1023/A:1012512211898

Minh, V. Q., & Vũ, P. T. (2015). Sử dụng có hiệu quả đất phèn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo quốc gia đất Việt Nam hiện trạng sử dụng và thách thức 2015 (trang 167-174).

Ndubuisi, U. C., Chimezie, A. J., Chinedu, U. C., Chiwem, I. C., & Alexander, U. (2015). Effect of pH on the growth performance and survival rate of Clarias gariepinus fry. International Journal of Research in Biosciences, 4(3), 14-20.

Nguyen, A. L., Dang, V. H., Bosma, R. H., Verreth, J. A., Leemans, R., & De Silva, S. S. (2014). Simulated impacts of climate change on current farming locations of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus; Sauvage) in the Mekong Delta, Vietnam. Ambio, 43(8), 1059-1068.
http://dx.doi.org/10.1007/s13280-014-0519-6

Nguyên, P. Q. (2017). Biến động NH3/NH4+ và H2S trong ao nuôi, ảnh hưởng của chúng lên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và biện pháp giảm tối thiểu (Luận án Tiến sĩ). Đại học Cần Thơ.

Phuc, N. T. H. (2015). Effects of temperature and salinity on growth performance in cultured tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in Vietnam (Doctoral dissertation). Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

Sahu, S., & Datta, S. (2018). Effect of Water pH on Growth and Survival of Trichogaster lalius (Hamilton, 1822) Under Captivity. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7, 3655-3666. http://krishi.icar.gov.in/jspui/handle/123456789/72982.

Sami, M., & Mohammad, D. A. (2023). Effect of water acidification on growth performance of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 27(5), 605-613.

Tổng cục Thủy sản (2023). Xuất khẩu cá tra vẫn lạc quan (18-02-2023). https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7y-s%E1%BA%A3n/xu%E1%BA%A5t-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u/doc-tin/018658/2023-02-22/xuat-khau-ca-tra-van-lac-quan#:~:text=Theo%20T%E1%BB%95ng%20c%E1%BB%A5c%20Th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n,l%C3%A0%202%2C26%20t%E1%BB%B7%20USD.

Tiwary, C. B., Pandey, V. S., Ali, F., & Kumar, S. (2013). Effect of pH on growth performance and survival rate of Grass Carp. Scholars Academic Journal of Biosciences, 1(7), 374-376.

Tran, N. K. T., Schrama, J. W., Le, M. T. T., Nguyen, T. H., Roem, A. J., & Verreth, J. A. (2017). Salinity and diet composition affect digestibility and intestinal morphology in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 469, 36–43. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.11.037

Tseng, H. C., Grendell, J. H., & Rothman, S. S. (1982). Food, deodenal extracts, and enzyme secretion by the pancreas. American Journal of Physiology, 243, 304 – 312. https://doi.org/10.1152/ajpgi.1982.243.4.G304

Tsuzuki, M. Y., Sugai, J. K., Maciel, J. C., Francisco, C. J., & Cerqueira, V. R. (2007). Survival, growth and digestive enzyme activity of juveniles of the fat snook (Centropomus parallelus) reared at different salinities. Aquaculture, 271(1-4), 319-325. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.05.002

Tuấn, V. V., Trúc, N. T. T. T., Bình, V. T. T., & Duyên, N. T. H. (2019). Ảnh hưởng của pH nước đến sinh lý máu và tăng trưởng của cá chốt bông (Pseudomystus siamensis Regan, 1913). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển, 18(1), 89-97. https://doi.org/10.52997/jad.11.01.2019

Tuyền, T. N., & Triều, N. V. (2019). Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn 7 đến 37 ngày tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô, 237 – 249.

VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers). (2022). Tổng quan ngành hàng cá tra. https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/tong-quan-nganh-ca-tra.

Wilkie, M. P. (1997). Mechanisms of ammonia excretion across fish gills. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology, 118(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0300-9629(96)00407-0

Wood, C. M. (1989). The physiological problems of fish in acid waters. In Morris, R., Taylor, E.W., Brown, D. J. A. & Brown, J. A. (Eds), Acid toxicity and Aquatic Animals (125 – 152). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511983344.010

Worthington, T. M. (1982). Enzymes, and related biochemicals. Biochemical Products Division, Worthington Diagnostic System. Inc., Freehold, New Jersy, USA.