Trần Thị Huỳnh Nga * , Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Minh Triết

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trần Thị Huỳnh Nga (email: huynhnga1207@gmail.com)

Abstract

The article analyzes the impact of online reviews on the online shopping intention of customers in Can Tho city towards fashion products. Research data was collected from a survey of 305 people in this area. The analytical methods conducted in this study were Cronbach’s Alpha testing, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling. The research results show that the characteristics of online reviews including their quality, quantity, reliability, and customers’ acceptance of the online reviews have a positive influence on customers’ online purchase intention. In addition, the quantity, quality and reliability of online reviews affect the acceptance of online reviews; quantity and reliability of online reviews are also found to affect the quality of online reviews. Based on the analysis results, the article proposes some managerial implications for online sellers to exploit online reviews as a marketing tool to improve their business efficiency in the online market environment.

Keywords: Fashion products, online reviews, online shopping intention

Tóm tắt

Bài viết nhằm phân tích tác động của đánh giá trực tuyến đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng thành phố Cần Thơ đối với ngành hàng thời trang. Số liệu nghiên cứu thu thập từ khảo sát 305 người dân trên địa bàn. Phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thuộc về đánh giá trực tuyến gồm số lượng, chất lượng, độ tin cậy và sự chấp nhận đánh giá trực tuyến của khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sắm trực tuyến. Ngoài ra, số lượng, chất lượng và độ tin cậy của đánh giá trực tuyến có ảnh hưởng đến sự chấp nhận các đánh giá trực tuyến; số lượng và độ tin cậy cũng được tìm thấy có ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá trực tuyến. Dựa trên các kết quả phân tích, một số hàm ý quản trị được đề xuất để người bán hàng khai thác các đánh giá trực tuyến như một công cụ marketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Từ khóa: Đánh giá trực tuyến, ý định mua sắm trực tuyến, sản phẩm thời trang

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Bentler, P. M. & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 80, 600.

Carmines, E. & McIver, J. (1981). Analyzing models with unobserved variables: Analysis of covariance structures. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 65 115.

Châu, N. T. B., & Đào, L. N. X. (2014). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của NTD TP Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 30, 8-14.

Chí, L. M., & Nghiêm, L. T. (2018). Tác động của truyền miệng trực tuyến đến ý định mua hàng của người dùng mạng xã hội. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(1), 133-143.

Chính, P. Đ., & Dung, N. T. (2020). Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng: Khảo sát thực tế tại TP Hồ Chí Minh. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 125, 44-60.

Cục TMĐT và Kinh tế số. (2021). Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2020. https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/Bao_cao_TMDT_2021_V6_5a297.pdf

Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results. Massachusetts Institute of Technology.

Dương, H. (2014). Xu hướng đánh giá sản phẩm trực tuyến. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. https://www.thesaigontimes.vn/122846/Xu-huong-danh-gia-san-pham-truc-tuyen.html

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Guo, J., Wang, X. & Wu, Y. (2020). Positive emotion bias: Role of emotional content from online customer reviews in purchase decisions. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 1-11.

Hà, N. T., Long, T. T. V., Thủy, P. T., & Anh, L. T. T. (2019). Ý định và hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng: Nghiên cứu mô hình mở rộng lý thuyết thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ, sự tin tưởng và hiệu ứng “cái đuôi dài”. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 35(1), 112-120.

Helversen, B. von, Abramczuk, K., Kopeć, W. & Nielek, R. (2018). Influence of consumer reviews on online purchasing decisions in older and younger adults. Decision Support Systems, 113, 1–10.

Hsu, S. & Luan, P. M. (2017). The Perception Risk of Online Shopping Impacted on the Consumer’s Attitude and Purchase Intention in Hanoi, Vietnam. Journal of Business and Economic Policy, 4(4), 19-29.

Kundu, S.& Rajan, C. R. S. (2017). Word of mouth: A literature review. International Journal of Economics and Management Science, 6(6), 1-9.

Lee, M. & Youn, S. (2009). Electronic word of mouth (eWOM): How eWOM platforms influence consumer product judgment. International Journal of Advertising, 28(3), 473–499.

Li, L., Lee, K. Y. & Yang, S. B. (2019). Exploring the effect of heuristic factors on the popularity of user-curated ‘Best places to visit’ recommendations in an online travel community. Information Processing and Management, 56(4), 1391–1408.

Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word of mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.

Masoud, E. Y. (2013). The Effect of Perceived Risk on Online Shopping in Jordan. European Journal of Business and Management, 5(6), 76-87.

Mo, Z., Li, Y. F. & Fan, P. (2015). Effect of Online Reviews on Consumer Purchase Behavior. Journal of Service Science and Management, 8, 419-424.

Ngọc, N. T. H. (2017). Ảnh hưởng của đánh giá trực tuyến đến quyết định lựa chọn khách sạn của khách du lịch khi đến Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5D), 41–51.

Nguyệt, L. T. A., & Thúy, P. N. (2011). Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và sự tiện lợi lên hiệu ứng truyền miệng tích cực dịch vụ phòng khám đa khoa. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 253, 26-32.

Panwar, C. (2018). Consumer perceived risk in online shopping environment via Facebook as medium. International Journal of Engineering and Technology, 7(4), 2485-2490.

Pavlou, P. & Fygenson, M. (2006). Understanding and Predicting Electronic Commerce Adoption: An Extension of the Theory of Planned Behavior. MIS Quarterly, 30(1), 115-143.

Ruiz-Mafea, C., Chatzipanagiotou, K & Curras-Perez, R. (2018). The role of emotions and conflicting online reviews on consumers’ purchase intentions. Journal of Business Research, 89, 336–344.

Somohardjo, N. (2017). The effect of online reviews on the review attitude and purchase intention (Master’s thesis). Erasmus University Rotterdam, Holland.

Steiger, J, H., (1990). Structural Modeling Evaluation and Modification: An Interval Estimation Approach. Multivariate Behavioral Research, 25, 176.

Thảo, H. T. P., & Tâm, N. T. (2017). Sự chấp nhận thông tin truyền miệng điện tử và niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực du lịch Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 12(1), 15-27.

Thắng, H. N., & Độ, N. T. (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của NTD Việt Nam: Nghiên cứu mở rộng thuyết hành vi có hoạch định. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 32(4), 21-28.

Thọ, N. Đ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – Thiết kế và thực hiện. Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội.

Thu, N. Q., & Tuyến, L. T. K. (2018). Vai trò của yếu tố ảnh hưởng xã hội trong mối quan hệ với niềm tin, thái độ, nhận thức rủi ro đến ý định mua hàng trực tuyến của NTD tại TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 1, 38-55.

Trang, N. T. N. (2020). Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị tri thức khách hàng, sự thích ứng của tổ chức và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở TP Cần Thơ (Luận án Tiến sĩ). Trường Đại học Cần Thơ.

Tú, P. A., & Ngân, Q. T. (2016). Nghiên cứu mối quan hệ giữa lòng tin và hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Thương mại, 93, 63-72.

VECOM. (2020). Báo cáo chỉ số TMĐT năm 2020. Hiệp hội TMĐT Việt Nam.

Zhang, Z. K. K., Zhao, S. J., Cheung, C. M. K. & Lee, M. K. O. (2014). Examining the influence of online reviews on consumers’ decision-making: A heuristic-systematic model. Decision Support Systems, 67, 78–89.

Zhang, J., Zheng, W. & Wang, S. (2020). The study of the effect of online review on purchase behavior: Comparing the two researchmethods. International Journal of Crowd Science, 4(1), 73-86.