Phan Hoàng Vũ * , Lâm Thị Hoàng Oanh , Phạm Thanh Vũ , Nguyễn Thị Song Bình , Phạm Thị Chinh Nguyễn Hiếu Trung

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Phan Hoàng Vũ (email: phvu@ctu.edu.vn)

Abstract

This study evaluates the change of area in agricultural land uses in My Xuyen District, Soc Trang Province through the satellite image data provided by Japan Aerospace Exploration Agency. The results show a difference in the percentage of land use types changed in the two areas of the district. For the freshwater region in the North of the district, there was little change of area in the rice crops and cash crops. These land use types were mainly converted for construction areas and other plantation trees. Meanwhile, there was a high transformation in the saltwater and brackish ecology region, the area of rice-shrimp was reduced to shrimp farming in the improved extensive and semi-intensive. By the farmer interview method, this research has shown: saline intrusion, and rainfall, material prices, labour costs, consumption of materials in the production process, agricultural product prices, and market output , lack of labour resources and the Covid-19 epidemic had an important influence on production efficiency and farmers' decision to change the land use.

Keywords: agricultural production, changes, impact factors, land use

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá biến động diện tích các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bằng dữ liệu ảnh vệ tinh được cung cấp bởi Cơ quan Thăm dò Hàng không Vũ trụ Nhật Bản. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ thay đổi kiểu sử dụng đất tại hai khu vực trên địa bàn huyện. Khu vực nước ngọt, phía Bắc của huyện ít biến động với mô hình canh tác chính là lúa và hoa màu. Các mô hình này chủ yếu chuyển đổi sang đất xây dựng và các loại cây trồng khác. Trên nền sinh thái nước mặn, lợ, mô hình luân canh lúa-tôm chuyển diện tích lớn sang nuôi tôm dưới hình thức quảng canh cải tiến và bán thâm canh. Thông qua phương pháp phỏng vấn nông hộ, nghiên cứu chỉ ra được: xâm nhập mặn, lượng mưa, giá vật tư, giá thành lao động, sự tiêu hao vật tư, giá nông sản, đầu ra thị trường, thiếu lao động và dịch bệnh Covid-19 đã có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sản xuất và việc thay đổi sử dụng đất của nông hộ.

Từ khóa: biến động, sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất, yếu tố tác động

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bé, N. V., Vũ, P. T., Vũ, P. H., & Văn Phạm Đăng Trí, 2017. Thách thức trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của xâm nhập mặn. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi Khí hậu (2): 187-196

Bình, N. T. (2011). Đánh giá tính tổn thương do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường, mã số T2011-57.

Bình, N. T., Tâm, N. T. T., & Cần, N. D. (2009). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hệ thống canh tác ở vùng bị ảnh hưởng mặn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trong kỷ yếu hội thảo “Phát triển bền vững hệ thống canh tác lúa-tôm vùng ven biển ĐBSCL”, 37-48.

Can N. D. (2011). Transformation of farming systems in coastal Mekong delta: seeking for a better management and sustainability. Viet Nam Socio-Economic Development, 65.

GSO. (2013). Statistical yearbook of Vietnam. Statistical Publishing House.

Khánh, N.T., Hằng, T. T. L., Diễm, N. T. K., & Trí, V. P. Đ. (2015). Công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và biến đổi khí hậu (2015): 59-166.

Mekong Delta Plan. (2013). Mekong Delta Plan: Long-Term Vision and Strategy for a Safe, Prosperous and Sustainable Delta. Amersfoort: Royal Haskoning DHV. https://www.wur.nl/upload_mm/2/c/3/b5f2e669-cb48-4ed7-afb6 682f5216fe7d_mekong.pdf.

Minh, N. N., Phuong, N. T. B., Tri, V. P. D., Vu, P. H., Binh, N. T., Vu, P. T., & Trung, N. H. (2020). An understanding of water governance systems in responding to extreme droughts in the Vietnamese Mekong Delta. International Journal of Water Resources Development. http://doi.org/10.1080/07900627.2020.1753500

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Xuyên. (2019). Báo cáo thực trạng phát triển mô hình tôm-lúa huyện Mỹ Xuyên.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Xuyên. (2020). Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Vũ, P. T., Huy, V. T., Trí, L. Q., & Vũ, P. H. (2013). Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26: 46-54.

Wassmann, R., Hien, N. X., Hoanh, C. T., & Tuong, T. P. (2004). Sea level rise affecting the Vietnamese Mekong Delta: water elevation in the flood season and implications for rice production. Climatic Change, 66 (1-2): 89-107.