Lê Hoàng Việt Nguyễn Võ Châu Ngân *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Võ Châu Ngân (email: nvcngan@ctu.edu.vn)

Abstract

In this study, a horizontal underground flow constructed wetland with creeping burhead (Echinodorus cordifolius L.) was used to survey the treatment efficiency of domestic wastewater according to the hydraulic retention times. The results showed that at the retention time of 7 days, in the treated wastewater, the parameters of pH, SS, BOD5, N-NH4+, N-NO3, and P-PO43- reached grade A, while total Coliforms reached grade B of the national technical standard of QCVN 14:2008/BTNMT. This system can be applied in regions with suitable areas and low land prices for environmentally friendly treatment, at the same time, the re-use of remained nutrients as organic fertilizer sources and create a nice landscape for the local area.

Keywords: Creeping burhead plant, domestic wastewater, wastewater treatment, hydraulic retention time, wetland area

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng mô hình đất ngập nước nhân tạo có dòng chảy ngầm theo phương ngang có trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) để xác định khả năng xử lý nước thải sinh hoạt theo thời gian lưu nước khác nhau. Kết quả cho thấy ở thời gian lưu nước 7 ngày, nước thải sau xử lý có các thông số pH, SS, BOD5, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43- đạt loại A, riêng tổng Coliforms đạt loại B của QCVN 14:2008/BTNMT. Mô hình này có thể ứng dụng ở các khu vực có diện tích và giá đất phù hợp để xử lý nước thải sinh hoạt thân thiện với môi trường, đồng thời tái sử dụng các dưỡng chất làm phân bón và tạo cảnh quan cho khu vực xử lý.

Từ khóa: cây Bách Thủy tiên, khu đất ngập nước, nước thải sinh hoạt, thời gian tồn lưu, xử lý nước thải

Article Details

Tài liệu tham khảo

APHA, AWWA, & WEF (1998). Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation, Washington DC.

Boonbangkeng, D., Treesubsuntorn, C., Dolphen, R., & Thiravetyan, P. (2021). Remediation of algal cells, PO43-, and NO3- from eutrophic wastewater using Echinodorus cordifolius in zigzag-horizontal subsurface constructed wetlands. Journal of Environmental Management, 300, 113720. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.113720

CECR - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (2018). Ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam. Hà Nội.

Cục Quản lý Tài nguyên nước (2010). Kết quả điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước lưu vực sông Cầu. Hà Nội.

Kadlec, R. H., & Knight, R. L. (1996). Treatment wetlands. Lewis Publishers.

Lộc, N. T., Thu, V. T. C., Linh, N. T., Thịnh, Đ. C., Hằng, P. T., & Ngân, N. V. C. (2015). Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của một số loại thủy sinh thực vật. Tạp̣ chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề Môi trường và Biến đổi khí hậu, 119–128.

Metcalf & Eddy (1991). Wastewater engineering: Treatment, disposal, reuse. McGraw-Hill, Inc.

Ngân hàng Thế giới (2013). Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị Việt Nam.

Nhan, N. T. T., & Tuong, L. Q. (2020). Potential of Echinodorus cordifolius and Vallisneria natans in constructed wetlands for the removal of water pollution from shrimp farm effluent. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 991, 012034. DOI:10.1088/1757-899X/991/1/012034

Noonpui, S., & Thiravetyan, P. (2011). Treatment of reactive azo dye from textile wastewater by burhead (Echonodorus cordifolius L.) in constructed wetland: Effect of molecular size. Journal of Environmental Science and Health Part A, 46, 709–714.

Sari, M. O. S. K., Hastuti, E. D., & Darmanti, S. (2019). Potential of water jasmine (Echinodorus palaefolius) in phytoremediation of Fe in leachate Jatibarang landfill. Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education, 11(1), 55–61. DOI: http://dx.doi.org/10.15294/biosaintifika.v11i1.17447

Sriparat, W., & Thiravetyan, P. (2011). Phytoremediation of Diethylene Glycol contaminated wastewater by Echinodorus cordifolius. International Journal of Phytorenediation, 13, 592–600.

Toirit, J., Siangdung, W., & Thiravetyan, P. (2012). Phosphorus removal from domestic wastewater by Echinodorus cordifolius L. Journal of Environmental Science anh Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 47, 794–800.

US EPA (1988). Design manual constructed wetlands and aquatic plant systems for municipal wastewater treatment. US Environmental Protection Agency - Office of Research and Development.

Việt, L. H., Ly, L. T. C., Ngọc, C. T. K., & Ngân, N. V. C. (2017). Sử dụng đất ngập nước xử lí nước thải sinh hoạt và tạo cảnh quan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 14(3), 162–175.

Việt, L. H., & Ngân, N. V. C. (2014). Giáo trình Phương pháp xử lý nước thải. NXB Đại học Cần Thơ.