Cao Quốc Nam * , Đào Phong Lâm , Nguyễn Thị Thanh Hiền , Phan Quang Vinh Lê Đăng Khoa

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Cao Quốc Nam (email: cqnam@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was conducted to measure the factors that affect students’ satisfaction with the academic advising activities (AAAs) at the College of Rural Development, Can Tho University. The data was collected from 452 students using stratified random sampling. The descriptive statistics, Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA), and multiple linear regression were employed for data analysis in this study. The results show that the majority of the students were satisfied with the AAAs in the College of Rural Development. The two factors affecting the overall students’ satisfaction are (i) functional quality and (ii) technical quality, and the former factor had the most impact on the students’ satisfaction. The study results suggest that the College of Rural Development and Can Tho University have relevant policies and measures to improve the mentioned factors to enhance the effectiveness of the AAAs.

Keywords: Academic advising, Can Tho University, satisfaction, students

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với công tác cố vấn học tập (CVHT) tại Khoa Phát triển Nông thôn (PTNT), Trường Đại học Cần Thơ. Trong nghiên cứu, 452 sinh viên được khảo sát theo phương pháp chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định thang đo về độ tin cậy Cronbach’s Alpha, nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả phân tích cho thấy đa phần sinh viên cảm thấy hài lòng với công tác CVHT tại Khoa PTNT. Có hai nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng chung của sinh viên: (i) Chất lượng chức năng và (ii) Chất lượng kỹ thuật. Trong đó nhân tố thứ nhất tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của sinh viên. Do vậy, Khoa PTNT và Trường Đại học Cần Thơ cần có các biện pháp, chính sách phù hợp để cải thiện các nhân tố trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác CVHT.

Từ khóa: Cố vấn học tập, sinh viên, sự hài lòng, Trường Đại học Cần Thơ

Article Details

Tiểu sử tác giả

Đào Phong Lâm

Trung tâm Quản lý chất lượng, Trường Đại học Cần Thơ

Tài liệu tham khảo

Cronin, J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56(3), 55-68.

Chi, T. T. K. (2019). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 775-786.

Hải, P. T., & Trí, D. P. K. (2018). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo các khóa học ngắn hạn: Khảo sát thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. Tạp chí Kinh tế Phát triển, 249, 83-93.

Kang, G. D., & & James, J. (2004). Service quality dimensions: an examination of Grönroos’s service quality model’, Managing Service Quality: An International Journal, 14(4), 266-277.

Khoa Phát triển Nông thôn. (2018). Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau một năm sau tốt nghiệp (Số 195/KPTNT).

Khoa Phát triển Nông thôn. (2019). Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau một năm sau tốt nghiệp (Số 230/KPTNT).

Khoa Phát triển Nông thôn. (2020). Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau một năm sau tốt nghiệp (Số 235/KPTNT).

Malik, M. E., Danish, R. Q., & Usman, A. (2010). The Impact of Service Quality on Students’ Satisfaction in Higher Education Institutes of Punjab, Journal of Management Research, 2(2), 1-11.

Nga, H. T., & Kiệt, N. T. (2016). Phân tích các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 46, 107-115.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multi-item scale for measuring consumer perceptions of the service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1991). Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale. Journal of Retailing, 67, 420-450.

Singh, A. S., & Masuku, M. B. (2014). Sampling techniques and determination of sample size in applied statistics research: An overview. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(11), 1-22.

Spreng, R. A., & Mackoy, R. D. (1996). An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality and Satisfaction. Journal of Retailing, 72(2), 201-214.

Stodnick, M., & Rogers, P. (2008). Using SEVQUAL to measure the quality of the classroom experience. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 6(1), 115-133.

Tessema, M. T, Ready, K & Yu, W. C. W. (2012), Factors affecting college students’ satisfaction with major curriculum: Evidence from nine years of data, International Journal of Humanities and Social Science, 2(2), 34-44.

Thọ, N. Đ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh - Thiết kế và thực hiện. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Thủy, L. T. (2020. Mức độ hài lòng của sinh viên Khoa khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức về dịch vụ tư vấn học tập. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, 52, 133-143.

Trang, N. T., & Dân, L. (2010). Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng, 94-99.

Trâm, C. H. (2013). Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ). Đại học Đà Nẵng.

Trung tâm Quản lý chất lượng Trường Đại học Cần Thơ. (2020). Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác cố vấn, hỗ trợ và trải nghiệm học tập năm học 2019 - 2020 (Số 35/BC-QLCL).

Trường Đại học Cần Thơ. 2020. Quy định công tác cố vấn học tập (Số 3873/QĐ-ĐHCT).

Việt, V. V., & Đạt, C. T. (2020). Chất lượng công tác cố vấn học tập dưới góc nhìn của sinh viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 65(1), 113-121.

Vũ, M. A., & Lan, H. T. (2021). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Thương mại, Trường Đại học Thương mại, 151, 80-88.

Vũ, N. T., & Tâm, B. Q. (2020). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp chí Công Thương, 22, 138-145.