Đào Huyền Trân , Hứa Quang Hải , Trần Ngọc Bích , Nguyễn Hửu Trương , Bạch Tuấn Kiệt , Phan Đình Phi Phượng Nguyễn Thanh Lãm *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Thanh Lãm (email: ntlam@ctu.edu.vn)

Abstract

This study aims to assess vaccination coverage and post-vaccination immune status in poultry in Dong Thap province during the period of 2019–2020. Datasets for vaccination status in poultry used in this study were retrospectively obtained from Dong Thap Sub-Department of Animal Health regarding poultry population, vaccination coverage, and post-vaccination immune response in poultry during the study period. Our results indicate that vaccination coverage of H5N1 vaccine between districts/cities in Dong Thap province was inequivalent and 6/12 districts/cities had vaccination coverage below 70%. In addition, the vaccination coverage with H5N1 vaccine for duck was higher than for chicken. Besides, the percentage of poultry population achieving vaccination protection in 2020 (84.62%) was higher than in 2019 (59.46%). The protection rate of post-vaccination by species increased from 2019 to 2020, and the protection rate in duck (77.78% in 2019 and 89.05% in 2020) was higher than in chicken (50.00% in 2019 and 60.61% in 2020). Our study provides important information for assessing the vaccination status and post-vaccination immune response against highly pathogenic avian influenza type A/H5 in Dong Thap province.

Keywords: Avian influenza, Dong Thap, immune responses, protection, type A/H5, vaccination coverage

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh cúm gia cầm độc lực cao type A/H5 (H5 highly pathogenic avian influenza, H5 HPAI) trên đàn gia cầm tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019–2020. Nghiên cứu tiến hành thông qua điều tra hồi cứu tình hình chăn nuôi, số liệu tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng trên đàn gia cầm của tỉnh Đồng Tháp được cung cấp bởi Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm type A/H5 có sự khác biệt giữa các huyện/thành phố giai đoạn 2019–2020 với gần 6/12 huyện/thành phố có tỷ lệ đàn gia cầm được tiêm phòng dưới 70%. Tỷ lệ tiêm phòng trên vịt cao hơn gà ở các huyện/thành phố. Tỷ lệ số đàn đạt bảo hộ sau tiêm phòng tăng từ 59,46% (năm 2019) lên 84,62% (năm 2020). Tỷ lệ bảo hộ trên vịt tăng từ 77,78% (2019) đến 89,05% (2020), cao hơn gà (50,00%, năm 2019 và 60,61%, năm 2020). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đánh giá tình hình tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng H5, từ đó giúp triển khai các phương án nâng cao công tác tiêm phòng tại các huyện/thành phố nhằm kiểm soát hiệu quả H5 HPAI tại tỉnh Đồng Tháp.

Từ khóa: Cúm gia cầm, Đồng Tháp, tiêm phòng, bảo hộ, type A/H5

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2012). Thông tư số 1286/TY-DT ngày 09/08/2012 về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm.

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2016). Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 về việc Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Marangon, S., & Busani, L. (2007). The use of vaccination in poultry production. Revue Scientifique et Technique Office International des Epizooties, 26(1), 265.

Nguyen, D. C., Uyeki, T. M., Jadhao, S., Maines, T., Shaw, M., Matsuoka, Y., and Katz, J. M. (2005). Isolation and characterization of avian influenza viruses, including highly pathogenic H5N1, from poultry in live bird markets in Hanoi, Vietnam, in 2001. Journal of virology, 79(7), 4201-4212.

Nguyen, L. T., Firestone, S. M., Stevenson, M. A., Young, N. D., Sims, L. D., Chu, D. H., and Sakoda, Y. (2019). A systematic study towards evolutionary and epidemiological dynamics of currently predominant H5 highly pathogenic avian influenza viruses in Vietnam. Scientific reports, 9(1), 1-13.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp. (2021). Báo báo số 442/BC-SNN ngày 25/02/2021 về việc kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 và kế hoạch năm 2021.