Phan Ngọc Nhí * Bùi Vũ Luân

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Phan Ngọc Nhí (email: pnnhi@ctu.edu.vn)

Abstract

The study was carried out to determine the suitable nutrient formula for the growth and yield of watermelon (Citrullus lanatus) grown by hydroponic root dipping technique. The experiment was arranged in a randomized complete block design in 4 treatments with 4 replicates for each treatment. The four treatments were  FV1, FV2, DHCT, and control. The results showed similarity in the number of leaves, leaf size, stem diameter, and root length. However, there were significant differences in yield components and fruit yield cultivated in different nutrient solution formulations. In which, treatment FV1 and DHCT showed fruit height, fruit perimeter, and fruit weight (1.47 and 1.53 kg/fruit, respectively), and yield (4.49 and 4.66 tons/1,000 m2, respectively)were as high as that of the control. Particularly, FV1 treatment showed the lowest accumulation of nitrate in watermelon. However, the concentration of nitrate accumulated in watermelon in the experiment was much lower than the maximum allowed level as prescribed.

Keywords: Hydroponics, Nutrient solution, Root dipping technique, Watermelon

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định công thức dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng và năng suất dưa hấu được trồng bằng kỹ thuật thủy canh ngâm rễ. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức gồm FV1, FV2, ĐHCT và đối chứng. Kết quả cho thấy kích thước lá, đường kính gốc và chiều dài rễ dưa hấu tương đương nhau. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa về thành phần năng suất và năng suất, nghiệm thức  FV1 và ĐHCT cho kết quả chiều cao trái, chu vi trái và khối lượng trái (tương ứng 1,47 và 1,53 kg/trái) và năng suất (tương ứng 4,49 và 4,66 tấn/1.000 m2) tương đương đối chứng. Riêng nghiệm thức FV1 cho kết quả tích luỹ nitrate trong trái dưa hấu thấp nhất. Hàm lượng nitrate trong dưa hấu trồng ở các công thức dinh dưỡng trong thí nghiệm đều thấp rất nhiều lần so với mức tối đa cho phép theo quy định.

Từ khóa: Dung dịch dinh dưỡng, Dưa hấu, Thủy canh, Thủy canh ngâm rễ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ba, T. T., Vệ, N. B. & Thủy, V. T. B. (2004). Nâng cao năng suất và phẩm chất dưa hấu mùa mưa bằng biện pháp phủ liếp và liều lượng phân đạm tại cần thơ. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2, 106-115.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2008). Quyết định về việc Giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hoá chất gây hại trong sản phẩm rau, quả, chè (Số 99/2008/QĐ-BNN).

Christy, J., Putri, L. A. P., & Hanafiah, D. S. (2018). A study of hydroponic melon cultivations with several substrate media and varieties. Journal of Community Research and Service, 1(2), 92-96.

Chun, C. & Takakura, T. (1994). Rate of root respiration of lettuce under various dissolved oxygen concentrations in hydroponics. Environ. Control Biol, 32, 125–135.

Dysko, J., Kaniszewski, S. & Kowalczyk, W. (2008). The effect of nutrient solution ph on phosphorus availability in soilless culture of tomato. J. Elementol. , 13(2), 189–198.

Falah, M.A.F., Wajima, T., Yasutake, D., Sago, Y. & Kitano, M. (2010). Responses of root uptake to high temperature of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill.) in soilless culture. J. Agric. Technol., 6, 543–558.

Fatahian, V., Halim, R. A., Ahmad, I., Chua, K., Teh, C. B. S., & Awang, Y. (2012). Melon production using four hydroponic systems. In International Symposium on Soilless Cultivation, 1004, 85-92.

Frasetya, B., Nurfatha, N., Harisman, K., & Subandi, M. (2018). Growth and yield of hydroponic watermelon with straw compost substrate and gibereline (GA3) application. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 434, 012111. https://doi.org/10.1088/1757-899X/434/1/012111.

Khoa, L. V., Cự, N. X., Dung, B. T. N., Đức, L., Hiệp, T. K., & Tranh, C. V. (2001). Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng. Nhà xuất bản Giáo dục. 303 trang.

Nhí, P. N. (2020). Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng LED (Light-Emitting Diodes) sản xuất rau ăn lá trong nhà (Luận án Tiến sĩ). Trường Đại học Cần Thơ. 148 Trang.

Phương, L. N., & Thịnh, N. T. (2009). Đánh giá sinh trưởng và phát triển ngoài đồng của cây dưa hấu tam bội (Citrullus vulgaris schrad.) Cấy mô. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 11, 135-142.

Singh, H., Dunn, B., Payton, M., & Brandenberger, L. (2019). Fertilizer and cultivar selection of lettuce, Basil, and Swiss chard for hydroponic production. HortTechnology, 29, 50–56.

Tindall, J. A., Mills, H. A. & Radcliffe, D. E. (1990). The effect of root zone temperature on nutrient uptake of tomato. Journal of Plant Nutrient, 13(8), 939-956.

Thakulla, D., Goad, C., Dunn, B., Maness, N. O. (2021). Nutrient Solution Temperature Affects Growth and °Brix Parameters of Seventeen Lettuce Cultivars Grown in an NFT Hydroponic System. Horticulturae, 7(321), 1-10.