Phạm Thị Phương Thúy *

* Correspondence: Phạm Thị Phương Thúy (email: thuypt12000@tvu.edu.vn)

Abstract

The phenomenon of fruitless season during a period of the year is called "hanging coconut".  For the group of tall coconuts, it usually occurs from September to October, while for the group of dwarf coconuts, it usually occurs from March to April. Boron is required for pollen germination, pollen tube growth, and is essential for cell and seed formation. Research results on 2 coconut varieties: tall coconut (green sap, green ta), dwarf coconut (blue xiem, dark xiem, green xiem) grown in Long Duc commune, Tra Vinh city showed that the total germination rate of pollen grains were over 50% when adding boric acid 10 ppm in all 5 experimental coconut varieties at 36 hours after inoculation, increasing the concentration of boric acid supplement led to a decrease in pollen germination rate; however, there was only statistical difference between the supplementation concentrations in total pollen germination percentage in green sap and siam green coconuts. The concentration of boric acid didn’t spray affect the fruit setting rate of xiem coconuts when covered or not bloomed after 30 days of spraying. No inflorescence boss has a higher fruit set rate after 30 days than inflorescence boss.

Keywords: Boric acid, dwarf coconut, rate of fruit, rate of germinate, tall coconut

Tóm tắt

Dừa giảm tỷ lệ đậu trái thường được nông dân gọi là hiện tượng “dừa treo”. Nhóm dừa cao thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 10, còn nhóm dừa lùn vào khoảng tháng 3 – 4 hàng năm. Boron cần cho sự nảy mầm của hạt phấn, tăng trưởng của ống phấn, rất cần cho hình thành tế bào và hạt giống. Kết quả nghiên cứu trên 2 giống dừa gồm dừa cao (sáp xanh, ta xanh), dừa lùn (xiêm lửa, xiêm lục, xiêm xanh) trồng tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho thấy tổng tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn đều đạt trên 50% khi bổ sung boric acid nồng độ 10 ppm ở cả 5 giống dừa sau khi cấy 36 giờ. Bổ sung nồng độ boric acid cao hơn 10 ppm thì có khuynh hướng giảm nảy mầm của hạt phấn nhưng chỉ có có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở dừa sáp xanh và xiêm lục. Nồng độ boric acid phun không ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái dừa xiêm lục khi trùm hoặc không trùm phát hoa sau 30 ngày phun. Không trùm phát hoa có tỷ lệ đậu trái sau 30 ngày cao hơn so với trùm phát hoa.

Từ khóa: Boric acid, dừa cao, dừa lùn, tỷ lệ đậu trái, tỷ lệ nảy mầm

Article Details

Tài liệu tham khảo

Agarwala, S. C., Sharma, P. N., Chatterjee, C., &  Sharma, C. P. (1981). Development and enzymatic changes during pollen development in borron deficient maize plants. J. Plant Nutr., 3, 329 – 336. https://doi.org/10.1080/01904168109362841

Batugal, P., Bourdiex, R., & Boundouin, L. (2009). Coconut breeding. In: Jans, S.M. and P.M. Spriyadarshan (Eds). Breeding Plantation Tree Crops: Tropical Species. Spriyadarshan. Springer. New York. America.

Cử, N. V., & Toàn, N. B. (2006). Hiệu quả của phun boron trên năng suất cam sành (Citrus nobilis var. Typica Hassk.). Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Đại học Cần Thơ, 6, 77-86.

Hà, P. T. T., Hoa, N. H., Trang, P. T. H., & Cường, N.H. (2018). Đặc điểm hình thái và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sống hạt phấn hoa lan huệ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 12(97)

Hải, P. T. (2017). Nghiên cứu chọn giống và biện pháp canh tác nâng cao năng suất và chất lượng dừa ở các tỉnh miền Trung. Báo cáo tổng kết đề tài. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Hạnh, L. T. H. (2021). “Triệu chứng thiếu nguyên tố Boron trên cây dừa và biện pháp khắc phục”, Hiệp hội dừa tỉnh Bến Tre. http://hiephoiduabentre.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=2469&Itemid=204. 

Hâu, T.V & Ái, T.T.T. (2011). Ảnh hưởng của acid boric lên sự nẩy mầm hạt phấn, sự đậu trái và rụng trái non trên dừa ta xanh (Cocos nucifera l.) tại Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 17a, 201-209.

Hồng, B. T. M. (2017). Khảo sát hiệu quả của boron đến khả năng đậu trái của cà chua cherry (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme). Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 12(1), 8.

Kavand A., Ebadi A., Shuraki Y.D., & Abdosi V. (2014).  Effect of calcium nitrate and boric acid on pollen germination of some date palm male cultivars European. J Exp Biol, 4(3), 10-14.

Mondal, S., & Ghanta, R. (2012). Effect of sucrose and boric acid on in vitro pollen germination of Solanum macranthum. Dunal. Indian J Fun Appl Life Sci, 2(2), 202-206.

Ohler, G J, (1984). Coconut, tree of life. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Print book.

Thúy, P. T. P. (2019). Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài cấp bộ năm 2019. Trường Đại học Trà Vinh.

Wang, Q., Lu, L., Wu, X., Li, Y., & Lin, J. (2003). Boron influences pollen germination and pollen tube growth in Picea meyeri. Tree Physiology, 23, 345 – 351. https://doi.org/10.1093/treephys/23.5.345