Nguyễn Thái Sơn * , Trần Hoàng Tuấn , Trần Trung Tính and Quách Ngọc Thịnh

* Correspondence: Nguyễn Thái Sơn (email: thaison@ctu.edu.vn)

Abstract

The main purpose of this study was to monitor household electrical loads through Blynk application. Firstly, the article presents the structure and operation principle of the proposed monitoring model and components of model. Secondly, the control program is performed with the Arduino IDE software and loaded into the Esp8266 chip via a wifi network connection. The measurement data of the proposed model are compared with the obtained data of the EVNSPC customer service application of Vietnam Electricity Corporation. The results showed that the difference between two applications was from 0.98% to 5.21% of the measured data for a day and from 0.4% to 0.98% of the measured data for a month.

Keywords: Esp8266 NodeMCU, Pzem004t, IoT monitoring, remote monitoring, Blynk application

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là giám sát phụ tải điện hộ gia đình thông qua ứng dụng Blynk. Trước tiên, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mô hình giám sát được nghiên cứu cũng như chi tiết các thành phần của mô hình. Sau đó, chương trình điều khiển được lập trình trên phần mềm Arduino IDE và nạp vào chíp Esp8266 thông qua kết nối mạng wifi. Dữ liệu đo lường từ mô hình nghiên cứu được so sánh với dữ liệu đạt được từ ứng dụng EVNSPC CSKH của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng độ chênh lệch giữa hai ứng dụng là từ 0,98 % đến 5,21% đối với dữ liệu đo trong một ngày và từ 0,4% đến 0,98 % đối với dữ liệu đo trong một tháng.

Từ khóa: Esp8266 NodeMCU, giám sát IoT, Pzem004t, giám sát từ xa, ứng dụng Blynk

Article Details

Tài liệu tham khảo

Lành, Đ., Trương, P. X. H., & Sơn, T., (2018). Ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ truyền, nhận dữ liệu giao tiếp với máy tính trên thiết bị qua đường truyền UART. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 15(12), 176-185. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.15.12.2687

Luan, H., & Leng, J. (2016). Design of energy monitoring system based on IOT. In 2016 Chinese Control and Decision Conference (CCDC) (pp. 6785-6788). IEEE. https://doi.org/10.1109/CCDC.2016.7532219

Hạnh, N. T. H. (2014). Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại theo phương pháp P&O (Perturb and Observe) (Doctoral dissertation, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (2021). Khách hàng hài lòng khi kiểm soát được lượng điện tiêu thụ từng ngày. Địa chỉ https://www.evn.com.vn/d6/news/Khach-hang-hai-long-khi-kiem-soat-duoc-luong-dien-tieu-thu-tung-ngay-6-14-28508.aspx

Hiền, T. N. T. (2019). Quan điểm về công nghiệp 4.0 từ góc nhìn công nghệ: Đánh giá dựa trên định lượng ấn phẩm khoa học. Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 3(34), 29-35. DOI: 10.17650/OSF.IO/B7J98.

Long, T. Đ. (2007). Bảo vệ các hệ thống điện. NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội.

Thuận, T. V. (2019). Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc. Luận án tiến sĩ Kỹ thuật, trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

International Telecommunication Union (ITU). (2012). Overview of the Internet of things. Địa chỉ https://handle.itu.int/11.1002/1000/11559

Sơn, V. H., & Tuấn, N. L. H. M. (2019). Thiết kế và thi công hệ thống giám sát điện năng tiêu thụ kết hợp với điều khiển thiết bị từ xa qua Internet và LORA. Luận văn Đại học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.