Nguyễn Thị Loan * Trần Thị Thiêm

* Tác giả liên hệ (ntloan@vnua.edu.vn)

Abstract

The study focused on the effects of increased application of organic fertilizers and decreased application of chemical fertilizers on cucumber (Cucumis sativus L). One-factor field experiment was conducted using a randomized complete block design with 8 triplicated treatments including (1) control: without fertilizers; (2) VC100: chemical fertilizer application (120 kg N + 80 kg P2O5 + 140 kg K2O); (3)-TQ100 – application of 8 tons/ha of vermicompost; (4) DT100: application of 200 L/ha of soybean fertilizer; (5) VC50TQ50: combining 50% of chemical fertilizers with 50% of vermicompost; (6) VC50TQ75: combining 50% of chemical fertilizers with75% of vermicompost; (7) VC50ĐT50: combining 50% of chemical fertilizers with 50% of soybean fertilizer; and (8)-VC50ĐT75: combining 50% of chemical fertilizers with 75% of soybean fertilize. The results showed that plants treated with vermicompost or soybean fertilizer or by combining organic fertilizers with chemical fertilizers were similar in size as compared to treatment with chemical fertilizer application. Physiological indicators (LAI, SPAD) increased under the combined application of chemical fertilizers with vermicompost. Combining 50% of chemical fertilizers with 75% of vermicompost gave the highest yield components (fruit number, fruit weight, and fruit weight per plant), highest fruit yield (24.98 tons/ha), and economic efficiency (profit of 76.59 million VND/ ha and profit margin of 0.62). Fruit quality indicators were not significantly differed, Brix value tended to increase and nitrate content tended to decrease under organic fertilizer addition. 

Keywords: Chemical fertilizer, cucumber yield, integrated fertilization, soybean fertilizer, vermicompost

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân vô cơ trên cây dưa chuột (Cucumis sativus L). Thí nghiệm một nhân tố được bố trí khối ngẫu nhiên đầy đủ với 8 nghiệm thức gồm (1) đối chứng: không bón phân;(2) VC100: bón phân vô cơ (120 kg N + 80 kg P2O5 + 140 kg K2O/ha); (3) TQ100: bón 8 tấn/ha phân trùn quế; (4) ĐT100: tưới 200 L/ha phân đậu tương; (5) VC50TQ50: 50% phân vô cơ với 50% phân trùn quế; (6) VC50TQ75: 50% phân vô cơ với 75% phân trùn quế; (7) VC50ĐT50: 50% phân vô cơ với 50% phân đậu tương; và (8) VC50ĐT75: 50% phân vô cơ với 75% phân đậu tương. Mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần. Kết quả cho thấy các nghiệm thức bón phân trùn quế, phân đậu tương hoặc bón kết hợp với phân vô cơ cho các chỉ tiêu sinh trưởng khác không ý nghĩa thống kê so với bón phân vô cơ. Các chỉ tiêu sinh lý (chỉ số diện tích lá -LAI, chỉ số diệp lục - SPAD) tăng khi bón phân vô cơ kết hợp trùn quế. Bón 50% lượng phân vô cơ khuyến cáo với 75% lượng phân trùn quế cho các yếu tố cấu thành năng suất (số quả/cây, khối lượng quả, năng suất cá thể), năng suất thực thu (24,98 tấn/ha) và hiệu quả kinh tế (lợi nhuận 76,59 triệu đồng/ha;...

Từ khóa: Bón phân kết hợp, năng suất dưa chuột, phân đậu tương, phân trùn quế, phân vô cơ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Abu, S. & Saranraj, P. (2016). Microbially fermented soybean meal as natural fertilizer: A review. Approaches in international journal of research development, 10(1), 1-21.

Alejo-Santiago, G., Becerra-Venegas, S. G., Bugarín-Montoya, R., Aburto-González, C. A., Quiñones-Aguilar, E. E., Rincón-Enríquez & Juárez- Rosete, Y. C. R. (2021). Nutrient requirement and potassium nutrition in Persian cucumber with pruning to a single stem. Terra Latinoamericana, 39, 1-10. DOI:10.28940/terra.v39i0.906

Azarmi R., Giglou M. T. & Hajieghrari B. (2009). Effect of sheep – manure vermicompost on quantitative and qualitative properties of cucumber (Cucumis sativus L.) grown in the greenhouse. African journal of biotechnology, 8(19), 4953-4957.

Chang, E. H., Chung, R. S. & Wang, F. N. (2008). Effect of different types of organic fertilizers on the chemical properties and enzymatic activities of an Oxisol under intensive cultivation of vegetables for 4 years. Soil science and plant nutrition, 54(4), 587-599.

Geng, Y., Cao, G., Wang, L., & Wang, S. (2019). Effects of equal chemical fertilizer substitutions with organic manure on yield, dry matter, and nitrogen uptake of spring maize and soil nitrogen distribution. Plos One, 14(7), 1–16.

Han, S. H., An, J. Y., Hwang, J., Kim, S. Bin, & Park, B. B. (2016). The effects of organic manure and chemical fertilizer on the growth and nutrient concentrations of yellow poplar (Liriodendron tulipifera Lin.) in a nursery system. Forest Science and Technology, 12(3), 137–143.

Hằng, T. T. M, Cường, P. V., Thiêm, T. T., Tấn B. N. & Quỳnh H. T. (2020). Xác định liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ thích hợp cho sản xuất rau ăn lá an toàn trong vụ hè thu ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(11), 917 – 928.

Hoque, T. S., Hasan, A. K., Hasan, M. A., Nahar, N., Dey, D. K., Mia, S., Solaiman, Z. M. & Kader, M. A. (2022). Nutrient release from vermicompost under anaerobic conditions in two contrasting soils of Bangladesh and its effect on wetland rice crop. Agriculture, 12,376. DOI:10.3390/agriculture12030376

Ibeawuchi, I. I., Opara, F. A., Tom, C. T. & Obiefuna, J. C. (2007). Graded replacement of inoraganic fertilizer with organic manure for sustainable maize production in Owerri Imo State, Nigeria. Life Science Journal, 4(2), 82-87.

Kyi, M., Aung, Z. H., Thieu,T. P. T, Yoshinori, K. & Takeo, Y. (2019). Effects on NPK status, growth, dry matter and yield of rice (Oryza sativa) by organic fertilizers applied in field condition. Agriculture, 9(109), 1-15.

Lệ, T. T. & Phương, N. H. (2009). Nghiên cứu khả năng thay thế một phần phân đạm vô cơ bằng một số chế phẩm (phân) sinh học cho cây dưa leo (Cucumis sativus L.) trên đất thịt nhẹ vụ xuân 2009 tại Quảng Trị. Tạp chí khoa học Đại học Huế, 55, 13 – 23

Natsheh, B. & Mousa, S. (2014). Effect of Organic and Inorganic Fertilizers Application on Soil and Cucumber (Cucumis Sativa L.) Plant Productivity. International Journal of Agriculture and Forestry, 4(3), 166–170. (1, 2)

Singh, V., Prasad, V. M., Kasera, S., Singh, B. P., & Mishra, S. (2017). Influence of different organic and inorganic fertilizer combinations on growth , yield and quality of cucumber (Cucumis sativus L .) under protected cultivation. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(4), 1079–1082.

Singh, A., Prasad, D. V. M., Bahadur, D. V. & Topno, D. S. E. (2021). Effect of organic and inorganic fertilizer on growth, yield and quality traits of cucumber (Cucumis sativus) under Prayagraj agro – climatic condtion. The pharma innovation, 10(7), 1293 – 1296.

Thiêm, T. T., Cường, P. V., Hằng, T. T. M., Tấn, B. N. & Quỳnh H. T. (2019). Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh bón thay thế phân vô cơ đến sinh trưởng và năng suất cà chua và dưa chuột. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 17(11), 901 – 908.

Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (2021a). Thông báo khí tượng nông nghiệp số tháng II/2021. http://www.imh.ac.vn/files/doc/Bantin_KTNN_T2_2021.pdf

Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (2021b). Thông báo khí tượng nông nghiệp số tháng III/2021. http://www.imh.ac.vn/files/doc/Bantin_KTNN_T3_2021.pdf

Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (2021c). Thông báo khí tượng nông nghiệp số tháng IV/2021. http://www.imh.ac.vn/files/doc/Bantin_KTNN_T4_2021.pdf

Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (2021d). Thông báo khí tượng nông nghiệp số tháng V/2021. http://www.imh.ac.vn/files/doc/Bantin_KTNN_T5_2021.pdf

Wang, J., Liu, Z., Wang, Y., Cheng, W. & Mou, H. (2014). Production of a water-soluble fertilizer containing amino acids by solid-state fermentation of soybean meal and evaluation of its efficacy on the rapeseed growth. Journal of Biotechnology, 187, 34–42. DOI:10.1016/j.jbiotec.2014.07.

Wang, F., Wang, X. & Song, N. (2021). Biochar and vermicompost improve the soil properties and the yield and quality of cucumber (Cucumis sativus L.) grown in plastic shed soil continuously cropped for different years. Agriculture, Ecosystems and Environment, 315, 107425. DOI: 10.1016/j.agee.2021.107425.

Hawari, H., Suwardji & Idris, H. (2021). The role of biochar and combination of inorganic fertilizers and biological fertilizers in increasing yield and levels of brix Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) in dry land. Journal of research in science education, 7(3), 437 – 442.

Neata, G., Hoza, G., Teodorescu, R. I., Basaraba, A., Petcuci, A. & Sima, R. (2016). Phosphorus, potassium and nitrate contents in fruit of pickling cucumbers grown in a high tunnel. Not Bot Horti Agrobo, 44(2), 541-547. DOI:10.15835/nbha44210354