Nguyễn Khởi Nghĩa * , Huỳnh Hiếu Hạnh , Đặng Thị Yến Nhung , Nguyễn Thị Kiều Oanh and Lê Thị Xã

* Correspondence: Nguyễn Khởi Nghĩa (email: nknghia@ctu.edu.vn)

Abstract

This study aimed to investigate the efficacy of NPISi microbial product on growth and yield of green onion; and selected soil properties under greenhouse conditions. The NPISi microbial product was applied with three different levels including 80, 60, and 40 kg/ha in a combination with 100N-85P2O5-40K2O as recommended chemical fertilizer and 75% recommended chemical NP fertilizer (75N-63,75P2O5-40K2O). The results showed that the treatment applied with NPISi microbial product at 40 kg/ha in a combination with 75N-63,75P2O5-40K2O improved plant height, number of leaves, number of shoots/bush, stem diameter, length of stem and fresh biomass of green onion. Moreover, the addition of NPISi microbial product improved soil pH and EC, numbers of bacteria, nitrogen fixing bacteria, phosphate solubilizing bacteria and silicate solubilizing bacteria as compared to the recommended chemical fertilizer treatment without inoculation. Therefore, it is possible to exploit NPISi microbial product as a microbial fertilizer to increase green onion yield, reduce chemical fertilizers for safe and sustainable agricultural production.

Keywords:

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát hiệu quả của chế phẩm vi sinh NPISi lên sinh trưởng, năng suất hành lá và một số đặc tính đất ở điều kiện nhà lưới. Chế phẩm vi sinh NPISi được bổ sung ở các mức 80, 60, 40 kg/ha kết hợp bón phân hóa học theo khuyến cáo 100N-85P2O5-40K2O và giảm 25% NP (75N-63,75P2O5-40K2O). Kết quả cho thấy nghiệm thức bổ sung 40 kg/ha chế phẩm NPISi kết hợp bón giảm 25% NP theo khuyến cáo làm gia tăng chiều cao cây, số lá, số chồi/bụi, đường kính thân, chiều dài thân và tăng khối lượng tươi của hành lá, đồng thời giúp cải thiện pH và EC đất cũng như làm gia tăng mật số vi khuẩn, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân và vi khuẩn hòa tan silic trong đất so với nghiệm thức bón phân theo khuyến cáo. Do vậy, chế phẩm vi sinh NPISi có thể sử dụng làm phân bón vi sinh cho cây hành nhằm giảm thiểu phân bón hóa học, giúp tăng năng suất hành lá thực hiện sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững.

Từ khóa: Chế phẩm vi sinh NPISi, hành lá, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân, vi khuẩn hòa tan silic

Article Details

Tài liệu tham khảo

Abbey, L., Joyce, D.C., Aked, J., & Smith, B. (2002). Genotype, sulphur nutrition and soil types effects on growth and dry-matter production of spring onion. The Journal of Horticultureal Science and Biotechnology, 77(3), 340-345. https://doi.org/10.1080/14620316.2002.11511503

Awad, N. M., El-Kader, A. A. A., Attia, M., & Alva, A. K. (2011). Effects of nitrogen fertilization and soil inoculation of sulfur-oxidizing or nitrogen-fixing bacteria on onion plant growth and yield. International Journal of Agronomy, 2011, 1-7. http://dx.doi.org/10.1155/2011/316856.

Ba, T. T. (2007). Kỹ thuật trồng hành lá. Nhà xuất bản Trường Đại học Cần Thơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2013). Trồng hành lá có thu nhập gấp 5-7 lần trồng lúa. https://www.mard.gov.vn/Pages/trong-hanh-la-co-thu-nhap-gap-57-lan-trong-lua-20830.aspx

Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long. (2020). Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long 2020. Nhà xuất bản thống kê.

Desiré, T. V., Fosah, M. R., Desiré M. H., & Fotso, (2018). Effect of indigenous and effective microorganism fertilizers on soil microorganisms and yield of Irish potato in Bambili, Cameroon. African Journal of Microbiology Research, 12(15), 345-353. https://doi.org/10.5897/AJMR2017.8601

Điệp, C. N., Tùng, N. T., Anh, N. V., & Giang, T. T. (2011). Hiệu quả của phân hữu cơ – vi sinh trên năng suất và chất lượng rau xanh trồng trên đất phù sa tại tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 18, 18-28.

Đường, T. V. H., & Nghĩa, N. K. (2018). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn hòa tan silic từ nhiều môi trường sống khác nhau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Thái Nguyên, 180(4), 9-14. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.14.10.2216(2017)

Đường, T. V. H., & Nghĩa, N. K. (2019). Hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn phân giải khoáng silic lên sinh trưởng và năng suất giống lúa IR 50404 trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2), 1-10. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.038

Đường, T. V. H., & Nghĩa, N.K. (2020). Hiệu quả của 5 dòng vi khuẩn hòa tan silic lên sinh trưởng và năng suất lúa một bụi đỏ trên nền đất nhiễm mặn trong mô hình canh tác lúa-tôm tại huyện Phước Long, tinh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56, 47-57. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2020.068

Jiménez-Gómez, A., Flores-Félix, J. D., García-Fraile, P., Mateos, P. F. Menéndez, E., Velázquez, E., & Rivas, R. (2018). Probiotic activities of Rhizobium laguerreae on growth and quality of spinach. Scientific Reports, 8, 295. https://doi.org/10.1038/s41598-017-18632-z

Lee, J. (2010). Effect of application methods of organic fertilizer on growth, soil chemical properties and microbial densities in organic bulb onion production. Scientia Horticulturae, 124(3), 299-305. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.01.004

Liu, S., He, H., Feng, G., & Chen, Q. (2009). Effect of nitrogen and sulfur interaction on growth and pungency of different pseudostem types of Chinese spring onion (Allium fistulosum L.). Scienta Horticulturae, 121(1), 12-18. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2009.01.019

Liu, X., Li, Q., Li, Y., Guan, G., & Chen, S. (2019). Paenibacillus strains with nitrogen fixation and multiple beneficial properties for promoting plant growth. PeerJ, DOI 10.7717/peerj.7445.

Nhu, N. T. H, Chuen, N. L., & Riddech, N. (2018). The effects bio-fertilizer and liquid organic fertilizer on the growth of vegetables in the pot experiment. Chiang Mai J. Sci., 45(3), 1257-1273.

Pepper, I. L., & Gerba, C. P. (2004). Environmental Microbiology: A laboratory manual (Second Edition). Elsevier Academic Press.

Phúc, L. K., Hòa, T. Đ., Cương, L. N., & Phú, P. B. (2020). Ảnh hưởng của liều lượng kali đến năng suất hạt giống hành lá (Allium fistulosum L.) tại thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 129(3B), 93–103. DOI: 10.26459/hueuni-jard.v129i3B.5677

Phương, L. T. T. (2018). Khảo sát hiện trạng canh tác, tình hình dịch hại và biện pháp phòng trị trong sản xuất hành lá tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Bình Tân (Vĩnh Long). Luận văn tốt nghiệp cao học, ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Cần Thơ.

Quốc, L. C., Dơn, N. T., & Điệp, C. N. (2012). Tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn cố định đạm (có khả năng hòa tan lân và kali) phân lập từ vật liệu phong hóa của vùng núi đá hoa cương tại núi cấm, tỉnh an giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 10, 605-618.

Soleymani, A., & Shahrajabian, M. H. (2012). Effects of different levels of nitrogen on yield and nitrate content of four spring onion genotypes. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(4), 179-182. https://doi.org/10.5539/ijb.v4n4p75

Thư, T. A., Dũng, L. V., Gương, V. T., Thủy, N. T. B., Chi, T. N. L. C., & Duyên, Đ. L. K. D. (2016). Hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong cải thiện năng suất lúa và đặc tính bất lợi của đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 4(Số chuyên đề: Nông nghiệp), 84-93. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2016.106

Trúc, N. T. N. (2011). Tuyển chọn các dòng vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân, tổng hợp IAA, để làm phân bón cho rau ở Tiền Giang. Luận án Tiến sĩ Sinh học, Trường ĐH Cần Thơ.