Đỗ Xuân Hải *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đỗ Xuân Hải (email: dxhai@ctu.edu.vn)

Abstract

Prompted by a perceived gap in the literature, this article provides analyses of the move structure and lexical bundles in a corpus of 40 Vietnamese-medium research article introductions in two sub-fields of applied linguistics (viz. English Language Teaching and Pragmatics & Discourse Analysis). The selected research artiles were published between 2011 and 2015 in high-quality linguistics journal domestically. The move structure analytical framework was developed based on Swales’ Create A Research Space (CARS) models (1990, 2004) and with reference to the self-compiled corpus of the current study. With respect to the other theoretical construct, Biber et al.’s (1999) notion of lexical bundles was adopted. The analyses revealed a variety of move structures, and a total of 53 lexical bundles that possibly function as linguistic realizations of the moves in the corpus. 

Keywords: corpus, genre analysis, lexical bundles, move structure

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả phân tích cấu trúc tu từ và chuỗi từ vựng trong khối liệu gồm 40 phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực bộ phận của chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (Giảng dạy tiếng AnhDụng học & Phân tích diễn ngôn). Những bài báo dùng để tạo khối liệu được xuất bản trong khoảng 2011-2015 trên các tạp chí Ngôn ngữ học uy tín trong nước. Chúng tôi phát triển mô hình phân tích cấu trúc tu từ dựa trên các mô tả Tạo ra Không gian Nghiên Cứu CARS (1990, 2004) của Swales và thực tế khối liệu của nghiên cứu. Đối với khái niệm lý thuyết còn lại, chúng tôi kế thừa quan niệm về chuỗi từ vựng của Biber và cộng sự (1999). Kết quả phân tích cho thấy sự đa dạng cấu trúc tu từ sử dụng trong khối liệu và 53 chuỗi từ vựng có thể dùng để hiện thực hóa những hành động tu từ của cấu trúc này.

Từ khóa: cấu trúc tu từ, chuỗi từ vựng, khối liệu, phân tích thể loại

Article Details

Tài liệu tham khảo

Alamri, B. M. (2017). Connecting genre-based and corpus-driven approaches in research articles: A comparative study of moves and lexical bundles in Saudi and international journals. Unpublished PhD thesis. The University of New Mexico, USA.

Anthony, L. (2018). AntConc (Version 3.5.7) [Phần mềm máy tính]. Tokyo, Nhật Bản: Đại học Waseda. Có thể truy cập tại http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/

Basturkmen, H. (2014). Replication research in comparative genre analysis in English for Academic Purposes. Language Teaching, 47(3), 377-386.

Bhatia, V. K (1993). Analysing genre. London: Longman.

Bhatia, V. K. (2004). Worlds of written discourse. London: Continuum.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). Grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.

Cortes, V. (2013). The purpose of this study is to: Connecting lexical bundles and moves in research article introductions. Journal of English for Academic Purposes, 12(1), 33-43.

Crookes, G. (1986). Toward a validated analysis of scientific text structure. Applied Linguistics, 7, 57-70.

Đỗ Xuân Hải (2014), Đối chiếu trên cơ sở thể loại cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng, Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ, 33(C), 1-14.

Đỗ Xuân Hải (2019). Cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng. Luận án Tiến sĩ. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Gavioli, L. (2005). Exploring corpora for ESP learning. Amsterdam: John Benjamins.

Gollin-Kies, S., Hall, D. R., & Moore, S. H. (2015). Language for Specific Purposes. New York: Palgrave Macmillan.

Hirano, E. (2009). Research article introductions in English for specific purposes: A comparison between Brazil Portugese and English. English for Specific Purposes, 28(4), 240-250.

Lin, M. H., & Kuo, C. H. (2014). The rhetorical functions of lexical bundles in computer science research article introductions. Asian ESP Journal, 1(2), 244-275.

Loi, C. K. (2010). Research article introductions in Chinese and English: A comparative genre-based study. Journal of English for Academic Purposes, 9(4), 267-279.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis (3rd edition). London: Sage.

Ozturk, I. (2007). The textual organization of research article introductions in applied linguistics: Variability within a single discipline. English for Specific Purposes, 26(1), 25-38.

Paltridge, B. (1994). Genre analysis and the identification of textual boundaries. Applied Linguistics, 15(3), 288-299. 

Safnil, A. (2013a). A genre-based analysis of Indonesian research articles in the social sciences and humanities written by Indonesian speakers. Journal of Multicultural Discourses, 8(3), 234-254.

Safnil, A. (2013b). A genre-based analysis of the introductions of research articles written by Indonesian academics. TEFLIN Journal, 24(2), 180-200.

Sheldon, E (2011). Rhetorical differences in RA introductions written by English L1 and L2 and Castilian Spanish L1 writers. Journal of English for Academic Purposes, 10(4), 238-251.

Shi, H. (2014). Moves and lexical bundles: A contrastive study of English agricultural science research articles between Chinese journals and internationally published journals. Unpublished PhD thesis. Suranaree University of Technology, Thailand.

Swales, J. M. (1990). Genre Analysis. Cambridge: CUP.

Swales, J. M. (2004). Research genres. Cambridge: CUP.

Tardy, C. M. (2011). Genre analysis. In K. Hyland & B. Paltridge (Eds.). Continuum Companion to Discourse Analysis (pp. 54-68). London: Continuum.

Tardy, C. M. (2013). Language for Specific Purposes research methods. In C. A. Chapelle (Ed.). Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 3156-3162). Malden: Wiley-Blackwell.