Tô Thị Vân Anh * , Phạm Ngọc Anh Trịnh Thị Hường

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Tô Thị Vân Anh (email: ttvanh.vpb@moet.gov.vn)

Abstract

Educational expenditure and its components are essential indicators of the household and society. The 2020 Vietnam Household Living Standard Survey data set, including 5491 pupils studying at all levels of education and the demographic characteristics of their households was used in this study. The cost for a school year and the proportion of each share increases as the education level increases. Tuition is a relatively small expense compared to many other expenses such as extra classes, donations, and textbooks. Using compositional data analysis (CODA), the result showed that household income, type of school, living area, and regions statistically significant impact on the expenditure structure. In particular, the gender of learners does not affect education spending. The research results provide evidence of investment in education for the government and households and suggest policy implications for increasing investment efficiency in the general education system.

Keywords: Educational expenditure, tuition, donations, Vietnam Household Living Standard Survey, ternary diagram, compositional data analysis

Tóm tắt

Chi tiêu giáo dục và các khoản mục là chỉ tiêu quan trọng của hộ gia đình và cả xã hội. Bộ số liệu điều tra Mức sống dân cư 2020 gồm 5491 học sinh đang theo học tại các cấp học phổ thông và đặc điểm nhân khẩu học của hộ gia đình tương ứng được sử dụng trong nghiên cứu. Chi phí cho 1 năm học và tỉ trọng từng khoản mục đều tăng theo cấp học, trong đó, học phí là một khoản chi nhỏ so với nhiều khoản chi khác như học thêm, đóng góp, sách giáo khoa. Thông qua phương pháp phân tích đa hợp, kết quả phân tích cho thấy thu nhập hộ gia đình, loại hình trường học, và khu vực sinh sống tác động có ý nghĩa thống kê đến cơ cấu chi tiêu theo các khoản mục thiết yếu bắt buộc, đóng góp và học thêm. Đặc biệt, giới tính của người học không ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục. Kết quả nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng về đầu tư cho giáo dục của cả Chính phủ và hộ gia đình, đồng thời gợi ý các hàm ý chính sách để tăng hiệu quả đầu tư cho giáo dục ở các cấp học phổ thông.

Từ khóa: Chi tiêu giáo dục, học phí, đóng góp, điều tra mức sống dân cư, biểu đồ tam giác, phân tích đa hợp

Article Details

Tài liệu tham khảo

Aitchison, J. (1986). The statistical analysis of compositional data. Chapman and Hall, London. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4109-0

Aslam, M., & Kingdon, G. G. (2008). Gender and household education expenditure in Pakistan. Applied Economics, 40(20), 2573-2591. https://doi.org/10.1080/00036840600970252

Egozcue, J. J., Pawlowsky-Glahn, V., & Barceló-Vidal, C. (2003). Isometric logratio transformations for compositional data analysis. Mathematical Geology, 35, 279–300. https://doi.org/10.1023/A:1023818214614

Dung, Đ. T. T. (2018). Những cơ hội và thách thức trong việc giáo dục nhận thức cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 15(4), 168.

Dumuid, D., Stanford, T. E., Martin-Fernández, J. A., Pedišić, Ž., Maher, C. A., Lewis, L. K., Hron, K., Katzmarzyk, P. T., Chaput, J. P., Fogelholm, M., & Hu, G. (2018). Compositional data analysis for physical activity, sedentary time and sleep research. Statistical methods in medical research, 27(12), 3726-3738. https://doi.org/10.1177/0962280217710835

Kuvat, Ö., & Kizilgöl, Ö.A., 2020. An analysis of out of pocket education expenditures in Turkey: logit and tobit models. Ege Academic Review, 20(3), 231-244.

Le Van, T., Thu, T. D. T., & Thi, H. T. (2020). Các nhân tố ảnh hưởng cơ cấu chi tiêu của du khách quốc tế đến Việt Nam: Kết quả từ phương pháp phân tích số liệu đa hợp CoDA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(4), 208-218. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2020.100

Morais, J., & Thomas-Agnan, C. (2021). Impact of covariates in compositional models and simplicialderivatives. Austrian Journal of Statistics, 50(2), 1-15. https://doi.org/10.17713/ajs.v50i2.1069

Ngoan, N. T., Mai, N. T. T., Trang, Đ. T. T., & Huong, T. T. (2021). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng. TNU Journal of Science and Technology, 226(4), 53-61.

Pawlowsky-Glahn, Vera, Juan José Egozcue, and Raimon Tolosana-Delgado. (2015). Modeling and Analysis of Compositional Data. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119003144

Tiến, D. K., & Lê, T. P. (2014). Các yếu tố Ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân Ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31, 81-90.

Trang, Đ. T. (2020). Yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục tại 5 thành phố lớn. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế thường niên các nhà khoa học trẻ của các trường khối kinh tế và kinh doanh (trang 1453-1463).

Trinh, H. T., Morais, J., Thomas-Agnan, C., & Simioni, M. (2019). Relations between socio-economic factors and nutritional diet in Vietnam from 2004 to 2014: New insights using compositional data analysis. Statistical Methods in Medical Research, 28(8), 2305-2325. https://doi.org/10.1177/0962280218770223

Tổng cục Thống kê. (2021). Kết quả sơ bộ Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020. https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/05/cong-bo-ket-qua-so-bo-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2020/.

Van den Boogaart, K. G., & Tolosana-Delgado, R. (2013). Analyzing compositional data with R (Vol. 122). Springer, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36809-7