Quay lại chi tiết bài viết Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu chi tiêu giáo dục phổ thông của hộ gia đình Việt Nam năm 2020 Tải xuống Tải PDF