Trịnh Chí Thâm * Trần Thị Mỹ Linh

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trịnh Chí Thâm (email: tctham@ctu.edu.vn)

Abstract

This study analyzes the theoretical basis on smart teaching as well as assessing on the current situation of employing smart teaching for the Geography Pedagogy students at Can Tho University. The data in the study was collected and processed through a mixed method including studying document, carrying out survey, conducting in-depth interview,... both students and lecturers. This research results showed that both lecturers and students had quite good awareness of smart teaching. In addition, smart teaching methods as well as assessment ways are being applied quite diversely and effectively. However, in order to enhance the effectiveness of smart teaching, it is necessary to improve both teachers and learners' understanding of smart teaching as well as provide more intelligent platforms.

Keywords: smart teaching, Can Tho University, Geography Teacher Education.

Tóm tắt

Thực trạng vận dụng lý thuyết dạy học thông minh (DHTM) trong dạy học sinh viên ngành Sư phạm Địa lí tại Trường Đại học Cần Thơ được đánh giá trong bài viết này. Nguồn thông tin trong nghiên cứu được thu thập và xử lí thông qua phương pháp hỗn hợp gồm nghiên cứu tư liệu, khảo sát bằng bản câu hỏi, phỏng vấn sâu,… một số sinh viên và giảng viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả giảng viên và sinh viên có nhận thức khá tốt về DHTM. Bên cạnh đó, các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá thông minh đang được vận dụng khá đa dạng và hữu hiệu. Tuy vậy, để hiệu quả DHTM được cải thiện thì cần cải thiện hiểu biết của cả người dạy và người học về DHTM và cung cấp các nền tảng thông minh đầy đủ hơn.

Từ khóa: dạy học thông minh, Đại học Cần Thơ, Sư phạm Địa lí.

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ananiadoui, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing, 33 pages.

Chun, S. (2013). Korea’s Smart Education Initiative and Its Pedagogic Implications. CNU. J. Educ. Stud, 34(2). 2-18. https://doi.org/10.18612/cnujes.2013.34.2.1.

Geoffrey, C., Constance, E., & Eric, S. (2014). Smart Schools Commission Report. New York.

Heinemann, C., & Uskov, V. L. (2017). Smart university: Literature review and creative analysis. In International Conference on Smart Education and Smart E-Learning. Springer, Cham: 11 – 46. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59454-5_2.

IBM. (2018). Smart Education. Truy cập ngày 28/4/2018: https://www.ibm.com/smarterplanet/global/file/au_en_uk_cities/ibm_smarter_education_now.pdf.

Kuppusamy, P. (2019). Smart Education Using Internet of Things Technology, Emerging Technologies and Applications in Data Processing and Management, 385 – 412. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8446-9.ch017.

Attaran, M., Alias, N., & Siraj, S. (2012). Learning culture in a smart school: A case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 64, 417– 423. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.049.

Ibrahim, M. S., Razak, A. Z. A., & Kenayathulla, H. B. (2013). Smart principals and smart schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 826-836. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.404.

Niemi, H., Kynäslahti, H., & Vahtivuori-Hänninen, S. (2013). Towards ICT in everyday life in Finnish schools: Seeking conditions for good practices. Learning, Media and Technology, 38(1), 57-71. https://doi.org/10.1080/17439884.2011.651473

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology (pp. 97-118). https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.008.

Tikhomirov, V., & Dneprovskaya, N. (2015, April). Development of strategy for smart University. In Open Education Global International Conference (pp. 22-24).

Long, T. V., Hương, N. T. T., & Ánh, N. T, N. (2018). Tổng quan về giáo dục thông minh và đại học thông minh. Trường Đại học Giao thông Vận tải. Truy cập ngày 11/12/2021: http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/tong-quan-ve-giao-duc-thong-minh-va-dai-hoc-thong-minh-6631.