Phạm Thi Thu Hoa * Phạm Mỹ Hạnh

* Tác giả liên hệ (ptthoa@agu.edu.vn)

Abstract

The measured discharge data at gauging stations are used in many areas such as transportation, irrigation and agriculture. Vam Nao River joines between Tien river and Hau river. This river has complex flow structures. Thus, the calculation of water flow in this river needs an authentic and accurate method. The main objectives of this paper were to evaluate the methods for calculating discharge in the Vam Nao gauging station. An adequate method was proposed to calculate the discharge on flood season at the Vam Nao station. In particular, the results of this paper use the result of two-dimensional hydrodynamic model which is simulated on the Telemac 2D software for the area from the Chau Doc gauging station and the Tan Chau gauging station down to the Long Xuyen gauging station and the Cho Moi gauging station. Based on the measured data and the results of this model, the measured discharge data at the Vam Nao gauging station in 2017 was tested and evaluated. The results showed that the measured discharge data in flood season at Vam Nao station needs to be improved and the technique of measuring discharge data in dry season should be applied in flood season

Keywords: Method of calculating discharge, Discharge in flood season, Measured flow rate, Telemac 2D software, Vam Nao river

Tóm tắt

Dữ liệu lưu lượng nước thực đo tại các trạm quan trắc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, thủy lợi và nông nghiệp. Tại vị trí sông Vàm Nao, nơi hợp lưu của sông Tiền và sông Hậu, cơ chế dòng chảy phức tạp, việc tính toán lưu lượng nước cần sự chính xác cao. Bài viết này dựa trên kết quả mô hình dòng chảy hai chiều được tính toán trên phần mềm Telemac 2D cho khu vực nghiên cứu từ trạm Châu Đốc và trạm Tân Châu xuống đến trạm Long Xuyên và trạm Chợ Mới. Mục tiêu chính của bài viết là đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao. Dữ liệu lưu lượng nước thực đo mùa lũ tại trạm Vàm Nao năm 2017 được kiểm tra và đánh giá lại, từ đó có cơ sở để khẳng định rằng phương pháp tính toán lưu lượng mùa lũ tại trạm Vàm Nao cần được khắc phục và đề xuất phương pháp hợp lí để tính toán lưu lượng nước mùa lũ là nên dùng chế độ đo và phương pháp tính toán ở mùa kiệt tại trạm Vàm Nao.

Từ khóa: Phương pháp tính toán lưu lượng nước, Lưu lượng nước mùa lũ, Lưu lượng nước thực đo, Phần mềm Telemac 2D, Khu vực sông Vàm Nao

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ata, R. (2017). TELEMAC 2D user manual version 7.2. EDF-DRD, 2017.

Canadian hydraulics centre. (2011). Blue Kenue reference manual, national research council. Ottawa, Ontario, Canada.

Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quan trắc thủy văn (Số QCVN 47).

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2013). Tiêu chuẩn quốc gia: Tính toán các đặt trưng dòng chảy lũ (Số TCVN 9845).

Epperson, J. (2013). An introduction to numerical methods and analysis. Wiley.

Hung, N. N., Delgado, J. M., Guntner, A., Merz, B., Bardossy, A., & Apel, H. (2014). Sedimentation in the _oodplains of the mekong delta, vietnam part ii: deposition and erosion. Hydrological Processes, 28(7), 3145-3160. https://doi.org/10.1002/hyp.9855

Khối, H. V. (2008). Giáo trình thủy văn công trình. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội.

Manh, N. V., Dung, N. V., Hung, N. N., Merz, B., & Apel, H. (2014). 'Large-scale suspended sediment transport and sediment deposition in the mekong delta'. Hydrology and Earth System Sciences, 18(8), 3033-3053. https://doi.org/10.5194/hess-18-3033-2014

Nga, N.T., & Thục, T. (2003). Động lực học sông. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sơn, N.T., & Phượng, Đ. Q. (2003). Đo đạt và chỉnh lý số liệu thủy văn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tánh, N. T. N., Ninh, L. V., Vũ, M. A., Thái, H. V., Hùng, N. V., Hòa, N. V., Lan, N. X., An, N. T., Hoa, P. T. T., Hạnh, P. M., & Khánh, C. N. (2021). Báo cáo của Dự án áp dụng mô hình Telemac 2D và 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (Số 3782/QD-UBND tỉnh An Giang).