Nguyễn Chí Sỹ *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Chí Sỹ (email: nguyenchisy1984@gmail.com)

Abstract

By the use of cultural approaches to study selected art spaces in Phi Van's works, this article aimed to highlight the characteristics and cultural values of some familiar spaces in the South and to recognize Phi Van's significant contributions to the development of Southern literature. In addition, the article also  contributes informationmaterial for studies in Phi Van's works from a cultural perspective.

Keywords: Art space, Phi Van, Southern culture, Southern short stories

Tóm tắt

Qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận văn hóa để nghiên cứu không gian nghệ thuật trong các tác phẩm của Phi Vân, bài viết này làm nổi bật đặc trưng và giá trị văn hoá của một số không gian quen thuộc ở Nam Bộ và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Phi Vân trong tiến trình phát triển văn học Nam Bộ. Ngoài ra, bài viết còn mong muốn đóng góp thêm tư liệu để nghiên cứu các tác phẩm của Phi Vân từ góc nhìn văn hóa.

Từ khóa: Không gian nghệ thuật, Phi Vân, truyện ngắn Nam bộ, văn hóa Nam bộ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Diều, T. P. (2017). Dấu ấn sông rạch trong đời sống của người dân Nam Bộ. http://e-cadao.com/tieuluan/linhtinh/dauansongnuoc.htm

Doumer, P. (2018). Xứ Đông Dương. Nhà xuất bản Thế giới.

Đức, T. H. (1972). Gia Định Thành thông chí – Quyển Hạ. Nhà xuất bản Nha văn hoá – Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn bản, Sài Gòn.

Hiếu, N. H. (2017). Tục thờ Bà Chúa xứ - Ngũ hành và nghi lễ bóng rỗi ở Nam Bộ. Nhà xuất bản Mỹ Thuật.

Liên, M. Q. (2003). Văn học Việt Nam thế kỷ XX – Tiểu thuyết trước 1945. Quyển một, tập XIII, Nhà xuất bản Văn học

Nam, S. (2018). Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam. Nhà xuất bản Trẻ.

Thêm, T. N. (2014). Văn hoá người Việt vùng Tây Nam Bộ. Nhà xuất bản Văn hoá - Văn nghệ.

Vân, P. (1987). Đồng quê. Nhà xuất bản Tiền Giang – Nhà xuất bản Hậu Giang.

Vân, P. (1996). Đồng quê. Nhà xuất bản Văn nghệ.