Nguyễn Thị Hồng Hạnh *

* Tác giả liên hệ (nthhanh@ctu.edu.vn)

Abstract

Duong xa poems is a part of Nguyen Duy Poetry Collection, a collection of poems composed when poet Nguyen Duy went abroad, mainly in the 80s - 90s of the twentieth century. These poems have recorded new things that the poet Nguyen Duy observes and discovers on new lands, at the same time, conceals indelible impressions, creating unexpected, interesting associations and motivating deep thoughts. Nguyen Duy's Poetry of Duong xa, therefore, both expresses an open mind, a spirit of international integration, and a deep introverted spirit, a spirit full of responsibility towards the nation.

Keywords: Duong xa poems, Nguyen Duy, go far, look back

Tóm tắt

Thơ Đường xa là một phần của Tuyển tập Thơ Nguyễn Duy, tập hợp những bài thơ được sáng tác khi nhà thơ Nguyễn Duy xuất ngoại, chủ yếu vào thập niên 80 - 90 của thế kỉ XX. Những bài thơ ấy đã ghi nhận những điều mới lạ mà nhà thơ quan sát, khám phá trên những miền đất mới, đồng thời lưu dấu những ấn tượng khó phai, tạo nên những liên tưởng bất ngờ, thú vị và thúc đẩy những suy nghiệm sâu sắc. Thơ Đường xa của Nguyễn Duy, do đó, vừa thể hiện một tâm hồn cởi mở, một tinh thần hội nhập quốc tế vừa thể hiện một tâm hồn hướng nội sâu sắc, một tinh thần đầy trách nhiệm với dân tộc.

Từ khóa: Thơ Đường xa, Nguyễn Duy, đi xa, nhìn về

Article Details

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Duy. (2010). Thơ Nguyễn Duy. Nxb. Hội Nhà văn. 420 trang.

Lê Thị Thanh Đạm. (2009). Đặc điểm thẩm mĩ thơ Nguyễn Duy (chuyên luận), Nxb. Văn học. Hà Nội. 206 trang.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh & Tạ Chí Hào. (2011). Chất hài hước trong thơ Nguyễn Duy, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 18a, 118-127.

Phạm Thu Yến. (1998). Ca dao vọng về trong thơ Nguyễn Duy. Tạp chí Văn học, 7, 77-81.