Huỳnh Thị Thúy Diễm * Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn

* Tác giả liên hệ (httdiem@ctu.edu.vn)

Abstract

This study provides information regarding the status quo, reasons, and solutions of applying lesson study (LS) into professional team meeting (PTM) and scientific research of education (SRE) among high-school teachers (HST) working in some schools in Can Tho City. The survey results, together with qualitative and quantitative analyses, applied to 431 HSTs indicate that LS has been implemented for more than 6 years, but the HSTs still have not got an adequate body of knowledge about LS, particularly its significance. Applying LS into the PTMs has not been conducted properly with regard to the essential principles from training, lesson planning, class participating, observing, and feedback. Some PTMs were not satisfied with the training about the format and content of LS theories as they expected much more profound knowledge, more practice, and more real-life experiences. Besides, the survey results showed that the LS activities, especially the SRE of the HSTs, were quite weak. Approximately 62.41% of the HSTs have never done any SRE; otherwise, they merely offered some experience initiatives. Therefore, LS should be more proper training conducted by experts from the universities for HSTs.

Keywords: High school teacher, lesson study, scientific research in educ

Tóm tắt

Nghiên cứu cung cấp thông tin về thực trạng, nguyên nhân, và giải pháp của việc áp dụng nghiên cứu bài học (NCBH) vào sinh hoạt tổ chuyên môn (SHTCM) và nghiên cứu khoa học giáo dục (NCKH) của giáo viên trung học phổ thông (GVTHPT) đang công tác tại một số trường ở thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát và phân tích định tính cùng định lượng 431 GVTHPT cho thấy việc áp dụng NCBH đã được thực hiện đại trà hơn 6 năm, nhưng NCBH vẫn chưa được GVTHPT hiểu đúng đắn và đầy đủ ý nghĩa khi thực hiện. Việc áp dụng NCBH vào SHTCM vẫn chưa được GVTHPT thực hiện theo đúng quy trình và đúng nguyên tắc của NCBH từ khâu tập huấn, chuẩn bị giáo án cho đến khâu dự giờ, quan sát và phản hồi. Một số GVTHPT chưa hài lòng với việc tập huấn về hình thức và nội dung của lí thuyết NCBH và họ muốn được tập huấn về NCBH chuyên sâu, thực hành nhiều hơn với và có được những trải nghiệm thực tế và hoạt động thực tế. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát hoạt động NCKH đặc biệt là NCKHGD của GVTHPT rất yếu.  Khoảng 62.41% GVTHPT chưa từng thực hiện NCKHGD hoặc nếu có thì cũng chỉ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Chính vì thế NCBH sẽ phải được tập huấn bài bản và trực tiếp từ những chuyên gia...

Từ khóa: Giáo viên trung học phổ thông, nghiên cứu bài học, nghiên cứu khoa học

Article Details

Tài liệu tham khảo

Arani, Reza, M., Keisuke, F., and Lassegard, J. P. (2010). "Lesson study" as professional culture in Japanese schools: An historical perspective on elementary classroom practices. Japan Review, 22, 171–200. https://doi.org/10.1016/B978-012373990-2.00002-9

Ban Chấp hành Trung ương. (2013). Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 (trang 12).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014a). Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014-2015  (pp. 1–9).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014b). Công văn hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng (Số 5555/BGDĐT-GDTrH) (trang 1–5).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (Số 22/2018/TT-BGDĐ) (trang 15).

Bui Lan Chi, Phung Thi Nguyet Hong, Wheeler, C. W., Lai Thi Cam and Ho Thi Thu Ho. (2008). Lesson study in 7th grade lower secondary mathematics classes: What teachers learned about student learning*. WALS 2008 Conference, December 1st-3rd, 2008. Hong Kong, China, 1–27.

Bui Lan chi, Wheeler, C. W., Phung thi Nguyet Hong, Trinh Quoc Lap and Ho Thi Thu Ho. (2008). The Impact of the CTU-MSU project on grade level and department teams in project schools *. WALS 2008 Conference, December 1st-3rd, 2008. Hong Kong, China, (May 2001), 1–20.

Cheng, E. (2011). How lesson study develops pre-service teacher’ instructional design competency? The International Journal of Research and Review, 7(1), 45–66.

Chokshi, S. and Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese lesson study: Concerns, misconceptions, and nuances. Phi Delta Kappan, 85(7), 502. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/003172170408500710

Chong, W. H. and Kong, C. A. (2012). Teacher collaborative learning and teacher self-efficacy: The case of lesson study. The Journal of Experimental Education, 80(3), 263–283. https://doi.org/10.1080/00220973.2011.596854

Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. In Routledge, London and New York. https://doi.org/10.1080/19415257.2011.643130

Đào Ngọc Cảnh. (2018). Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại hoc Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(7), 117–121.

Dudley, P. (2011). Lesson study: a handbook. In Lesson study UK.

Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese Approaches to Professional Development: The Case of Lesson Study. Journal of Teacher Education, 53, 393–405. https://doi.org/10.1177/002248702237394

Fernandez, C. and Yoshida, M. (2004). Lesson study a Japanese approach to improving mathematics teaching and learning. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Glase, B. G. and Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. In Statewide Agricultural Land Use Baseline. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ho Thi Thu Ho, Phung Thi Nguyet Hong, Wheeler, C. W. and Bui Lan Chi. (2008). Lesson study in 5 th grade primary school geography: What teachers learned about content and student skill levels. Paper for Presentation at WALS 2008 Conference, December 1st-3rd, 2008. Hong Kong, China, 1–18.

Ho Thu Thu Ho, Trinh Quoc Lap and Nguyen Thi Hong Nam. (2012). Applying lesson study in micro-teaching for teacher education in a Vietnamese context. Case study in a Geography micro-teaching course in Can Tho University-Vietnam. The World Association of Lesson Study (WALS) 2012 International Conference, November 28-30, in Singapore.

Ho Thi Thu Ho, Wheeler, C. W., Bui Lan Chi and Phung Thi Nguyet Hong. (2009). Organizational support for teacher development: Improving the function of grade level and department teams. Paper for Presentation at WALS 2009 Conference, December 7th – 10th, 2009. Hong Kong, China., 1–22.

Huynh Thi Thuy Diem and Thathong, K. (2017). Applying lesson study among high school biology teacher Vietnam. International Journal of Educational Science and Research, 7(4), 7–18.

Inprasitha, M. (2011). One Feature of Adaptive Lesson Study in Thailand: Designing a Learning Unit. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia34(1), 47-66.

Krejcie, R. V and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.

Lewis, C. (2000). Lesson study: The core of Japanese professional development. In Annual Meeting of the American Educational Research Association New Orleans LA. http://www.lessonresearch.net/aera2000.pdf

Lewis, C. C. (2002a). Brief guide to lesson study. Philadelphia: Research for Better Schools, 135.

Lewis, C. C. (2002b). The Teaching Gap. 1999, 1–5.

Lewis, C., Perry, R. and Hurd, J. (2004). A deeper look at lesson study. Educational Leadership, 61(5), 18–22.

Lewis, C., Perry, R. and Murata, A. (2006). How should research contribute to instructional inprovement? The case of lesson study. Educational Researcher, 35, 3–14. https://doi.org/10.3102/0013189X035003003

Lewis, C. and Tsuchida, I. (1998). A lesson is like a swiftly flowing river how research lessons improve Japanese education. America Educator, 12-17, 50-51.

Lieberman, J. (2009). Using Lesson Study to Develop an Appreciation of and Competence in Task Design.

Likert, R. (1932). A technique for measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140, 5-55.

Lim, C., Lee, C., Saito, E. and Syed Haron, S. (2011). Taking stock of lesson study as a platform for teacher development in Singapore. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(4), 353–365. https://doi.org/10.1080/1359866X.2011.614683

Makinae, N. (2010). The origin of lesson study in Japan. The Organizers of the EARCOME5, Japan Society of Mathematical Education, 8.

Meng, C. C. and Sam, L. C. (2011). Encouraging the innovative use of geometer’s sketchpad through lesson study. Creative Education, 2(3), 236–243. https://doi.org/10.4236/ce.2011.23032

Chính phủ. (2017). Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Số 88/2017/NĐ-CP).

Nguyễn Văn Tuấn. (2007). Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Tuấn. (2013). Từ nghiên cứu đến công bố-Kỹ năng mềm cho nhà khoa học. Nhà xuất bản tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Saito, E., Khong Thi Diem Hang & Tsukui, A. (2012). Why is school reform sustained even after a project? A case study of Bac Giang Province, Vietnam. Journal of Educational Change, 13, 259–287. https://doi.org/10.1007/s10833-011-9173-y

Saito, E., Tsukui, A. & Tanaka, Y. (2008). Problems on primary school-based in-service training in Vietnam: A case study of Bac Giang province. International Journal of Educational Development, 28(1), 89–103. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2007.08.001

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. (2014). Hướng dẫn chỉ thị thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015 (trang 18–30).

Stigler, W. J. and Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from world’s teacher for improving education in the classroom.

Suratno, T. (2012). Lesson study in Indonesia: an Indonesia University of Education experience. International Journal for Lesson and Learning Studies, 1, 196–215. https://doi.org/10.1108/20468251211256410

Tan-Chia, L., Fang, Y. and Ang, P. C. (2013). Innovating the Singapore english language curriculum through lesson study. International Journal for Lesson and Learning Studies, 2, 256–280. https://doi.org/10.1108/IJLLS-03-2013-0017

Tran Vui. (2006). Enhancing classroom communication to develop students’ mathematical thinking. Tsukuba Journal of Educational St Udy in Mathematics, 25, 279–287.

Tran Vui. (2013). Lesson tsudy for good practices in teaching and learning mathematics in Vietnam. The International Journal of Educational Administration and Development, 4(2), 757–765.

Trọng Hoàng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS.

Wang-Iverson, P., Buckwalter, W., & Sanchez, C. (2002). What is Lesson Study. Research for Better School, 5(2), 2–16.

Wheeler, C. W., Bui Lan Chi, Phung Thi Nguyet Hong and Ho Thi Thu Ho. (2011). Lesson study in Vietnam: A country report. The 23rd UNESCO-APEID Hiroshima Seminar on Innovation and Reform in Teacher Education in the Asia-Pacific Region, 1–15.