Lâm Hoàng Chương *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Lâm Hoàng Chương (email: lhchuong@ctu.edu.vn)

Abstract

The main aim of this paper is to study the unfair game model. It is described by a random walk in one dimension. In this model, there exists a law of large number and the random walk converges in probability to a constant. All results are here proved by the method of moment which was introduced in (Billingsley, 1995).

Keywords: Law of large number, Markov operator, method of moment, unfair game model, random walk

Tóm tắt

Mục tiêu chính của bài báo là nghiên cứu mô hình trò chơi không công bằng. Nó được mô tả bởi bước đi ngẫu nhiên trong không gian một chiều. Trong mô hình này tồn tại một luật số lớn và bước đi ngẫu nhiên hội tụ theo xác suất đến một hằng số. Tất cả kết quả ở đây đều được chứng minh bởi phương pháp moment được giới thiệu trong (Billingsley, 1995).

Từ khóa: Bước đi ngẫu nhiên, luật số lớn, mô hình trò chơi không công bằng, phương pháp moment, toán tử Markov

Article Details

Tài liệu tham khảo

Billingsley, P. (1995). Probability and measure. Wiley. New York.

Depauw, J., & Derrien, J. M. (2009). Variance limite d'une marche aléatoire réversible en milieu aléatoire sur Z. Comptes Rendus Mathematique, 347(7-8): 401–406.

Lam, H. C. (2014). A quenched central limit theorem for reversible random walk in random environment on Z. Journal of Applied Probability, 51(4): 1051-1064.

Lâm Hoàng Chương, Lê Nguyễn Thúy Vân & Dương Thị Tuyền. (2017). Luật số lớn cho bước đi ngẫu nhiên trong trường hợp một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 52a: 17-21.

Lâm Hoàng Chương & Dương Thị Bé Ba. (2017). Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho bước đi ngẫu nhiên trong một chiều. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 49a: 73-78.

Norris J.R. (1998). Markov chains. Cambridge University Press.
Ross S. M. (2010). Introduction to Probability Models. Elsevier Inc.