Trần Văn Hâu * , Trần Sỹ Hiếu Phạm Duy Tân

* Tác giả liên hệ (tvhau@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was aimed to improve fruit yield and quality of the two soursop cultivars, viz. ‘Xiem’ and ‘Xiem Thai’. Randomized complete block design was employed in this study including 4 treatments, 5 replications, each experimental unit equaled to one tree. Two experiments, corresponding to the two cultivars i.e. ‘Xiem’ and ‘Xiem Thai’, were conducted on 5-year-old trees from August 2017 to February 2019 in Co Do district, Can Tho city. The four treatments included T1 – ‘open pollination’, T2- hand pollination using pollen from the same trees, T3- hand pollination using pollen from different trees, same cultivar, and T4- hand pollination using pollen from different cultivar (‘Xiem’, ‘Xiem Thai’). Results showed that hand pollination treatments increased the rate of fruit set, normal fruits, and decreased the rate of young fruit abscission. These resulted in increasing yield on both ‘Xiem’ and ‘Xiem Thai’ cultivar. Hand pollution using pollens from different trees, but similar cultivar brought about significant improvement of yield, which was 2.8, and 2.5 folds higher in the case of ‘Xiem’ and ‘Xiem Thai’, respectively. Hand pollination treatments did not affect the fruit parameters.
Keywords: Fruit set, hand pollination, soursop, ‘Xiem’

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu cải thiện năng suất và chất lượng trái mãng cầu Xiêm (MCX) và mãng cầu Xiêm Thái (MCXT) tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 4 nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm là một cây. Hai thí nghiệm đã được tiến hành trên cây MCX và MCXT 5 năm tuổi, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 2 năm 2019. Bốn nghiệm thức bao gồm: (i) thụ phấn tự nhiên, (ii) thụ phấn bổ sung bằng chính nguồn phấn của nó, (iii) thụ phấn bổ sung bằng phấn của cây khác cùng giống và (iv) thụ phấn chéo với phấn hoa của giống khác. Kết quả cho thấy thụ phấn bổ sung làm tăng tỷ lệ đậu trái, tỷ lệ trái cân đối, giảm tỷ lệ rụng trái non. Điều đó dẫn đến sự gia tăng năng suất trên cả hai giống MCX và MCXT. Thụ phấn bằng nguồn phấn của cây khác cùng giống làm tăng năng suất rõ rệt so với thụ phấn tự nhiên, cao gấp 2,8 lần trên giống MCX và 2,5 lần trên giống MCXT. Biện pháp thụ phấn bổ sung không ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu phẩm chất trái.
Từ khóa: Đậu trái, Mãng cầu xiêm, Mãng cầu xiêm Thái, thụ phấn bổ sung

Article Details

Tài liệu tham khảo

Badrie, N. and Schauss, A.G., 2010. Soursop (Annona muricata L.): Composition, Nutritional Value, Medicinal Uses, and Toxicology. 25pp.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Ngày 18/1/2019. Mãng cầu Tân Phú Đông. http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/mang-cau-xiem-tan-phu-ong/11236579.Truycập ngày 16/12/2020.

Evangelista-Lozano, S., Cruz-Castillo, J.G., Pérez-González, S., Mercado-Silva, E., Dávila-Ortiz, G., 2003. Producción y calidad frutícola de guanábanos (Annona muricataL.) provenientes de semilla de Jiutepec (Yield and fruit quality of soursop (Annona muricataL.) grown from seed in jiutepec, morelos, Mexico), Morelos, México. Rev. Chapingo Ser. Hortic. 9(1): 69–79. (Abstract).

Gardiazabal, F. and Rosenberg, G. 1994. El cultivo del chirimoyo. Universidad de Valparaíso, Chile, 145 pp. (Abstract).

George, A., Campbell, J., Nissen, B., Smith, L., Meiburg, G., Broadley, R., Vock, N. and Rigden, P., 1998. Custard apple information kit. Agrilink, your growing guide to better farming guide. Manual. Agrilink Series QAL9904. Department of Primary Industries, Queensland Horticulture Institute, Brisbane.

Morton, J. F., 1987. Fruits of warm climates. JF Morton. pp.75-80.

Nguyễn Bảo Vệ, 2003. Làm tăng khả năng đậu trái mãng cầu Xiêm bằng phương pháp thụ phấn nhân tạo. Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ.

Ojeda, G., Coronado, J., Nava, R., et al. 2007. Caracterización fisicoquímica de la pulpa de la guanábana (Annona muricataL.) cultivada en el occidente deVenezuela. Bol. Cen. Investig. Biol. 1, p.151–160. (Abstract).

Phan Hồng Điệp, 2010. Biện pháp làm tăng khả năng đậu trái mãng cầu Xiêm tại Kiên Lương, Kiên Giang. Luận văn tốt nghiệp Cao học, Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. 68 trang.

Paull, R.E. and Duarte, O., 2012. Tropical fruits, Volume 2. Tropical fruits, Volume 2., (Ed. 2).

Pinto, A.C.Q., Cordeiro, M.C.R., De Andrade S.R.M. et al. 2005. Annona muricata. In: Williams, J.T. (Ed) Annona Species, Taxonomy and Botany Inter-national Centre Underutilised Crops. University of Southampton, UK, p. 3-16.

Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, 1998. TCVN 6727-2: 1998 (ISO 6557-2: 1984). Rau quả và các sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng axit Ascorbic - Phần 2 - Phương pháp thông dụng. 6 trang.

Vũ Công Hậu, 2000. Kỹ thuật trồng mãng cầu (Annonaspp.). Nxb. Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. trang 354-356.

Uyển Nhi, Ngày 9/10/2018. Cờ Đỏ: Xây dựng mô hình sản xuất rượu mãng cầu xiêm. Truy cập ngày 16/12/2020. Cổng thông tin điện tử Thành phố Cần Thơ. https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/

Yamarte, M., Avilán, L., Marín, M., et al. 2004. Floral phenology of soursop (Annona muricata L.) grafted on the patterns combinations and frank foot. Rev. Fac. Agron. (LUZ). 204 (21 Supl. 1): 91-101.