Ngô Thị Thu Thảo * , Lê Quang Nhã , Cao Mỹ Án , Trần Ngọc Hải , Trần Đắc Định Lý Văn Khánh

* Tác giả liên hệ (thuthao@ctu.edu.vn)

Abstract

Disk abalone (Haliotis ovina) is one of gastropod species with high commercial values and important seafood products for consumption in domestic and international markets. Specimens were collected monthly from September 2017 to August 2018 at Nam Du Island, Kien Giang province at the south west coast of Vietnam to investigate the gonadal development and spawning season of this species. A total of 222 abalones were analysed and the results showed that the sexual ratio was approximately 1:1 with 52.3% male and 47.7% female. Gonad index of male abalone was highest in November (3.38) and December (3.70), whereas in female, this index was highest in January (3.83) and February (3.21). The highest diameter of eggs was also recorded in January (83.28 µm) and February (81.72 µm). The results of spawning proportions showed that abalone might spawn year-round with the high synchrony occurred in January to March and another in August. The results of this study could provide general information on the process of reproductive biology of disk abalone at the south west coast of Vietnam.
Keywords: Disk abalone, egg diameter, Haliotis ovina, reproductive cycle

Tóm tắt

Bào ngư bầu dục (Haliotis ovina) là loài động vật thân mềm chân bụng có giá trị kinh tế cao, là loài hải sản nổi tiếng hiện đang được ưa chuộng tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Mẫu bào ngư bầu dục được thu tại đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng biển Tây Nam của Việt Nam từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 để nghiên cứu về sự phát triển tuyến sinh dục và mùa vụ sinh sản. Tổng số 222 cá thể bào ngư đã được thu thập và cho thấy tỷ lệ cá thể đực là 52,3% và cái là 47,7%. Chỉ số thành thục sinh dục của bào ngư đực cao nhất vào tháng 11 và tháng 12 (từ 3,38 đến 3,70), trong khi đó bào ngư cái thành thục sinh dục cao nhất vào tháng 1 và tháng 2 (3,21 - 3,83). Kích thước trứng của bào ngư cái cũng đạt cao nhất vào hai tháng kể trên (83,28 và 81,72 µm tương ứng với tháng 1 và 2).  Số liệu về tỷ lệ tham gia sinh sản cho thấy bào ngư ở đảo Nam Du có thể sinh sản quanh năm nhưng mùa vụ tập trung từ tháng 1-3 và vào tháng 8. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng về đặc điểm sinh học sinh sản của bào ngư bầu dục ở vùng biển Tây Nam của Việt Nam.
Từ khóa: Bào ngư bầu dục, chu kỳ sinh sản, đặc điểm sinh học, đường kính trứng, Haliotis ovina

Article Details

Tài liệu tham khảo

Capinpin, J.R., Encna, V.C. and Bayona, N.C., 1998. Studies on the reproduction biology of the Donkey’s ear abalone, HaliotisasininaLinne. Aquaculture, 166: 141–150.

Cook, P.A., 2016. Recent trends in worldwide abalone production. Journal of Shellfish Research, 35: 581–583.

Cook, P.A., and Gordon, H.R., 2010. World abalone supply, markets and pricing. Journal of Shellfish Research, 29: 569–571.

Counihan, R.T., McNamara, D.C., Souter, D.C., Jebreen, E.J., Pretson, N.P., Johnson, C.P. and Degnan, B.M., 2001. Pattern, synchrony and predictability of spawning of the tropical abalone Haliotisasininafrom Heron Reef, Australia. Marine Ecology Progress Series, 213: 193– 202.

Geiger, D. and Poppe, G., 2000. A Conchological Iconography. The Family Haliotidae. Conch Books, New York, NY, Hackenheim, Germany.

Gordon, H.R. and Cook, P.A., 2013. World abalone supply, markets and pricing. Journal of Shellfish Research, 32(1): 5–7. Doi: 10.2983/35.0320102.

Lê Đức Minh, 1998. Một số đặc điểm sinh học sinh sản của loài bào ngư bầu dục (HaliotisovinaGmelin) ở vịnh Nha Trang. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập VIII/1998: 141-147.

Lê Đức Minh, 1999. Một số dẫn liệu về tuổi và sinh trưởng của loài bào ngư bầu dục (HaliotisovinaGmelin) ở vùng biển Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập IX/1999: 141 – 147.

NguyễnChính, 1996. Một số loài động vật Nhuyễn Thể (Mollusca) có giá trị kinh tế ở biển Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội: 132 trang.

Mau, A., and Jha, R., 2018. Aquaculture of two commercially important molluscs(abalone and limpet): Existing knowledge and future prospects. Reviews in Aquaculture, 10: 611–625.

Moss, G.A., 1998. Effect of temperature on the breeding cycle and spawning success of the New Zealand abalone, Haliotisaustralis. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 32: 139–146.

Najmudeen,T.M., 2007. Gonad maturation of the tropical abalone Haliotis variaLinnaeus 1758 (Vestigastropoda: Haliotidae). Mollusca Research, 27(3): 140-146.

Najmudeen,T.M., 2015. Biometric relationships of the Indian abalone Haliotis variaLinnaeus 1758 from Mandapam waters of Gulf of Mannar, south-eastcoast of India. Indian Journalof Fishery, 62(3): 146-150.

Najmudeen,T.M.,and Victor,A.C.C., 2004. Reproductive biology of the tropical abalone Haliotis variafrom Gulf of Mannar,Ass. India, 46 (2): 154 – 161.

Nhan, H.T., Jung L.H., Ambak, M.A., Watson, G.J. and Siang H.Y., 2010. Evidence for sexual attraction pheromones released by male tropical donkey’s ear abalone (Haliotisasinina), (L.). Invertebrate Reproduction and Development, 54(4): 169–176.

Plant, R.J., 2002. Conditioning and spawning the greenlipabalone (Haliotislaevigata) in an aquaculture facility. Hons. Thesis, University of Melbourne, Australia: 46 pages.

Quayle, D.B. and Newkirk G.F.,1989. Farming bivalve molluscs methods study and development. Advances in World Aquaculture. Published by The World Aquaculture Society Association, VolumeI:294pages.

Sales, J. and Janssens, G.P.J., 2004. Use of feed ingredients in artificial diets for abalone: a brief update. Nutrition Abstracts and Reviews, Series B (74): 13–21.

Singhagraiwan, T. and Doi, M., 1992. Spawning pattern and fecundity of the Donkey’s ear abalone, HaliotisasininaLinne’ observed in captivity. Thai Marine Fisheries Research Bulletin, 3: 61–69.