Dư Ngọc Bích *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Dư Ngọc Bích

Abstract

The draft of the Civil procedure Code submitted to the National Assembly 5th in May 2004 adds a new provision for recognition and enforcement of foreign civil judgements, decisions.  That is the application of the principle of reciprocity in cases whereVietnamand the countries of the courts whose judgements are required to be recognised and enforced inVietnamare not members of any convention on recognition and enforcement of judgements or whereVietnamdomestic laws do not provide possibilities for recognition of foreign judgements.  The purpose of this amendment is to fill the hole of the current laws.  The article analyses the natural of a foreign judgement and the meaning of recognition and enforcement of foreign judgements, re-examine the reciprocity principle and analyse the current laws and practical problems of this issue inVietnam.  The conclusion is that it is not the principle of reciprocity but the conditions for recognition and enforcement of foreign judgements that should be reviewed.
Keywords:

Tóm tắt

Trong Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự trình Quốc Hội kỳ hợp thứ V tháng 5/2004 /(Dự thảo)[1], tại phần thứ VI về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của to?a án nước ngoài (bản án nước ngoài) có đưa vào phần áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Đây là nội dung mới so với Pháp lệnh công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của to?a án nước ngoài năm 1993 (Pháp lệnh 1993). Tuy nhiên liệu đây có phải là giải pháp cho vấn đề này hiện nay ở ViệtNam? Bài viết xin nêu một số nhận định về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công nhận và thi hành bản án nước ngoài ở ViệtNam.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Công ước Brusseles 1968 về quyền tài phán và việc thi hành bản án trong những vấn đề dân sự thương mại

Công ước The Hague 1971 về công nhận và thi hành bản án nước ngoài trong những vấn đề dân sự thương mại

Công ước Lugano 1988 về quyền tài phán và việc thi hành bản án trong những vấn đề dân sự thương mại

Brussels Regulation 44/2001 về quyền tài phán và việc thi hành bản án trong những vấn đề dân sự thương mại

Pháp lệnh 1993 về công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài

Thông tư 04/TTLN (24/07/1993) giải thích pháp lệnh 1993 về công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài

Giáo trình Tư Pháp Quốc tế- Khoa luật- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

H.L.Ho, “Policies underlying the enforcement of foreign commercial judgement” International and Comparative Law Quarterly, Vol 46, April 1997

Yntema “The enforcemen of foreign judgements in Anglo-American law” (1935) 33 Mich.L.R

Juenger F.K “The recognition of money judgements in civil and commercial matters” (1988) 36 American Journal of Comparative Law

Castel J.G “Recognition and enforcement of foreign judgements in Personam and in Rem in the Common Law provinces of Canada” (1971) 17 McGill Law Journal

Niv Tadmore “Recognition of foreign in personam money judgements in Australia”, Deakin Law review 2 (1995)

Casad.R.C “Civil Judgement Recognition and the Integration of Multi-State Associations: A comparative Study” (1980-81) 4 Hastings International and Comparative Law Review

Cheshire and North’s “Private International law” 13th edition, Butterworths, London 1999

Von Mehren, T & Trautman, D.T “Recognition of Foreign Adjudications: A survey and a Suggested Approach” (1968) 81 Harvard Law Review

Juenger, F.K “Choice of Law and Multistate Justice”, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands, (1993)

Lenhoff. A “Reciprociry: The Legal espect of a Perennial Idea” (1954) 49 Northwestern University Law Review

Gilbert D. Kennedy “Recognition of Judgements in Personam: the Meaning of Reciprocity”, The Canadian Bar Review, Vol 35, No2, February 1957

Leif Gamertsfelder “Cross Border Litigation: Exploring the Difficulties associated with Enforcing Australian Money Judgements in Japan” Australian Bar Review Vol 17, 1998

Tài liệu Hiệp định tương trợ tư pháp của Bộ Tư Pháp

Nguyễn Công Khanh “Những vướng mắc từ việc công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài”, Tạp chí tòa án Nhân dân, số 11, 1999

Hoàng Ngọc Thành “Vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định trọng tài nước ngoài”, tạp chí tòa án nhân dân, số 5, năm 2001

Chu Tuấn Đức “Công nhận bản án ly hôn của tòa án nước ngoài tại Việt Nam hiện trạng và giải pháp”-Tạp chí tòa án nhân dân, số 2, năm 2000

Lê Thu Hằng “Kinh nghiệm quốc tế trong việc công nhận và cho thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài và kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam” trong “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Pháp lệnh tương trợ tư pháp”-Báo cáo của Viện nghiên cứu pháp lý- Bộ tư pháp, năm 2001.