Trần Thanh Ái *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trần Thanh Ái

Abstract

Researchers usually face challenges in their work, especially researchers who conduct their work in social science fields.  One of the challenges faced is research methods.  As a result, many students and staff are not interested in conducting research.  This writing will contribute experiences and methods for scientific research of students inFrance. Researchers usually face challenges in their work, especially researchers who conduct their work in social science fields.  One of the challenges faced is research methods.  As a result, many students and staff are not interested in conducting research.  This writing will contribute experiences and methods for scientific research of students inFrance.
Keywords:

Tóm tắt

Nghiên cứu khoa học, nhất là trong các ngành khoa học xã hội, không hề là một công việc đơn giản và hiển nhiên.  Bằng chứng là ngay cả những người được trang bị khá nhiều kiến thức lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học như là sinh viên bậc cao học cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện luận văn của mình, từ khâu chọn đề tài đến các công đoạn tiếp theo.  Theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí ngay cả sau khi đã tốt nghiệp xong cao học, khi không còn sự trợ giúp của giáo sư hướng dẫn thì việc nghiên cứu khoa học chưa phải đã thông thạo.  Vậy đâu là nguyên do của những khó khăn? Nghiên cứu khoa học, nhất là trong các ngành khoa học xã hội, không hề là một công việc đơn giản và hiển nhiên.  Bằng chứng là ngay cả những người được trang bị khá nhiều kiến thức lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học như là sinh viên bậc cao học cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện luận văn của mình, từ khâu chọn đề tài đến các công đoạn tiếp theo.  Theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí ngay cả sau khi đã tốt nghiệp xong cao học, khi không còn sự trợ giúp của giáo sư hướng dẫn thì việc nghiên cứu khoa học chưa phải đã thông thạo.  Vậy đâu là nguyên do của những khó khăn?
Từ khóa: phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp thực nghiệm, phương pháp tư biện.

Article Details

Tài liệu tham khảo

GAUTHIER B. (1984): Recherche sociale De la problématique à la collecte des données, Presses de l’Université du Québec, Canada.

PHẠM VIẾT VƯỢNG (2000) : Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

PLOT B. (1986) : Ecrire une thèse ou un mémoire, Paris, Champion.

QUYVI R. & CAMBELHOUDT L. van (1988) : Manuel de recherche en science sociale, Paris, Dunod.

RÔ-DEN-TAN M. & IU-ĐIN P., 1976 : Từ điển triết học, Nxb Sự Thật, Hà Nội.