Đào Văn Khanh *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đào Văn Khanh

Abstract

For over the last decade, several businesses companies, corporations, factories and governmental organizations have accelerated to obtain the so-called ISO, a prerequisite criterion for them to be accredited and become excellent organizations/corporations/factories? How are Vietnamese universities? What criteria are more suitable for the university?s development, ISO or EFQM? The following article will analyze and compare the differences of the two models & figure out its  strong points and evaluation methods of EFQM model.            
Keywords: Quality

Tóm tắt

Trong thời gian qua, khá nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan hành chánh nhà nước từng bước tiến hành việc quản lý và xin cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO quốc tế. Đây là việc làm hết sức cần thiết bởi đây là tiêu chí đánh giá sự thành đạt, uy tín, chất lượng của các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc công ty. Các trường đại học (ĐH) Việt Nam hiện nay ra sao? Tiêu chuẩn nào sẽ phù hợp với sự đánh giá về chất lượng của trường ĐH, ISO hay EFQM? Bài viết sau đây sẽ phân tích và so sánh sự khác biệt của hai mô hình; đồng thời chỉ ra những ưu điểm và phương thức đánh giá của mô hình EFQM.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Method for improving the quality of higher education based on the EFQM model. Second English Version. October 1999

The EFQM Excellent Model, ISO 9001:2000 & Business Benefit

(http://www.bywaterglobal.com/bywater/training/documents/efqm.pdf)

26 tiêu chí đánh giá chất lượng của trường ĐH, Bộ Giáo dục & Đào tạo

http://www.bizmanualz.com/ISO9000-2000/