Nguyễn Thị Ngọc Anh * , Huynh Ly Huong Trần Ngọc Hải

* Tác giả liên hệ (ntnanh@ctu.edu.vn)

Abstract

Investigating species composition of green seaweed belonging to Cladophoraceae family in brackish water bodies of Bac Lieu and Ca Mau provinces was conducted monthly from May 2015 to April 2016. Sampling was done at different water body types including the improved extensive shrimp ponds, abandoned ponds, and discharged canals. Results showed that 15 species of green seaweed found belong to three genera, including Cladophora (seven species) Rhizoclonium (five species) and Chaetomorpha (three species). The occurrence frequency of green seaweed species in the improved extensive shrimp ponds was higher than that in the abandoned ponds and other water bodies, and the number of green seaweed species was observed from 5-11 species in each month. Green seaweeds developed year-round, and their species composition was controlled by seasonal variation especially salinity. Their species’ number was highest in May (11 species) and lowest in October (five species). The species composition of green seaweed was affected by dominance of other seaweed species and aquatic plants co-existing in the water bodies.
Keywords: Cladophoraceae, Green seaweed, salinity, species composition

Tóm tắt

Khảo sát thành phần loài rong xanh thuộc họ Cladophoraceae ở các thủy vực nước lợ tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được thực hiện hàng tháng, từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2016. Các loại hình thủy vực được chọn thu mẫu bao gồm: ao nuôi tôm quảng canh cải tiến, ao bỏ hoang, kênh/mương tự nhiên, ao nước thải. Kết quả đã xác định được 15 loài rong xanh thuộc 3 giống, trong đó Cladophora đa dạng nhất có 7 loài, Rhizoclonium có 5 loài, Chaetomorpha có 3 loài. Tần suất xuất hiện của các loài rong xanh trong ao tôm quảng canh cải tiến cao hơn so với các thủy vực khác và số loài dao động trong mỗi tháng thu từ 5-11 loài. Rong xanh xuất hiện quanh năm nhưng sự phân bố thành phần loài bị chi phối bởi sự thay đổi mùa vụ đặc biệt là độ mặn. Số loài rong xanh cao nhất được bắt gặp vào tháng 05 (11 loài) và thấp nhất vào tháng 10 (5 loài). Bên cạnh đó, rong xanh còn bị ảnh hưởng bởi sự ưu thế của các loài rong và thực vật thủy sinh khác trong thủy vực.
Từ khóa: Cladophoraceae, độ mặn, Rong xanh, thành phần loài

Article Details

Tài liệu tham khảo

Balakrishnan, M.S., 1961. A cytotaxonomical investigation of Indian members of the Cladophoraceae. In: Mahabale, T.S. (Ed.). Professor S.P. Agharkar, Commemoration Volume. University of Poona, Poona: 34–40.

Deng, Y., Tang, X., Huang, B. and Ding, L., 2012. Effect of temperature and irradiance on the growth and reproduction of the green macroalga, Chaetomorpha valida(Cladophoraceae, Chlorophyta). Journal of Applied Phycology 24(4): 927- 933.

Dodds, W.K. and Gudder, D.A., 1992. The ecology of Cladophora. Journal of Phycology 28(4): 415- 427.

FAO, Food and Agriculture Organization, 2003. A guide to the seaweed industry, Fisheries Technical paper 441, 150 pp.

Harvey, A.B., Erika, T.J, Erica, B.Y. and John, A.B., 2004. Cladophoraresearch and management in the Great Lakes. Proceedings of a Workshop Held at the Great Lakes Water Institute, University of Wisconsin-Milwaukee. Department of Biological Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee, 105 pp.

ITB-Vietnam, Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam, 2011. Study on distribution and culture of seaweeds and aquatic plants in the Mekong Delta, Vietnam. Phase 2. Dự án hợp tác quốc tế. Algen Sustainable & Center Novem, Netherlands, 118 trang.

Khuantrairong, T. and Traichaiyaporn, S., 2011. The nutritional value of edible freshwater alga Cladophorasp. (Chlorophyta) grown under different phosphorus concentrations. International Journal of Agriculture and Biology 13(2): 297-300.

Lavery, P.S. and Mecomb, A.J., 1991. The nutritional Eco-physiology of Chaetomorphalinumand Ulvarigidain pool Inlet, Western Australia. Botanica marina 34(3): 251-260.

Lobban, C.S. and Harrison, P.J., 1994. Seaweed ecology and physiology. Cambridge University Press. Cambridge, 366 pp.

Moore, L.F., 1978. Attached algae at thermal generating stations and the effect of temperature on Cladophora. Verh. Internat. Verein. Limnol. 20: 1727-1733.

Mukund, C.T., Reddy, C.R.K. and Bhavanath, J., 2012. Seasonal variation in biomass and species composition of seaweeds stranded along Port Okha, northwest coast of India. Journal of Earth System Science. 117(3): 211-218.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thiện Toàn và Trần Ngọc Hải, 2014a. Khả năng sử dụng rong bún (Enteromorphasp.) và rong xanh (Cladophoraceae) khô làm thức ăn cho cá tai tượng (Osphronemus goramy). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 35:104-110.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Kim Nhung và Trần Ngọc Hải, 2014b. Hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong nuôi kết hợp với rong bún (Enteromorphasp.) và rong mền (Cladophoraceae). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 31b: 98-105.

Nguyễn Văn Tiến, 2007. Thực vật chí Việt Nam 10. Ngành rong lục (Chlorophyta pascher). Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, trang 225-242.

Phạm Hoàng Hộ, 1969. Rong biển Việt Nam. NXB Bộ Giáo Dục và Thanh niên, 557 trang.

Serisawa, K.M. and Tanaka, Y.S.J., 2004. Growth, maturation and photosynthensis of the brackish water alga Rhizocloniumsp. (Cladophoraceae, Chlorophyta) in relation to salinity. Phycological research 52(3): 204-210.

Taylor, R., Fletcher, RL. and Raven, J.A., 2001. Preliminary studies on the growth of selected green-tide algae in laboratory culture; effects of irradiance, temperature, salinity and nutrients on growth rate. Botanica Marina 44(4): 327-336.

Võ Thành Trung, Lê Như Hậu và Nguyễn Thanh Hằng, 2012. Nghiên cứu nguồn sinh khối rong lục trong ao đầm nước lợ ở tỉnh Khánh Hòa cho ứng dụng sản xuất ethanol. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2012”. Tập 1, Nhà xuất bản KHTN và CN, 334-340.

Whitton, B.A., 1970. Biology of Cladophorain freshwaters: Review Paper. Water Research 4(7): 457-476.

Xu, Y. and Lin, J., 2008. Effect of temperature, salinity and light intensity on the growth of the green macroalgae, Chaetomorpha lium. Journal of the World Aquaculture Society 39(6): 847-851.

Zimmermann, U. and Steudle, E., 1971. Effects of potassium concentration and osmotic pressure of sea water on the cell-turgor pressure of Chaetomorpha linum. Marine Biology 11(2): 132-137.