Trang Tung * , Nguyễn Bảo Vệ Lê Việt Dũng

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trang Tung

Abstract

The effect of four kinds of calcium fertilizer CaO, CaCO3, CaSO4 and Ca(NO3)2 and 4 levels of calcium 0, 10, 20 and 40 kg Ca/ha on grain yield of grounnut (Arachis hypogaea L.) ? the local variety ?dau Vo or dau Tau? ? was evaluated in Long Son village, Cau Ngang district, Tra Vinh province in the seasons of Winter-Spring (2002). The objectives of the experiment were finding the appropriate kind and level of calcium to effect the grain yield on the sandy soils. The result shows that grain yield increases significantly when calcium was applied.  To compare with control treatment (without Ca application) amount range of calcium fertilizer from 20 to 40 kg Ca/ha gave the best result.  Among four kinds of calcium fertilizer, CaSO4 showed much better than CaO, CaCO3 and Ca(NO3)2. Ca(NO3)2 was good when applied 10 kg calcium/ha, if increasing calcium rate higher than 40 kg/ha the grain yield will decrease.
Keywords: Grounnut

Tóm tắt

ABSTRACT

The effect of four kinds of calcium fertilizer CaO, CaCO3, CaSO4 and Ca(NO3)2 and 4 levels of calcium 0, 10, 20 and 40 kg Ca/ha on grain yield of grounnut (Arachis hypogaea L.) ? the local variety ?dau Vo or dau Tau? ? was evaluated in Long Son village, Cau Ngang district, Tra Vinh province in the seasons of Winter-Spring (2002). The objectives of the experiment were finding the appropriate kind and level of calcium to effect the grain yield on the sandy soils.

The result shows that grain yield increases significantly when calcium was applied.  To compare with control treatment (without Ca application) amount range of calcium fertilizer from 20 to 40 kg Ca/ha gave the best result.  Among four kinds of calcium fertilizer, CaSO4 showed much better than CaO, CaCO3 and Ca(NO3)2. Ca(NO3)2 was good when applied 10 kg calcium/ha, if increasing calcium rate higher than 40 kg/ha the grain yield will decrease.

Keyword: Grounnut, calcium

Title: The effect of  calcium fertilizer  on grain yield of grounnut (Arachis hypogaea L.) ? the local variety ?dau Vo or dau Tau? ? was evaluated in Tra Vinh province

Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

GILLIER P. and SILVESTRE. P. 1969. Fertilization. In: Larachide. G.P. Maisonneuve et Larose, Pari, France.

LÊ VIỆT DŨNG VÀ NGUYỄN BẢO VỆ, 2001. Kỹ thuật trồng đậu phộng. Dự án VIE96/025 Tỉnh Trà Vinh.

NGUYỄN BẢO VỆ. 2001. Để cho đất giồng cát trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp độc đáo của ĐBSCL. Báo cáo hội thảo “Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân tộc trên đất giồng cát tỉnh Trà Vinh”. Trà Vinh, 04/2002. Trang 10-18.

NGUYỄN KHOA CHI. 1987. Cây đậu phộng. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THỊ DẦN, THÁI PHIÊN, TRẦN THÚC SƠN, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN VĂN SỨC và NGUYỄN HƯƠNG TRÀ. 1991. Sử dụng phân bón hợp lý cho lạc trên một số loại đất nhẹ. Trong: Tiến bộ kỹ thuật về trồng lạc và đậu đỗ ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. Trang 81-84.

PHẠM VĂN THIỀU. 2000. Kỹ thuật trồng lạc năng suất và hiệu quả. Nhà xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội.

SỞ NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH. 2001. Báo cáo định hướng quy hoạch sử dụng đất phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông-Ngư-Lâm nghiệp tỉnh Trà Vinh đến 2010.

TÔN THẤT TRÌNH. 1972. Cải thiện ngành trồng đậu phụng tại Việt Nam. Lửa thiêng xuất bản.

VŨ CÔNG HẬU, NGÔ THẾ DÂN và TRẦN THỊ DUNG. 1995. Cây lạc (Đậu phụng). Tài liệu biên dịch. Nhà xuất bản Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh.