Trần Văn Hâu * Nguyễn Bảo Vệ

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trần Văn Hâu (email: tvhau@ctu.edu.vn)

Abstract

To determine the change of properties of Cat Hoa Loc mango grafted on different kinds of root-stock, a pot experiment was carried out at the Experimental Station ofCanthoUniversity.  Seedlings of 8 popular mango varieties in theMekongDelta were used as root-stock: Buoi, Cat Hoa Loc, CatChu, Chau Hang Vo,Hon,NamDok Mai, Thanh Ca and Thom.           After 3 years of data collection, the results show that root-stock of CatChu, Thom and Chau Hang Vo mango enhance the growth of Cat Hoa Loc scion, while Thanh Ca inhibits.  Root-stock affect also the flowering ratio of Cat Hoa Loc scion,NamDok Mai gave the highest ratio.  However, root-stock does not affect the fruit quality of Cat Hoa Loc scion.
Keywords: flowering

Tóm tắt

ABSTRACT

To determine the change of properties of Cat Hoa Loc mango grafted on different kinds of root-stock, a pot experiment was carried out at the Experimental Station ofCanthoUniversity.  Seedlings of 8 popular mango varieties in theMekongDelta were used as root-stock: Buoi, Cat Hoa Loc, CatChu, Chau Hang Vo,Hon,NamDok Mai, Thanh Ca and Thom.           After 3 years of data collection, the results show that root-stock of CatChu, Thom and Chau Hang Vo mango enhance the growth of Cat Hoa Loc scion, while Thanh Ca inhibits.  Root-stock affect also the flowering ratio of Cat Hoa Loc scion,NamDok Mai gave the highest ratio.  However, root-stock does not affect the fruit quality of Cat Hoa Loc scion.

Keywords: Cat Hoa Loc mango, flowering, Gibberellin, rootstock.

Title: Effect of root-stock on the growth, flowering and fruit quality of Cat Hoa Loc Mango scion

Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Bảo Vệ, Lê Văn Hòa, và Trần Thị Kim Ba. 1999. Diễn biến sinh lý sinh hóa trai xoài Cát Hòa Lộc sau thu hoạch. Trang 181-187. Trong Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Đại Học Cần Thơ 1997-1999. Cần Thơ.

Nguyễn Du Sanh. 1996. Thực tập sinh học thực vật. Nxb Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trần Thượng Tuấn, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Thanh Phong, Lê Thị Xua và Nguyễn Thị Xuân Thu. 1999. Điều tra, thu thập, bảo tồn và đánh giá một số giống cây ăn quả đặc sản của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Trường Đại Học Cần Thơ.

Tran Van Hau. 1997. Off-Season production in the Mekong Delta. Thesis for master degree. Chiang Mai Uni. Thailand. 111p.