Nguyễn Nhựt Xuân Dung * , Hồ Thị Phương Thảo Lưu Hữu Mãnh

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Nhựt Xuân Dung (email: nnxdung@ctu.edu.vn)

Abstract

A study was conducted to measure the effect of crude protein and energy on performance of 16 litters of piglets at 7 to 60 days.  The experiment was allocated according to a complete block design with two factors, protein and energy and four replicates consisted of four treatments 1, 2, 3 and 4. Study was divided into 2 periods: From 7-24 days, piglets were fed two levels of protein (24% and 22%) and ME (14.3 and 13.3 MJ/kg).  The second period started from 26-60 days, animals were received diets containing 20 and 22% of CP and 14.3 and 13.3 MJ/kg. Crude protein and energy levels did not effect on performance and feed intake of piglet during the first period.  In the second period, protein levels did not affect performance of animals.  However, the highest live weight gain, feed intake and feed conversion ratio of piglets were found at high level of ME (14.3) as compared to the low level (13.3 MJ/ kg).  Economic return was highest in treatment II.  I, III and the lowest was treatment IV.
Keywords: Effects

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng các mức độ protein thô và năng lượng lên khả năng sinh trưởng và phát triển của heo con, được tiến hành trên 16 ổ heo con theo mẹ lúc 7 ngày tuổi có trọng lượng từ 2,2-2,4 kg, bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẩu nhiên thừa số hai nhân tố là protein và năng lượng với bốn nghiệm thức và bốn lần lập lại.  Thí nghiệm chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn heo con theo mẹ từ 7 ? 24 ngày tuổi. Gồm có hai mức độ protein (24% và 22%) và năng lượng (14,3MJ/kg và 13,3 MJ/kg) Giai đoạn heo con  cai sữa từ 24-60  ngày tuổi. Gồm có hai mức độ protein (22% và 20%) và năng lượng (14,3MJ/kg và 13,3 MJ/kg). Giai đoạn 7-24 ngày tuổi, sự tương tác  của cả hai yếu tố protein và năng lượng lên các chỉ tiêu theo dõi là không có sự khác biệt về tăng trọng và tiêu tốn thức ăn. Giai đoạn 24-60 ngày tuổi sự tương tác của cả hai  yếu tố protein và năng lượng giữa các nghiệm thức là không có sự khác biệt. ảnh hưởng của yếu tố protein thô lên các chỉ tiêu đều không có ý nghiã thống kê (P >0,05). Nhưng ảnh hưởng của yếu tố năng lượng có ảnh hưởng khác biệt lên  các chỉ tiêu. Tăng trọng (kg/con/ngày) ở khẩu phần có năng lượng cao (14,3MJ/kg) và khẩu phần có năng lượng thấp  (13,3 MJ/kg) là: 0,36 và  0,321 (P=0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn khẩu phần có năng lượng cao (14,3MJ/kg) và   khẩu phần có năng lượng thấp  (13,3 MJ/kg) là 1,35 và 1,46. (P=0,05). Tiền chênh lệch giữa các nghiệm thức  (đồng/con) là 519.234; 516.933; 465.975 và 1165.669 lần lược ở các nghiệm thức II, I, III và IV. Kết quả này cho phép kết luận có thể sử dụng nghiệm thức II  để nuôi heo trong giai đoạn từ 7-60 ngày tuổi để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

AOAC 1984 Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC.

Close W. H., and P. K. Poorman. 1993. Outdoor pigs—their nutrient requirements, appetite and environmental responses. Pp. 175–196 in Recent Advances in Animal Nutrition, P. C. Garnsworthy, and D. J. A. Cole, eds. Loughborough, U.K.: Nottingham University Press.

McDonald, T. P., D. D. Jones, J. R. Barret, J. L. Albright, G. E. Miles, J. A. Nienaaber, and G. L. Hahn. 1988. Measuring the heat increment of activity of growing-finishing swine. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 31:1180–1186.

Mc Donald, M.C., P., Edwards R.A., Greenhalgh, J.F.D.. 1995. Animal Nutrition 5th Edition Essex, England : Longman Scientific and Technical.

National Research Council. 2000. Nutrient requirements of swine. 10th rev.ed. National Academy of Sciences. All rights reserved.

Noblet, J., and J. Le Dividich. 1982. Effect of environmental temperature and feeding level on energy balance traits of early-weaned piglets. Livest. Prod. Sci. 9:619–632.

Noblet, J., X. S. Shi, and S. Dubois. 1993. Energy cost of standing activity in sows. Livest. Prod. Sci. 34:127–136.

Noblet, J.,and Perez,M. 1993. Prediction of dig estibility of nutrient and energy values of pig diets form chemical analysis. J.Anim.Sci 71:3389-3398.

NRC. 1998. Nutrient Requirements of Swine, 10th ed. National Academy Press, Washington,D.C.

Petley, M. P., and H. S. Bayley. 1988. Exercise and post-exercise energy expenditure in growing pigs. Can. J. Physiol. Pharam. 66:721–730.

Phạm Văn Nghi. 1999. Thử nghiệm nuôi dưỡng heo con bằng khẩu phần có bổ sung lysine, methionin, acid hữu cơ và sulphat đồng. Luận văn cao học.

Renaudeau,D. and Noblet, J. 2001. Effect of exponsure to high ambient temperture and dietrary protein level on sow milk production and performace of piglets. J.Anim. Sci 79:1540-1548.