Nguyễn Quốc Nghi * , Nguyễn Quang Duy Phan Thị Mỹ Hoàng

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Quốc Nghi (email: quocnghi@ctu.edu.vn)

Abstract

In this study, structural equation modeling was employed to identify factors affecting demand of distance learning. Research data were collected from 393 people who have demand of distance learning in the Mekong Delta. The research result indicated that the factors of job opportunities (promotion in work) and the flexibility of applying information technology in teaching have the strong impact on the demand of distance learning.
Keywords: The Mekong Delta, demand, distance learning, structural equation modeling

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập từ xa. Số liệu phục vụ đề tài được thu thập từ 393 quan sát là người có nhu cầu học từ xa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập từ xa của người học ở khu vực ĐBSCL chính là: Cơ hội việc làm (thăng tiến trong công việc) và Sự linh hoạt của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu, học tập từ xa, cấu trúc tuyến tính

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bhushan, P., 2008. Connecting or dividing? Examining female learners’ information and communication technology access and use in open and distance learning. Journal of Open and Distance Learning, 23(2): 131–138.

Carlsen, A., Holmberg, C., Neghina, C., and Owusu-Boampong., 2016. Opportunities for distance education to benefit adult learners in higher education. UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) Feldbrunnenstr. 58, 20148 Hamburg, Germany.

Charron, K.F. and Koo, M., 2007. Student demand for distance education courses in accounting. Global Perspectives on Accounting Education, 4: 25-40.

Chen Li and Wang Nan., 2009. Attitudes to Distance Education in China. Distance Education Technology in Asia, chapter 5: 111-127.

Cohen, S., Eimicke, W., Kamlet, M. and Pearson, R., 1998. The Information Resource Management Program: A Case Study InDistance Education. Journal of Public Affairs Education, 4: 179-192.

Đặng Văn Dân, 2014. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cầu đào tạo từ xa ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C., 1998. Multivariate Data Analysis (5th ed.), New Jersey, Prentice-Hall.

Hoyle, R. H., 1995. The structural equation modeling approach: Basic concepts and fundamental issues. In Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications, R. H. Hoyle (editor). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., pp. 1-15.

Janaki, D., 2013. Empowering Women through Distance Learning in India. International Women Online Journal of Distance Education, 2(3): 1–11.

Jung, I., 2012. Asian Learners’ Perception of Quality in Distance Education and Gender Differences. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2): 1-25.

Muilenburg, L.Y. and Berge, Z.L., 2001. Barriers to distance education: A factor-analytic study. The American Journal of Distance Education, 15(2): 7-24.

Nunnally, J., 1978. Psychometric Theory, New York, McGraw-Hill.

Peterson R., 1994. A Meta analysis of Cronbach’s alpha Coefficient Alpha, Journal of Consumer Research, 21(2): 381-391.

Taplin, M. and Jegede, O., 2001. Gender differences in factors influencing achievement of distance education students. Open Learning, 16(2), 133–154.

Yap, K.O., 1996. Distance Education in the Pacific Northwest: Program Benefits and Implementation Barriers. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, New York. (ERIC Document Reproduction Service No. ED395563).