Nguyễn Thị Ngọc Anh * , Nguyễn Thị Thúy An , Trần Ngọc Hải Phạm Thị Tuyết Ngân

* Tác giả liên hệ (ntnanh@ctu.edu.vn)

Abstract

The study was conducted to assess potential of using green seaweed (Cladophora sp.) as a feed for tilapia (Oreochromis niloticus). Seven feeding regimes were applied with triplicate tanks, and fish was fed daily either commercial feed or fresh/dried green seaweed: (1) single commercial feed daily as a control treatment, (2 and 3) single fresh/dried green seaweed everyday and 2 alternative feeding regimes where (4 and 5) 1 day commercial feed and 1 consecutive day fresh/dried green seaweed, (6 and 7) 2 consecutive days fresh/dried green seaweed. Fish with initial weight of 3.94±0.26 g was stocked in the 250L tanks at salinity of 10 ppt with continuous aeration. After 60 days of culture, survival of tilapia was not affected by the feeding treatments, and in the range of 93.3-98.3%. Growth rates of experimental fish fed alternative 1 day commercial feed and 1 day green seaweed were not significantly different from the control group (p>0.05). Application of alternative feeding regime, pellet feed could be reduced from 29.6% to 38.6% and water quality was better than compared with the control treatment. For proximate composition of fish muscle, the highest crude lipid content in fish fed commercial feed while the moisture, crude protein and ash contents had no influenced by feeding treatments. These results indicated that fresh/dried green seaweed can be used as a feed to partially substitute commercial feed for rearing tilapia which could contribute to save feed cost.
Keywords: Cladophora sp., Oreochromis niloticus, pellet feed, growth rate

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong xanh (Cladophora sp.) làm thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus). Thí nghiệm gồm 7 nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mỗi ngày cá được cho ăn thức ăn viên hoặc rong xanh tươi/khô: (1) thức ăn viên mỗi ngày là nghiệm thức đối chứng; (2 và 3) rong xanh tươi/khô mỗi ngày; (4 và 5) 1 ngày rong xanh tươi/khô_1 ngày thức ăn viên; (6 và 7) 2 ngày rong xanh tươi/khô_1 ngày thức ăn viên. Cá rô phi giống có khối lượng ban đầu là 3,49±0,26 g được nuôi trong bể 250 L ở độ mặn 10‰ và sục khí liên tục. Sau 60 ngày nuôi, tỉ lệ sống của cá không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, dao động 93,3-98,3%. Tốc độ tăng trưởng của cá cho ăn luân phiên 1 ngày rong xanh tươi/khô_1 ngày thức ăn viên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  Áp dụng cho ăn luân phiên rong xanh và thức ăn, lượng thức ăn viên có thể được giảm từ 29,6% đến 38,6% đồng thời chất lượng nước tốt hơn so với nghiệm thức đối chứng. Thành phần sinh hóa thịt cá cho thấy hàm lượng lipid giảm trong khi hàm lượng nước, protein và tro không khác biệt (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy rong xanh tươi/khô có thể được sử dụng làm nguồn thức ăn thay thế một phần thức ăn thương mại để nuôi cá rô phi góp phần giảm chi phí thức ăn.
Từ khóa: Cladophora sp., Oreochromis niloticus, thức ăn viên, tăng trưởng

Article Details

Tài liệu tham khảo

Appler, H.N. and Jauncey, K. 1983. The utilization of a filamentous green alga (Cladophora glomerata (L) Kutzin) as a protein source in pelleted feeds for Sarotherodon (Tilapia) niloticus fingerlings. Aquaculture 30, 21-30.

Bahnasawy, M.H., El-Ghobashy A.E. and Hakim, A. 2009. Culture of the Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in a recirculating water system using different protein levels. Egypt Journal of Aquatic Biology and Fisheries 13, 1-15.

El-Dahhar, A.A. 2007. Review article on protein and energy requirements of Tilapia and mullet. Journal of the Arabian Aquaculture Society 2, 1- 28.

El-Sherif, M.S. and El-Feky A.M.I. 2009. Performance of nile tilapia (Oreochromis niloticus) fingerlings. II. Influence of different water temperatures. International Journal of Agriculture Biology 11, 301-305.

Güroy, B.K., Cirik, S., Güroy, D., Sanver, F. and Tekinay, A.A. 2007. Effects of Ulva rigida and Cystoseira barbata meals as a feed additive on growth performance, feed utilization, and body composition of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus. Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences 31, 91-97.

Hafedh, Y.S.A. 1999. Effects of dietary protein on growth and body composition of Nile tilapia, Oreochromis niloticus L. Aquaculture Research 30, 385-393.

Khuantrairong, T. and Traichaiyaporn, S. 2011. The nutritional value of edible freshwater alga Cladophora sp. (Chlorophyta) grown under different phosphorus concentrations. International Journal of Agriculture and Biology 13, 297-300.

Likongwe, J.S., Stecko, T.D., Stauffer, J.R. and Carline, R.F. 1996. Combined effects of water temperature and salinity on growth and feed utilization of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linneaus)). Aquaculture 146, 37- 46.

Mjoun, K., Kurt, A., Rosentrater, K.A and Brown, M.L. 2010. Tilapia: Environmental Biology and nutritional requirements. USDA. 7 pp.

Nakagawa, H. and Montgomery, W.L. 2007. Algae. In: Nakagawa, H., Sato, S. and. Gatlin (Editors). Dietary supplements for the health and quality of cultured fish. III. D. CABI North American Office Cambridge, MA 02139 USA, 133-168.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải và Trần Thị Thanh Hiền, 2014b. Sử dụng rong bún (Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho cá nâu (Scatophagus argus) nuôi trong ao đất. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 33, 122-130.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thiện Toàn và Trần Ngọc Hải. 2014a. Khả năng sử dụng rong bún (Enteromorpha sp.) và rong mền (Cladophoraceae) khô làm thức ăn cho cá tai tượng (Osphronemus goramy). Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 35, 104-111.

Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2015. Biến động sinh lượng và sự xuất hiện của một số loài rong lục và thực vật thủy sinh điển hình ở thủy vực nước lợ của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15, 110-116.

Popma, T. and Masser, M. 1999. Tilapia life history and biology. SRAC Publication. No 283, 9 pp.

Romana-Eguia, M.R.R., Larona, M.A. and Catacutan, M.R. 2013. On-farm feed management practices for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in the Philippines. In M.R. Hasan and M.B. New, eds. On-farm feeding and feed management in aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 583. Rome, FAO. pp. 131-158.

Ross, L.G. 2000. Environmental physiology and energetics. In: M.C.M. Beveridge and B.J. McAndrew (eds.) Tilapias: Biology and Exploitation, Fish and Fisheries Series 25, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands pp. 89 -128.

Siddik, M.A.B., Nahar, A., Rahman, M.M., Anh, N.T.N., Nevejan, N. and Bossier, P. 2014. Gut Weed, Enteromorpha sp. as a partial replacement for commercial feed in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) culture. World Journal of Fish and Marine Sciences 6, 267-274.

Siddiqui, A.Q., Howlader M.S., Adam A.A., 1988. Effects of dietary protein levels on growth, feed conversion and protein utilization in fry and young Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture 70, 63-73.

Thủ tướng Chính phủ. 2010. Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/09/2010 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

Winfree, R.A and Stickney, R.R. 1981. Effects of dietary protein and energy on growth, feed conversion efficiency and body composition of Tilapia. Journal of Nutrition 6, 1001-1012.

Yanbo, W., Wen, Z., Weifen, L. and Zirong, X. 2006. Acute toxicity of nitrite on tilapia (Oreochromis niloticus) at different external chloride concentrations. Fish Physiology and Biochemistry 32, 49-54.