Kiểm tra trùng lặp

Tất cả bài báo xuất bản trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ đều được kiểm tra trùng lặp thông qua hệ thống Kiểm tra tài liệu của Công ty Cổ phần Metis.