Nguyễn Thị Lệ Thủy * , Ngô Mỹ Trân , Trần Thị Thắm , Nguyễn Đoan Trinh , Nguyễn Thị Ngọc Trân Trịnh Thị Ngọc Hân

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Thị Lệ Thủy (email: ntlethuy@ctu.edu.vn)

Abstract

With the rapid development of economy, the gap in traditional competitive areas such as quality of goods or price is narrowing. Manufacturers and exporters have moved to compete on speed of delivery, streamline and reduce the cost of goods movement in the distribution management system. Therefore, manufacturing businesses need to pay attention to logistics activities to optimize logistics costs for businesses. In this study, an integrated approach of Fuzzy AHP - TOPSIS method was proposed to evaluate logistics service providers. Besides, the Fuzzy Analytical Hierarchical Process method (Fuzzy AHP) was used to determine the weights of the evaluation criteria, the set of 8 criteria includes: quality of service, cost, reliability, company reputation, information sharing, flexibility, management quality, and geographical location. Next, the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) was used to evaluate the ranking of the suppliers, and to find the best selection for business. A case study in Company X  was applied to illustrate the proposed methodology. The results of the study showed that R5 and W3 are evaluated the best for road logistics and waterway logistics services, respectively.

Keywords: Logistics service providers selection, Fuzzy set, Fuzzy-AHP, TOPSIS, Logistics

Tóm tắt

Với sự phát triển nhanh của kinh tế, khoảng cách trong các lĩnh vực cạnh tranh truyền thống như chất lượng hàng hóa hay giá cả ngày càng thu hẹp. Các nhà sản xuất, xuất khẩu đã chuyển sang cạnh tranh về tốc độ giao hàng, hợp lý hóa và giảm chi phí của quá trình lưu chuyển hàng hóa trong hệ thống quản lý phân phối.Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm đến hoạt động logistics tự đảm nhận hoặc thuê ngoài nhằm tối ưu chi phí logistics cho doanh nghiệp. Trong nghiên cứu này, mô hình tích hợp Fuzzy AHP-TOPSIS được đề xuất nhằm đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Logistics. Trước tiên, phương pháp phân tích thứ bậc Fuzzy AHP được sử dụng để xây dựng bộ trọng số của các tiêu chí đánh giá, bộ 8 tiêu chí gồm chất lượng của dịch vụ, chi phí, độ tin cậy, danh tiếng công ty, chia sẻ thông tin, tính linh hoạt, chất lượng quản lý, và vị trí địa lý. Tiếp đến, mô hình xếp hạng đối tượng theo tính tương đồng với giải pháp lý tưởng (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution_TOPSIS) được sử dụng để đánh giá và xếp hạng các nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất cho doanh nghiệp. Một ví dụ tại công ty X  được áp dụng để minh họa cho mô hình đề xuất...

Từ khóa: hệ số mờ, mô hình Fuzzy-AHP, mô hình TOPSIS, Logistics, Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics

Article Details

Tài liệu tham khảo

Aguezzoul, A. (2014). The issue of third-party logistics selection: a literature review of criteria and methods. Omega, 49, 69–78.

Cakir, E., Tozan, H., & Vayvay, O. (2009). A method for selecting third party logistic service provider using fuzzy AHP. Journal of Naval Science and Engineering, 5(3), 38-54.

Chen, K. Y., & Wu, W. T. (2011). Applyıng analytic network process in logistics service provider selection—A case study of the industry investing in Southeast Asia. International Journal of Electronic Business Management, 9(1), 24–36.

Cooper, O., Tadikamalla, P., Shang, J. (2012). Selection of a Third-Party Logistics Provider: Capturing the Interaction and Influence of Performance Metrics with the Analytical Network Process. Journal of Multi Criteria Decision Analysis, 19, 115–128.

Göl, H., & Çatay, B. (2007). Third‐party logistics provider selection: insights from a Turkish automotive company. Supply Chain Management: An International Journal, 12(6), 379-384.

Lambert, D. M., Emmelhainz, M. A. & Gardner, J. T. (1999). Building successful logistics partnerships. Journal of Business Logistics, 20(1), 165-181.

Lieb, R. C. (1992). The use of third-party logistics services by large American manufacturers. Journal of Business Logistics, 13(2), 29–42.

Menon, M., McGinnis, M., & Ackerman., K. (1998). Selection criteria for providers of third-party logistics services: an exploratory study. Journal of Business Logistics, 19 (1), 121–137.

Millet, I. (1997). Ethical decision making using the analytic hierarchy process. Journal of Business Ethics, 17(11), 1197-1204.

Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process: what it is and how it is used. Mathematical modelling, 9(3-5), 161-176

Sodhi, B., & Prabhakar, T.V. (2012). A simplified description of Fuzzy TOPSIS. arXiv preprint arXiv:1205.5098

Stank, T. P., Goldsby, T. J., & Vickery, S. K. (1999). Effect of Service Supplier Performance on Satisfaction and Loyalty of Store Managers in the Fast-Food Industry. Journal of Operations Management, 17(4), 429-448.

Tsai, W.C. (2009). Fuzzy Measures of Supplier Evaluation under Lean Concepts. J. Operational Research Society, 60, 1005–1011.

Tsaur, Chang, T. Y., Yen., C. H., (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM. Tourism Management, 23(2), 107-115.

Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8(3), 338-353.