Nguyễn Thị Ngân Hà Nguyễn Thị Kim Quyên *

* Tác giả liên hệ (ntkquyen@ctu.edu.vn)

Abstract

This study was conducted from 02-12/2021 aiming to identify factors affecting farmers’ decision to participate in horizontal production linkage in supply chain of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) intensive farming in Soc Trang province. The numbers of 75 households participating in production linkage and 44 individual farming households were interviewed. The results of binary logistic regression showed that farming area, certified farming, stocking density, selling price, geographical distance, ratio of income of shrimp in total income, loan, number of training sessions increased the probability of participating to production linkage of shrimp farmers. Whereas the profit was negatively correlated with the decision to participate in production linkage. These horizontal production linkages have an important role in gathering production, organizing training courses, preferential loans and creating conditions for the application of quality certifications. The studied results serve as the basis for suggessing solutions to organize and develop linkages in production widely and effectively.

Keywords: Binary logistic, cooperative, intensive, production linkage, Soc Trang, whiteleg shrimp.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02-12/2021 nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết ngang trong chuỗi cung ứng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở Sóc Trăng. Có 75 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tham gia liên kết và 44 hộ nuôi riêng lẻ đã được phỏng vấn. Kết quả hồi quy nhị phân cho thấy có 9 biến ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết, bao gồm diện tích nuôi, nuôi theo chứng nhận, mật độ nuôi, giá bán, khoảng cách địa lý, tỷ lệ thu nhập từ tôm/tổng thu nhập, vay vốn và số lần tham gia tập huấn làm tăng xác suất tham gia liên kết và biến lợi nhuận làm giảm xác suất tham gia liên kết. Các tổ chức liên kết sản xuất có vai trò quan trọng trong việc liên kết sản xuất, tổ chức tập huấn, vay vốn ưu đãi và tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận. Kết quả của nghiên cứu là nền tảng để đưa ra các...

Từ khóa: Binary logistic, hợp tác xã, liên kết sản xuất, Sóc Trăng, thâm canh, tôm thẻ chân trăng

Article Details

Tài liệu tham khảo

Behera, D.K. (2019). Farmer’s participation in contract farming in INDIA: a study of Bihar. Agricultural Economics Review, 20(2), 80-89.

Bijman, J., Iliopoulos, C., Poppe, K. J., Gijselinckx, C., Hagedorn, K., Hanisch, M., Hendriskse, G. W. J., Kuhl, R., Ollila, P., Pyykkonen, P., & van der Sangen, G. (2012). Support for farmers' cooperatives. Wageningen UR.

Chiến, L.V. (2017). Báo cáo hiệu quả mô hình trồng lúa sạch vụ Đông Xuân năm 2016 – 2017 ở xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo tại cuộc họp của Ban Quản lý dự án: Sản xuất lúa gạo sạch tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Vĩnh Long: Tam Bình ngày 20/4/2017.

Coles, C., & Mitchell, J. (2011). Working together — horizontal coordination as an upgrading strategy (In: Mitchell, J., Coles, C. Ed.). Markets and Rural Poverty: Upgrading in Value Chains. Earthscan, Washington DC Press.

Dong, K. T. P., Duc, N. M., Hoa, N. T. N., Hanh, B. L. T., & Trang, L. T. T. (2021). Effects of application for international quality assurance certifications on the farm’s profit: evidence from Vietnamese shrimp. Aquaculture International, 29(3), 1265-1277. https://doi.org/10.1007/s10499-021-00691-9

Dong, K. T. P., Saito, Y., Hoa, N. T. N., Dan, T. Y., & Matsuishi, T. F. (2019). Pressure–State– Response of traceability implementation in seafood-exporting countries: Evidence from Vietnamese shrimp products. Aquaculture International, 27 (5), 1209–29. doi:10.1007/ s10499-019-00378-2.

Gujarati, D., & Porter, D. (2009). Basic Economitric. 5th ed. Douglas Reiner publisher.

Ha, T. T. T., Bush, S. R., & Van Dijk, H. (2013). The cluster panacea?: Questioning the role of cooperative shrimp aquaculture in Vietnam. Aquaculture, 388, 89-98. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.01.011

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). Multivariate data analysis. 7th ed. Harlow: Pearson.

Hiền, H. V. (2020). Nghiên cứu các mối liên kết và tiêu thụ theo chứng nhận chất lượng ngành hàng cá tra vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Luận Án tiến sĩ). Đại học Cần Thơ.

Hiền, H. V., Đức, P. M., &, Ngân, T. P. (2013). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mô hình liên kết trong nuôi cá tra tại Đồng Tháp. Trong: Nguyễn Như Trí (Chủ biên). Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc lần thứ IV, ngày 6-7 tháng 6 năm 2013, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh: 621-627.

Linh, N. Q. (2011). Giáo Trình hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Minh, T. H., & Tuân, T.H. (2014). So sánh hiệu quả nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) theo tiêu chuẩn ASC và GlobalGAP ở đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kỳ 2, 60 – 70.

Nam, M. V. (2008). Giáo Trình Kinh Tế Lượng. NXB Văn Hóa Thông Tin.

Nhỏ, L. V. G., Son, N. P., & An, N. V. (2012). Thực trạng chuỗi giá trị ngành hàng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 1, 51-57.

Phương, L. N. M., & Tính, B. Đ. (2018). Xây dựng mô hình liên kết các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Công Thương,7,120- 125.

Quyen, N. T. K., Yen, T. T. B. & Riple, A. K. L. (2022). Adoption of Vietnamese Good Agricultural Practices (VietGAP) in Aquaculture: Evidence from Small-scale Shrimp Farming. Asian Fisheries Science, 34(2021), 393-403. https://doi.org/10.33997/j.afs.2021.34.4.012

Sở NN & PTNT Sóc Trăng. (2021). Báo cáo tổng kết tình hình thủy sản năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Suzuki, A., & Nam, V.H. (2018). Better management practices and their outcomes in shrimp farming: evidence from small-scale shrimp farmers in Southern Vietnam. Aquaculture International, 26, 469–486. https://doi.org/10.1007/s10499-017-0228-9

Thuyền, P. T., Huy, Đ. Đ., Hoa, Đ. L., Nhiên, P. T., & Vũ, L. (2020). Quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56, 4D, 256-265. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2020.104

Trọng, H., & Ngọc, C. N. M. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức.

VASEP. (2021). Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam. http://vasep.com.vn/gioi-thieu/tong-quan-nganh.