Ngô Mỹ Trân * , Nguyễn Thùy Linh , Nguyễn Ngọc Anh Thư , Trương Ái Thủy Tiên , Ngô Phạm Phương Chi Trần Mỹ Tiên

* Tác giả liên hệ (nmtran@ctu.edu.vn)

Abstract

This study aimed to investigate the impact of green human resource management on employee environmental behavior and hotel environmental performance in Can Tho city. One hundred and twelve employees of 3 to 5-star hotels in the city were interviewed for the study. The reliability assessment of the scale (Cronbach's Alpha), exploratory factor analysis (EFA), and structural equation modeling (SEM) were the main analytical methodologies. The results showed that green human resource management has a favorable impact on employees' ecologically friendly behavior working at the hotels. In addition, empirical evidence showed that green human resource management contributes to improving the environmental performance of hotels by reducing energy, wastes, material uses; reducing operating costs; and improving the image of the hotels.

Keywords: Eco-friendly behavior, Environmental performance, Green human resource management

Tóm tắt

Bài viết phân tích sự ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực xanh đến hành vi thân thiện môi trường của nhân viên và hiệu quả hoạt động môi trường của các khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu nghiên cứu khảo sát 112 nhân viên của các khách sạn 3 đến 5 sao trong thành phố. Các phương pháp phân tích chính được sử dụng bao gồm kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy quản trị nguồn nhân lực xanh có ảnh hưởng tích cực đến hành vi thân thiện môi trường cuả các nhân viên khách sạn. Ngoài ra, bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng các biện pháp quản trị nguồn nhân lực xanh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của khách sạn thông qua việc giảm mức năng lượng sử dụng, giảm chất thải, vật liệu sử dụng; làm giảm chi phí vận hành; và nâng cao hình ảnh của khách sạn.

Từ khóa: Hành vi thân thiện môi trường, Hiệu quả môi trường Quản trị nguồn nhân lực xanh

Article Details

Tài liệu tham khảo

Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14, 20–39. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4278999

Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. Academy of Management Journal, 39, 779–801. https://doi.org/10.5465/256712

Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why and how consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review, 47, 9–24. https://doi.org/10.2307/41166284

Brammer, S., Millington, A., & Rayton, B. (2007). The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 18, 1701–1719. https://doi.org/10.1080/09585190701570866

Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment, and citizenship behaviors. Organization Studies, 26: 443–464. https://doi.org/10.1177/0170840605050875

Carmona‐Moreno, E., Céspedes‐Lorente, J., & Martinez‐del‐Rio, J. (2012). Environmental human resource management and competitive advantage. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 10(2), 125-142. https://doi.org/10.1108/1536-541211251607

Chaudhary, R. (2019). Green Human Resource Management and Employee Green Behavior: An Empirical Analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 630-641. https://doi.org/10.1002/csr.1827

Christy, R., Oliver, G., & Penn, J. (1996). Relationship marketing in consumer markets. Journal of Marketing Management, 12, 175–187. https://doi.org/10.1080/0267257X.1996.9964407

Cục Du lịch Lạng Sơn. (2022). Du lịch thế giới năm 2022 - Nhiều triển vọng tích cực. https://cucthongkelangson.gov.vn/hoi-nhap-quoc-te/du-lich-the-gioi-nam-2022-nhieu-trien-vong-tich-cuc-273.html

Daily, B. F., Bishop, J.W., & Govindarajulu, N. (2009). A conceptual model for organizational citizenship behavior directed toward the environment. Business & Society, 48, 243–256. https://doi.org/10.1177/0007650308315439

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Nga, H. T. T. (2021). Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực xanh đến động lực và hành vi xanh của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp các khách sạn tại Đà Nẵng. Hue University Journal of Science: Economics and Development, 130(5C), 153-170.

Hotels & Hospitality Group. (2017). Hotel investment outlook. https://www.a-c.com.vn/upload/JLL-HIO-2017.pdf

Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38, 635–672. https://doi.org/10.5465/256741

Jabbour, C. J. C. (2015). Environmental training and environmental management maturity of Brazilian companies with ISO14001: empirical evidence. Journal of Cleaner Production, 96, 331–338. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.039

Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55, 1264–1294. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0088

Judge, W. Q.,& Douglas, T. J. (1998). Performance implications of incorporating natural environmental issues into the strategic planning process: An empirical assessment. Journal of Management Studies, 35, 241–262. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00092

Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H.M., & Phetvaroon, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83–93. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.007.

Liden, R. C., Wayne, S. J., Kraimer, M. L., & Sparrowe, R. T. (2003). The dual commitments of contingent workers: An examination of contingents' commitment to the agency and the organization. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(5), 609-625.

Longoni, A., Luzzini, D., & Guerci, M. (2016). Deploying environmental management across functions: the relationship between green human resource management and green supply chain management, Journal of Business Ethics, 151, 1-15. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3228-1

Mampra, M. (2013). Green HRM: Does it help to build a competitive service sector? In: AIMS International. Proceedings of the tenth AIMS International Conference on Management. Bangalore, India. 3(8), 1273-1281.

Manaktola, K., & Jauhari, V. (2007). Exploring Consumer Attitude and Behavior towards Green Practices in the Lodging Industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19, 364-377. https://doi.org/10.1108/09596110710757534

Mandip, G. (2012). Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability. Research Journal of Recent Sciences, 1, 244–252.

Masri, H. A., & Jaaron, A. A. M. (2017). Assessing green human resources management practices in Palestinian manufacturing context: an empirical study, Journal of Cleaner Production, 143, 474-489. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.087

Opatha, H. H. D. N. P., & Arulrajah, A. A., (2014). Green Human Resource Management: Simplified General Reflections. International Business Research, 7(8), 101-112. https://doi.org/10.5539/ibr.v7n8p101

O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492–499. https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.492

Orlitzky, M., & Swanson, D. L. (2006). Socially responsible human resource management: Charting new territory. In J. R. Deckop (Ed.), Human resource management ethics (3–25). Greenwich, CT: Information Age.

Paillé, P., Boiral, O., & Chen, Y. (2013). Linking environmental management practices and organizational citizenship behaviour for the environment: A social exchange perspective. Int. J. Hum. Resour. Manag. 24, 3552–3575. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.777934

Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O., & Jin, J. (2014). The impact of human resource management on environmental performance: an employee-level study. Journal of Business Ethics, 121, 451–466. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1732-0

Pháp luật. (2022). Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch. https://plo.vn/giai-phap-phat-trien-nguon-nhan-luc-du-lich-post693174.html

Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J. C., & Chong, T. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm’s environmental performance for sustainable development. Business Strategy and the Environment, 28(5), 737-749. https://doi.org/10.1002/bse.2277

Roy, M.-J., Boiral, O., & Paillé, P. (2013). Pursuing quality and environmental performance: Initiatives and supporting processes. Business Process Management Journal, 19, 30–53. https://doi.org/10.1108/14637151311294859

Saeed, B. B., Afsar, B., Hafeez, S., Khan, I., Tahir, M., & Afridi, M. A. (2018). Promoting employee’s pro-environmental behavior through green human resource management practices. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26, 424-438. https://doi.org/10.1002/csr.1694

Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing Research, 38, 225–243. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.2.225.18838

Shen, J., & Benson, J. (2016). When CSR Is a Social Norm. Journal of Management, 42, 1723–1746. https://doi.org/10.1177/0149206314522300

Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. London: Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203505984-16

Thọ, N. Đ. (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tài Chính.

Thủ tướng Chính phù. (2016). Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Số 40/QĐ-TTg). https://baochinhphu.vn/chien-luoc-tong-the-hoi-nhap-quoc-te-den-nam-2020-tam-nhin-2030-102196731.htm

Thủ tướng Chính phù. (2012). Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ (Số 1393/QĐ-TTg). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1393-QD-TTg-nam-2012-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-tang-truong-xanh-148498.aspx

Tổng cục Du lịch. (2021). Cần Thơ: Thách thức cho nhân lực ngành Du lịch. https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/35893

Tsaur, S. H., & Lin, Y. C. (2004). Promoting service quality in tourist hotels: the role of HRM practices and service behavior. Tourism Management, 25, 471–481. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00117-1

Turker, D. (2009). How corporate social responsibility influences organizational commitment. Journal of Business Ethics, 89 (2), 189-204. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9993-8

Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & Amran, A. (2020). Linking Green Human Resource Management Practices to Environmental Performance in Hotel Industry, Global Business Review. International Management Institute, 21: 663-680. https://doi.org/10.1177/0972150918779294

Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & Amran, A. (2018). Linking green human resource management practices to environmental performance in hotel industry. Global Business Review, 21, 1-18. https://doi.org/10.1177/0972150918779294

Zaid, A. A., Jaaron, A. A., & Bon, A. T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of cleaner production, 204, 965-979. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.062