Đỗ Thị Phương Thảo * , Dư Hoài Bảo Nguyễn Bích Tuyền

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đỗ Thị Phương Thảo (email: dtpthao@ctu.edu.vn)

Abstract

Project-based learning is one of the effective teaching methods encouraged by the Ministry of Education and Training to reach the goal of developing learners' capacity. The Physics Teacher Team of Khanh An High School has implemented a project in which students create video clips for learning Physics in the first semester of the school year 2021-2022 for grades 10 and 11 with 182 students within 3 months. The research aims to exam the effectiveness of the above learning project in order to check and confirm the effectiveness of the project for learners as well as the limitations that need to be overcome from the perspective of teachers as well as of the students involved. The obtained product is 142 video clips that have been created by students and posted on personal Youtube pages. The opinions of 132 students participating in the survey about the effectiveness of the implementation method and what students achieved through the project implementation are also presented in this study.

Keywords:

Tóm tắt

Dự án học tập là một trong số những phương thức dạy học hiệu quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích nhằm thực hiện mục tiêu phát triển năng lực người học. Nhóm giáo viên Vật lí cấp Trung học phổ thông Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khánh An đã triển khai dự án chế tạo các video clip học tập môn Vật lí trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho hai khối lớp 10 và 11 với tổng cộng 182 học sinh (HS) tham gia trong vòng 3 tháng. Nghiên cứu hướng đến mục tiêu tìm hiểu về hiệu quả của dự án học tập trên nhằm kiểm tra và xác nhận hiệu quả đạt được của dự án đối với người học cũng như các mặt hạn chế cần khắc phục dưới góc nhìn của các giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng như của các HS tham gia thực hiện. Sản phẩm thu được là 142 video clip đa dạng đã được HS chế tạo và đăng tải trên các trang Youtube cá nhân. Ý kiến của 132 HS tham gia trả lời khảo sát về hiệu quả của cách thức triển khai và những điều HS đạt được qua quá trình thực hiện dự án cũng được trình bày trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Dự án học tập, trung học phổ thông, vật lí, video clip

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông mới (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông Tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfviewer

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018c). Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LYZDcWOm7QJqgdR#pdfviewer

Nguyễn, T. H. G. (2020). Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học chương III - Sinh trưởng và phát triển, Sinh học 11 Trung học phổ thông. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86791

Thủy, P. Đ. C., & Ngân, N. T. (2017). Xây dựng thang đo và bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua dạy học dự án. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, 14(4), 99–109. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.14.4.2143.2126(2017)

Duy, N. N. (2018). Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn Hóa học. Tạp chí Giáo dục, 443(1), 47-53.

Linh, P. T. H., Oanh, L. T. K. & Anh, N. V. (2015). Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí. Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, 8(74), 7-80.

Dương, T. T. H. (2017). Tổ chức dạy học dự án “Xử lí ô nhiễm môi trường ở làng nghề may mặc xã Tam Hiệp” trong dạy học chương điện tích – điện trường – Vật lí. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67845

Biều, T. V., Thủy, P. Đ. C., & Phương, T. L. H. (2011). Dạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí khoa học ĐHSP TP HCM, 28, 3-12.

Tú, L. T. C., & Minh, N. V. T. (2017). Sử dụng kênh hình để rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học Vật lí trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học –Đại học Huế,126(6A), 25-31.

Đào, T. K. C. (2018). Thiết kế thí nghiệm và xây dựng video hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lí ở trường trung học phổ thông phần “Dòng điện xoay chiều. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97256

Meier, B., & Nguyễn, V. C. (2018). Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm.

Vũ, T. D. (2018). Thiết kế thí nghiệm và xây dựng video hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật lí ở trường THPT–phần Động học chất điểm. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97235

Trung, L. Đ., & Hội, P. T. T. (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.