Hồ Thị Thu Hồ * , Phạm Đức Thuận , Lê Văn Nhương , Trịnh Chí Thâm , Nguyễn Đức Toàn , Nguyễn Thị Thùy Mỵ Nguyễn Thị Ngọc Phúc

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Hồ Thị Thu Hồ (email: httho@ctu.edu.vn)

Abstract

This paper studies on the current situation of teaching and learning History and Geography at lower secondary school according to The new general education program (2018) at secondary schools in Ca Mau province. With the method of theoretical research and practical research through questionnaires, group discussions and in-depth interviews, the article identified and analyzed the actual situation as well as the advantages and disadvantages of teachers in teaching and learning History and Geography according to the new general education program. From the finding, some solutions are proposed to help teachers perform this task more conveniently and effectively.

Keywords: Advantages and disadvantages, History and Geography at lower secondary school, solution, teaching and learning, the new general education program

Tóm tắt

Trong bài báo này, thực trạng dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở được nghiên cứu theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại các trường Trung học cơ sở trong địa bàn tỉnh Cà Mau. Với phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tế qua bảng hỏi, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, bài viết đã đề cập và phân tích tình hình thực tế cũng như những thuận lợi và khó khăn của giáo viên trong việc dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó một số giải pháp được đề xuất nhằm giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ này được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Từ khóa: Chương trình GDPT mới, dạy học, giải pháp, môn Lịch sử và Địa lí THCS, thuận lợi và khó khăn

Article Details

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2006). Quyết định về chương trình GDPT (Số 16/2006/QĐ-BGDĐT). https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-16-2006-qd-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-21653-d1.html

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018a). Thông tư về CT GDPT Tổng thể, (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT). https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1301/TT%2032.2018%20CTGDPT.pdf

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018b). Thông tư về CT GDPT môn Lịch sử và Địa lí (cấp THCS), (Thông tư32/2018/TT-BGDĐT). https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1301/TT%2032.2018%20CTGDPT.pdf

Bộ Giáo dục và Đào Tạo. (2020a). Thông tư về sửa đổi quy chế đánh giá xếp loại HS trung học (Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT). https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1364

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020b). Công văn về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Số 5512/BGDĐT-GDTrH). https://download.vn/cong-van-5512-bgddt-gdtrh-48012

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021a). Công văn về Triển khai thực hiện CT giáo dục trung học năm học 2021-2022 (Số 2613/BGDĐT-GDTrH). https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-2613-bgddt-gdtrh-2021-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-trung-hoc-2021-2022-204323-d6.html

Bộ Giáo dục và Đào Tạo. (2021b). Thông tư về đánh giá HS THCS, THPT (Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT). https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2021-tt-bgddt-207846-d1.html

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021c). Quyết định về việc ban hành CT bồi dưỡng GV THCS môn Lịch sử và Địa lý (Số 2455/QĐ-BGDĐT). https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-2455-qd-bgddt-206143-d1.html

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021d). Công văn về việc hướng dẫn thực hiện CT GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (Số 4040/BGDĐT-GDTrH). https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-4040-bgddt-gdtrh-2021-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-cap-thcs-thpt-209532-d6.html

Meier, B., & Cường, N. V. (2018). Lí luận dạy học hiện đại-cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Thủy,T. T. T., Khanh, N. C., Ninh, N. V., Hưởng, N. M., Anh, B. X., & Hà, L. T. T. (2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực HS, quyển 2. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.