Trương Quỳnh Hoa * , Nguyễn Yến Nhi , Nguyễn Đoan Trinh Huỳnh Tấn Phong

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Trương Quỳnh Hoa (email: tqhoa@ctu.edu.vn)

Abstract

This study is aimed to investigate and determine the optimal input factors which affect crop productivity and minimize total production costs of Nam Roi pomelo cultivation. Ordinary least square (OLS), a statistical method for estimating coefficients of linear regression was used to find out statistically significant factors based on quantitative approach of F-test and multiple linear regression. Lagrange multiplier theorem was applied to verify the minimum of production cost function at optimal points under conditional restrictions. The research was conducted on pomelo farming in Binh Minh town, Vinh Long province. Data were collected from small-scale pomelo farmers by in-person surveys. The results obtained from OLS technique were eventually compared to the outcomes of arithmetic mean approximation (AMA) aiming to provide a basis for farmers in adjusting the use of inputs.

Keywords: Multiple linear regression, Lagrange multiplier, optimization, Ordinary Least Square, pomelo production

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá và xác định giá trị tối ưu của các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến năng suất canh tác và tối thiểu tổng chi phí sản xuất bưởi Năm Roi. Sử dụng cách tiếp cận định lượng trên cơ sở kiểm định F và hồi quy tuyến tính đa biến, phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất được sử dụng để tìm ra các yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động đến năng suất. Lý thuyết hàm nhân tử Lagrange được ứng dụng trong nghiên cứu này với mục đích xác định cực tiểu của hàm số chi phí sản xuất tại các nghiệm tối ưu dưới các điều kiện giới hạn. Nghiên cứu được thực hiện trên hoạt động canh tác bưởi tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát trực tiếp các hộ trồng bưởi quy mô nhỏ. Cuối cùng, kết quả của phương pháp OLS được so sánh với ước lượng trung bình các yếu tố (AMA) để cung cấp cơ sở cho nông hộ điều chỉnh việc sử dụng các yếu tố đầu vào.

Từ khóa: Bình phương nhỏ nhất, canh tác bưởi, hồi quy tuyến tính đa biến, nhân tử Lagrange, tối ưu hóa

Article Details

Tài liệu tham khảo

Caspari, A., Bremen, A. M., Faust, J. M. M., Jung, F., Kappatou, C. D., Sass, S., Vaupel, Y., Hannemann-Tamás, R., Mhamdi, A., & Mitsos, A. (2019). DyOS - A Framework for Optimization of Large-Scale Differential Algebraic Equation Systems. 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 619-624. https://doi:10.1016/b978-0-12-818634-3.50104-1

Quỳnh, Đ. T. T., Hiếu, T. V., & Nhân, Đ. K. (2019). Phân tích hệ thống canh tác nông-lâm kếp hợp vùng núi tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 551), 79-87. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.114

Kantorovich, L., & Koopmans, T. (1975). Static optimization. Nobel Prizes.

Nam, M. V., & Dung, N. T. P. (2010). Các giải pháp phát triển ngành hàng bưởi Năm Roi Phú Hữu Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 14, 22-33.

Thọ, N. H. (2015). Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Diễn tại tỉnh Thái Nguyên. Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Đại học Thái Nguyên.

Quyền, N. L. (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất trồng tiêu dưới dạng hàm sản xuất tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 6-2017, 195-202.

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (1999). Kinh tế học vi mô. Nhà xuất bản Thống kê.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn & Bacon/Pearson Education.

Hưng, V. V. (2011). Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm năng cao năng suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê-Hà Tĩnh. Luận án Đại học Nông nghiệp Hà Nội.